Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 812/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 28/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 812/BNN-VP
V/v thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2011

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ;
- Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Ban Đổi mới và QLDNNN;
- Các Trung tâm: Khuyến nông quốc gia, Tin học & Thống kê, Nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn;
- Các Ban quản lý dự án: Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy lợi.

Triển khai Chỉ thị số 814/CT-BCS ngày 31/12/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2010-2015 và đến năm 2020, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2011 theo Kế hoạch kèm theo văn bản này và báo cáo kết quả theo chế độ báo cáo cải cách hành chính của Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng ủy, C.Đoàn, Đoàn TNCSHCM cơ quan Bộ;
- Cán bộ mạng lưới CCHC (email);
- Lưu: VT, VPCCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 


KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2011
(Ban hành kèm theo văn bản số 812/BNN-VP ngày 28 tháng 3 năm 2011)

STT

Tên hoạt động

Mục tiêu

Hoạt động/Sản phẩm cuối cùng

Phân công

Thời gian

Ghi chú

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1.

Triển khai Quyết định 3485/QĐ-BNN-PC ngày 28/12/2010 về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng VBQPPL của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2011.

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành nông nghiệp và PTNT và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT được sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới theo kế hoạch xây dựng văn bản QPPL của Bộ năm 2011.

Các đơn vị được giao trong kế hoạch XDVB QPPL năm 2011

- Vụ Pháp chế,

- Văn phòng Bộ

01/2010

12/2011

 

2.

Xây dựng dự án Luật: Thủy lợi, Thú y, Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật Nông nghiệp, Luật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy sản

Từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành NN và PTNT đáp ứng yêu cầu quản lý ngành và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Hoàn thiện Hồ sơ các Dự án Luật Thủy sản, Thú y, Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật Nông nghiệp, Luật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy sản trình Bộ Tư pháp để đăng ký vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội Khóa 13.

Cục Thú y, Cục BVTV, Thủy lợi, Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

1/2011

12/2011

 

3.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản QPPL về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

- Đảm bảo về thời gian, chất lượng nội dung văn bản và quy trình soạn thảo theo yêu cầu của Nghị quyết 57.

- Các văn bản QPPL có liên quan (Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng) được ban hành theo phương thức 01 văn bản sửa đổi bổ sung nhiều văn bản.

- Tổ chức phổ biến nội dung các văn bản QPPL được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Nghị quyết 57.

- Vụ Pháp chế (đối với Luật, Pháp lệnh).

- Các đơn vị (đối với VB hướng dẫn Luật, Pháp lệnh)

Các đơn vị có liên quan (theo Kế hoạch riêng của Bộ)

12/2010

3/2011

 

4.

Xây dựng Thông tư của Bộ hướng dẫn về kiểm tra thực hiện pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong công tác kiểm tra thực hiện pháp luật của Bộ.

- Nâng cao chất lượng và phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc phối hợp công tác kiểm tra thực hiện pháp luật.

- Quy trình, điều kiện kiểm tra thực hiện pháp luật của Bộ.

- Thông tư của Bộ được ban hành.

- Tổ chức phổ biến Thông tư sau khi được Bộ ký ban hành cho các đơn vị thuộc Bộ.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

1/2011

12/2011

 

5.

Tổ chức 07 cuộc kiểm tra thực hiện pháp luật tại địa phương

Hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

- Đề cương báo cáo kiểm tra thực hiện pháp luật được phê duyệt.

- Tổ chức đi kiểm tra tại các địa phương.

- Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện pháp luật tại địa phương.

Vụ Pháp chế, các đơn vị

Các đơn vị có liên quan

1/2011

12/2011

 

6.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các quy định hiện hành trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT phù hợp với quy định của khu vực và quốc tế (WTO) đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước sau gia nhập WTO, góp phần ngăn chặn tham nhũng, trì trệ, lãng phí và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ban hành Danh mục các văn bản: Hết hiệu lực, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới.

Vụ pháp chế, các đơn vị

Các đơn vị thuộc Bộ

1/2011

12/2011

 

7.

Thực hiện Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính

- Bảo đảm việc ban hành các TTHC đúng quy định

- Kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung TTHC cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

- Ban hành các thủ tục hành chính cần thiết.

- Thống kê và công bố các TTHC mới thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

- Đề xuất loại bỏ, sửa đổi các thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà;

- Cập nhật cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

- Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

- Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

01/2011

12/2011

 

8.

Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị về thủ tục hành chính của tổ chức và công dân

Kịp thời điều chỉnh, sửa đổi và hoàn thiện các cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính của Bộ

Các kiến nghị của công dân về thủ tục hành chính, cơ chế chính sách được tiếp nhận và xử lý đúng hạn.

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

01/2011

12/2011

 

9.

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ.

- Làm rõ quy chế quản lý đề tài khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hình thành 3 Tổng cục.

- Thực hiện ủy quyền, phân cấp nhiều hơn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện

Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý được ban hành.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế

01/2011

12/2011

 

10.

Xây dựng quy chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xây dựng được bộ quy chuẩn và tiêu chuẩn Quốc gia trong nông nghiệp và phát triển nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và công cuộc hội nhập.

Xây dựng và ban hành 160 Quy chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia:

- Tổ chức 3 hội thảo tập huấn công tác xây dựng tiêu chuẩn,

- Tổ chức 9 hội thảo phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Các đơn vị thuộc Bộ

01/2011

12/2011

 

11.

Đánh giá công tác quản lý ODA tại các đơn vị thuộc Bộ, tình trạng phân cấp và hiệu quả/tồn tại ở một số dự án có sự tham gia của các địa phương.

Đề xuất cơ chế phân cấp quản lý, nguồn vốn ODA/NGO theo mô hình các Tổng Cục nhằm tăng hiệu quả quản lý ODA/NGO để phù hợp với các điều chỉnh của chính phủ.

Các văn bản quy định của Bộ phân cấp quản lý nguồn vốn ODA của Tổng Cục được điều chỉnh.

Vụ Hợp tác quốc tế

VP, Các Ban QLDA thuộc Bộ, Vụ TC, TCCB, KH, Cục XDCT

03/2011

12/2011

 

12.

Hoàn chỉnh và ban hành Quy định về quản lý Dự án hỗ trợ nước ngoài thuộc Bộ NN và PTNT.

Minh bạch quy trình thủ tục quản lý nguồn vốn ODA/NGO nhằm tăng hiệu quả quản lý ODA/NGO.

Các văn bản quy định của Bộ về quản lý nguồn vốn ODA/NGO được rà soát, điều chỉnh phù hợp xu thế phân cấp cho các đơn vị.

Vụ Hợp tác quốc tế

VP, Các Ban QLDA thuộc Bộ, Vụ TC, TCCB, KH, Cục XDCT

01/2011

12/2011

 

13.

Đánh giá tác động của WTO đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Kiểm nghiệm tác động của việc thực hiện các cam kết thương mại quốc tế của VN trong khuôn khổ của WTO

Báo cáo đánh giá mức độ thay đổi của một số ngành hàng nông sản chính của VN trước các tác động bên ngoài: Biến động giá cả, khủng hoảng kinh tế,… trong quá trình hội nhập

Vụ Hợp tác quốc tế

Một số đơn vị trong Bộ và một số Bộ liên quan

01/2011

12/2011

 

14.

Vận động cộng đồng các nhà tài trợ, các Dự án hỗ trợ các hoạt động Cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT (giai đoạn thực hiện: 2011-2015, 2011-2020).

Tạo nguồn lực cho các hoạt động cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác điều hành quản lý nhà nước của Bộ

- Lập đề cương xây dựng tên và nội dung dự án tài trợ.

- Thông qua các hoạt động để các nhà tài trợ nước ngoài tài trợ cho các hoạt động cải cách hành chính của Bộ

Vụ Hợp tác quốc tế

Văn PBộ (VP CCHC)

01/2011

12/2011

 

15.

Xây dựng Nghị định và hệ thống văn bản hướng dẫn Nghị định về hoạt động Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Luật Thanh tra sửa đổi

Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra ngành nông nghiệp và PTNT

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định, hệ thống văn bản hướng dẫn Nghị định và ban hành ngay sau khi Luật Thanh tra sửa đổi có hiệu lực

Thanh tra Bộ

03 Tổng cục, các Cục, Vụ Pháp chế, Thanh tra các sở NN và PTNT

01/2011

12/2011

 

II. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

16.

Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ theo nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII.

Cơ cấu tổ chức của Bộ tiếp tục được kiện toàn gọn nhẹ, tăng cường và hoạt động bộ máy, biên chế được hiệu lực, hiệu quả hơn

- Báo cáo đánh giá kiện toàn tổ chức;

- Dự thảo Tờ trình, Nghị định trình Chính phủ.

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Quý II

Quý III

 

17.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan cho phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ.

- Báo cáo phân tích, tổng hợp.

- Các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được ban hành.

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Quý I

Quý II

 

18.

Xây dựng các văn bản phân cấp, ủy quyền cho các đơn vị thuộc Bộ.

Các Quyết định phân cấp của Bộ được ban hành.

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Quý I

Quý II

 

19.

Xây dựng các văn bản hướng dẫn về quản lý biên chế công chức, viên chức theo quy định.

- Các Văn bản hướng dẫn theo quy định.

- Các quyết định giao biên chế.

Vụ TCCB

Các đơn vị sự nghiệp liên quan

Quý I

Quý IV

 

20.

Xây dựng và kiện toàn tổ chức Thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra (sửa đổi) ngày 25/11/2010 và các quy định của Chính phủ.

- Báo cáo đánh giá.

- Các Quyết định của Bộ về tổ chức Thanh tra được ban hành.

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Quý I

Quý IV

 

21.

Xây dựng các văn bản về tăng cường năng lực trong quản lý đầu tư, xây dựng theo quy định.

Nâng cao năng lực quản lý đầu tư xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ

Các Quyết định của Bộ về Nâng cao năng lực quản lý đầu tư xây dựng được ban hành.

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Quý I

Quý IV

 

22.

Xây dựng các văn bản về kiện toàn bộ máy tổ chức ngành, địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống tổ chức ngành tiếp tục được củng cố, đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới cơ sở

- Các Văn bản hướng dẫn tổ chức bộ máy của ngành được ban hành.

Vụ TCCB

Bộ Nội vụ và các các đơn vị liên quan

Quý I

Quý IV

 

23.

Xây dựng và ban hành các Văn bản về thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp, trong đó tập trung xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ về:

- Tổ chức lại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

- Thành lập Viện Khoa học thủy sản Việt Nam.

Hệ thống sự nghiệp của Bộ được kiện toàn, sắp xếp lại về tổ chức bộ máy, biên chế.

- Các Quyết định, Tờ trình của Bộ được ban hành.

- Các Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Đề án thành lập được ban hành.

- Đề án tổ chức lại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

- Đề án thành lập Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam.

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Quý I

Quý IV

 

III. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

24.

Xây dựng bản mô tả công việc theo từng vị trí công tác của đơn vị làm cơ sở theo dõi đánh giá kết quả công việc của cán bộ công chức

Nâng cao ý thức thực hiện kỷ luật hành chính, đánh giá và lựa chọn có đủ năng lực thực thi công vụ

- Bản mô tả công việc theo từng vị trí công tác của đơn vị được xây dựng

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công việc của công chức

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

01/2011

12/2011

 

25.

Xây dựng các Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Các Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức được xây dựng và ban hành.

Vụ TCCB

Trường Cán bộ quản lý NN và PTNT1

Quý II

Quý III

 

26.

Xây dựng các văn bản hướng dẫn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ tiêu của Bộ Nội vụ và các chương trình đặc thù của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ đáp ứng cơ cấu tổ chức của Bộ theo nhiệm kỳ Chính phủ mới.

Các văn bản hướng dẫn được ban hành.

Vụ TCCB

Các cơ sở đào tạo

Quý I

Quý IV

 

27.

Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo các chương trình, dự án.

Số lượng cán bộ công chức các đơn vị được đào tạo về: Tiếng Anh, kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo kết quả, kỹ năng giám sát đánh giá, lập kế hoạch chiến lược, đào tạo sau cổ phần hóa, tin học…

Vụ TCCB

Các cơ sở đào tạo

Quý I

Quý IV

 

28.

Tổ chức giám sát, đánh giá các cơ sở đào tạo.

Nhằm nâng cao công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực của Bộ

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với một số trường, cơ sở đào tạo.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra tại một số cơ sở đào tạo thuộc Bộ

- Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá.

Vụ TCCB

Các cơ sở đào tạo

Quý I

Quý IV

 

29.

Chỉnh lý bổ sung chương trình, tài liệu dạy nghề ngắn hạn

Đào tạo cho nông dân nắm được kỹ thuật áp dụng vào sản xuất hàng hóa nông nghiệp

Các chương trình dạy nghề sơ cấp được xây dựng mới và chỉnh sửa

Vụ TCCB

Các trường

01/2011

12/2011

 

30.

Giám sát, đánh giá Đề án đào tạo nghề cho nông dân

Báo cáo đánh giá

Vụ TCCB

 

01/2011

12/2011

 

31.

Tổ chức đào tạo nghiệp vụ Thanh tra nâng cao dành cho Thanh tra các Sở Nông nghiệp & PTNT, tập huấn chuyên sâu về Vệ sinh an toàn thực phẩm và Vật tư nông nghiệp nhằm triển khai Luật An toàn Vệ sinh thực phẩm; mở lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra thủ trưởng cho các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra (các Tổng cục, các Cục chuyên ngành)

Nâng cao năng lực ngành thanh tra, kỹ năng cho Thanh tra viên và cán bộ làm công tác thanh tra.

- Nghiên cứu, xây dựng nhu cầu cần đào tạo của cán bộ, công chức (nội dung, hình thức, đối tượng).

- Xây dựng đề cương và phê duyệt đề cương.

- Mở các lớp đào tạo, tập huấn theo nhu cầu.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Thanh tra Bộ

Các Sở Nông nghiệp, Các Tổng cục, các Cục thuộc Bộ, Trường Cán Bộ Thanh tra Chính phủ

3/2011

12/2011

 

32.

Triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

- Đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, chuẩn hóa đội ngũ Thanh tra viên và cán bộ làm công tác thanh tra.

- Nâng cao tính khả thi của văn bản pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

- Cải cách thủ tục hành chính về công tác thanh tra

Ban hành Đề án

Thanh tra Bộ

Vụ TCCB, Vụ Tài chính

1/2011

12/2011

 

33.

Mở các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ, công chức của một số đơn vị thuộc Bộ

Nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ làm công tác pháp chế, soạn thảo văn bản của một số đơn vị thuộc Bộ về xây dựng văn bản, thẩm định, kiểm tra, rà soát và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật.

- Nghiên cứu, xây dựng nhu cầu cần đào tạo của cán bộ, công chức (nội dung, hình thức, đối tượng).

- Xây dựng đề cương và phê duyệt đề cương.

- Mở các lớp đào tạo, tập huấn theo nhu cầu.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Vụ Pháp chế

Vụ TCCB, Trường CBQL NN và PTNT I và II

3/2011

12/2011

 

IV. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

34.

Rà soát, chỉnh sửa bổ sung, ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật về thu phí, lệ phí 6 vườn quốc gia thuộc Bộ; hướng dẫn thực hiện quyết toán vốn đầu tư hàng năm, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành; hướng dẫn thực hiện Thông tư thay thế Thông tư 82/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính kế toán tiếp tục được rà soát, hoàn thiện đồng bộ.

- Các báo cáo chuyên đề, đề cương và văn bản quy phạm pháp luật được ban hành

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

1/2011

12/2011

 

35.

Kiểm tra, đánh giá công tác quản lý tài chính công: Quản lý tài chính của các đơn vị thuộc Bộ thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả

- Khoảng 10 đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ được kiểm tra.

- 100% đơn vị thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ; Bộ báo cáo các cơ quan liên quan đúng quy định.

- Kinh nghiệm cải cách tài chính công được đúc rút, đưa ra được những đề xuất kiến nghị thực hiện tốt hơn cho các năm sau

- Tổ chức kiểm tra 10 đơn vị về quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Vụ Tài chính

Thanh tra Bộ

3/2011

12/2011

 

- Rà soát, đánh giá lại các quy định của Vụ đã ban hành liên quan đến cơ chế tài chính, phân cấp quản lý,… để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Trong năm

Trong năm

- Báo cáo Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.

Trong năm

Trong năm

- Hội nghị tổng kết công tác cải cách tài chính công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 của Bộ

10/2011

12/2011

36.

Triển khai Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính

Công tác quản lý tài chính được nhanh chóng, hiệu quả nhờ sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin

Đưa vào vận hành các phần mềm tác nghiệp, quản lý tài sản và ngân sách

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

01/2011

12/2011

 

37.

Triển khai đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý tài chính kế toán thuộc các cơ quan, đơn vị của Bộ

100% đội ngũ cán bộ quản lý tài chính kế toán của Bộ (kế toán trưởng, phụ trách kế toán, kế toán viên) đảm bảo điều kiện và các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật kế toán và các văn bản có liên quan.

Tổ chức 01 lớp tập huấn, đào tạo về chuyên môn, cập nhật các quy định quản lý tài chính mới ban hành và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho cán bộ làm công tác tài chính kế toán tại các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

8/2011

8/2011

 

V. HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH

38.

Rà soát, sửa đổi bổ sung các Quy chế làm việc của Bộ

Hệ thống quản lý hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT từng bước được hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và thân thiện với người dân, doanh nghiệp

- Các quy chế làm việc của Bộ được sửa đổi, bổ sung theo cơ cấu tổ chức mới của Bộ

VP Bộ

Vụ TCCB, Các đơn vị

01/2011

12/2011

 

39.

Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000, chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Bộ, triển khai xây dựng tại cơ quan Bộ.

- Triển khai thực hiện, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ, các đơn vị thuộc Bộ

VP Bộ, Các Vụ, Tổng cục, Cục, Ban Đổi mới QLDN, Thanh tra Bộ, Các Trung tâm, BQLDA

Các đơn vị thuộc Bộ

01/2011

12/2011

 

40.

Ứng dụng Văn phòng điện tử phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo điều hành của Bộ

Tăng cường, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành cho lãnh đạo Bộ và các đơn vị, giảm thiểu các giao dịch giấy tờ và thời gian truyền đạt thông tin

Một phần mềm Văn phòng điện tử được xây dựng dùng chung cho khối cơ quan Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

01/2011

12/2011

 

41.

Xây dựng phần mềm (cơ sở dữ liệu) quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

- Tăng hiệu quả quản lý khoa học công nghệ.

- Giảm bớt thủ tục gây phiền hà cho các đơn vị thực hiện.

Phần mềm quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ được xây dựng và áp dụng

Vụ KHCN

Trung tâm tin học và thống kê; Các đơn vị thuộc Bộ

01/2011

12/2011

 

42.

Hệ thống trao đổi thông tin tương tác hai chiều và đa phương diện

Nhằm tăng cường trao đổi thông tin chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ với các đơn vị, giảm thiểu các giao dịch giấy tờ và thời gian truyền đạt thông tin

- Xây dựng, nâng cấp CSDL dùng chung:

 

Các đơn vị có liên quan

01/2011

12/2011

 

+ CSDL văn bản QPPL lĩnh vực nông nghiệp và PTNT;

- Vụ PC

+ CSDL về KHKT lĩnh vực nông nghiệp và PTNT;

- Vụ KHCN

+ CSDL về thông tin thị trường nông lâm thủy sản.

- Cục CBTM

- Nâng cấp và vận hành chuyên trang tin điện tử CCHC của Bộ.

- VP Bộ

- Tổ chức mục lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản QPPL trên cổng thông tin của Bộ, Văn phòng Bộ và đơn vị.

- Vụ PC

43.

Cập nhật văn bản QPPL lên Website của Bộ.

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật các đối tượng có nhu cầu.

- Văn bản QPPL có liên quan đến nông nghiệp và PTNT được cập nhật kịp thời lên Website của Bộ.

Vụ Pháp chế.

Các đơn vị.

01/2011

12/2011

 

44.

Triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4

Giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, theo quy trình và đúng quy định các công việc giao dịch trên mạng;

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Đưa thông tin và các dịch vụ hành chính công (thủ tục hành chính) của Bộ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ lên Internet.

- Một số dịch vụ hành chính công được thực hiện ở mức 3 (Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ)

- Vụ KHCN

- VP Bộ (VPCCHC)

- Các đơn vị triển khai

Trung tâm tin học và thống kê

Các đơn vị có liên quan

01/2011

12/2011

 

45.

Xây dựng chiến lược công nghệ thông tin ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 tầm nhìn đến 2020.

Đẩy nhanh triển khai Chính phủ điện tử, có kế hoạch ngắn hạn và trung hạn với mục tiêu rõ ràng, cụ thể cho từng giai đoạn về ứng dụng CNTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chiến lược công nghệ thông tin ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 tầm nhìn đến 2020 được phê duyệt.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Các đơn vị thuộc Bộ

01/2011

12/2011

 

46.

Lập Dự án “Xây dựng hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu quản lý chất lượng, ATTP NLTS trên phạm vi cả nước” (theo kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ giai đoạn 2011-2015)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Dự án “Xây dựng hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu quản lý chất lượng, ATTP NLTS trên phạm vi cả nước” được phê duyệt

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Cục Quản lý Chất lượng NLS&TSản

Trung tâm tin học và Thống kê, Các đơn vị liên quan

01/2011

9/2011

 

47.

Xây dựng tiêu chí đánh giá trang WEB của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đánh giá hiệu quả trang WEB của các đơn vị thuộc Bộ chính xác, động viên khen thưởng kịp thời.

Ban hành được tiêu chí đánh giá chấm điểm trang WEB.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Văn phòng Bộ,

Trung tâm Tin học và Thống kê

4/2010

9/2010

 

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

48.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch ngân sách CCHC năm 2011 của Bộ và các đơn vị

Nguồn lực cho công tác CHCC được xác định rõ và thực hiện đầy đủ

Dự toán ngân sách CHCC 2011 của Bộ và các đơn vị được duyệt và thực hiện

Vụ Tài chính

VPCCHC Các đơn vị thuộc Bộ

01/2011

3/2011

 

49.

Xây dựng chương trình, các kế hoạch CHCC của Bộ:

- Kế hoạch CHCC năm 2011

- Kế hoạch CHCC giai đoạn 2011 – 2015

- Chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2020

Các nội dung hoạt động CHCC của Bộ được triển khai thực hiện và được đánh giá kịp thời, có hiệu quả; Chất lượng công tác CCHC của các đơn vị được nâng cao và cụ thể hóa

Những công việc chính triển khai:

- Nghiên cứu xây dựng dự thảo khung Kế hoạch

- Xây dựng Dự thảo chi tiết Kế hoạch

- Tổ chức các cuộc hội thảo

- Ban hành các kế hoạch, chương trình CCHC của Bộ, gồm:

+ KHCCHC năm 2011;

+ KHCCHC giai đoạn 2011 – 2015;

+ Chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2020

VP Bộ (VPCCHC), Các Vụ (đơn vị tham mưu lĩnh vực CCHC)

Các đơn vị thuộc Bộ

01/2011

12/2011

 

50.

Xây dựng các báo cáo CCHC theo định kỳ và đột xuất

Các báo cáo CCHC được ban hành đúng hạn, có chất lượng cao

VP Bộ (VPCCHC), Các Vụ (đơn vị tham mưu lĩnh vực CCHC)

Các đơn vị thuộc Bộ

01/2011

12/2011

 

51.

Kiện toàn mạng lưới cán bộ chỉ đạo và đầu mối thực hiện công tác CHCC các đơn vị thuộc Bộ

Danh sách cán bộ tổ chức chỉ đạo và cán bộ đầu mối tham gia mạng lưới hoạt động CCHC tại các đơn vị và Bộ được xác lập

VP Bộ (VPCCHC)

Các đơn vị thuộc Bộ

01/2011

3/2011

 

52.

Triển khai các nội dung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ

Các chương trình, hoạt động cải cách hành chính được tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức

- Xác định các hoạt động tuyên truyền trọng tâm năm 2011

- VP Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ, Báo NN, Tạp chí NNPTNT

01/2011

12/2011

 

- Xây dựng Kế hoạch truyền thông về CCHC

- VP Bộ

- Duy trì hoạt động của Chuyên trang CCHC

- VPCCHC

53.

Tổ chức việc phối hợp trong công tác CCHC giữa Chính quyền, cấp ủy Đảng, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS HCM trong giai đoạn mới

Nâng cao vai trò chỉ đạo của tổ chức Đảng, xung kích tham gia của Đoàn thanh niên, phối hợp triển khai của Công đoàn các cấp về cải cách hành chính

Các Hội nghị triển khai thực hiện công tác CCHC giữa Chính quyền, cấp ủy Đảng, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS HCM

- Đảng ủy CQ Bộ;

- Đoàn Thanh niên CQ Bộ;

- Công đoàn CQ Bộ

VPCCHC

01/2011

12/2011

 

54.

Tổ chức đánh giá thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các đơn vị và địa phương

Nâng cao việc thực hiện kỷ cương hành chính nhà nước

- Xây dựng Đề án đánh giá và thi đua khen thưởng thực hiện công tác CCHC

- Tổ chức kiểm tra đánh giá việc triển khai công tác CCHC tại đơn vị thuộc Bộ và một số địa phương

- VP Bộ (VP CCHC)

- Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

01/2011

12/2011

 

55.

Tổ chức triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2011 – 2020

Định hướng và tăng cường năng lực công tác quản lý hành chính nhà nước của Bộ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong thời kỳ mới

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2011 – 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

VP Bộ, (VP CCHC)

Các đơn vị trực thuộc Bộ

03/2011

12/2011

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 812/BNN-VP về thực hiện kế hoạch cải cách hành chính ngày 28/03/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.829

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196