Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8082/VPCP-TH kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2014 và đăng ký danh mục đề án năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8082/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 14/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8082/VPCP-TH
V/v kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2014 và đăng ký danh mục đề án năm 2015

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2015 theo các nội dung sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014

a) Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, cơ quan, địa phương:

- Kết quả đạt được và những ưu điểm trong chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan, địa phương gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác;

- Những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, cơ quan, địa phương;

- Đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực, phạm vi của Bộ, cơ quan, địa phương; tình hình thực hiện các đề án được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014:

- Đánh giá kết quả đạt được và ưu điểm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nguyên nhân của những hạn chế đó.

2. Về công tác chỉ đạo, điều hành năm 2015

a) Nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2015 của Bộ, cơ quan, địa phương.

b) Kiến nghị phương hướng khắc phục hạn chế; đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2015 để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

3. Đề xuất danh mục đề án đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2015 (biểu mẫu kèm theo). Danh mục đề án phải kèm theo tóm tắt kế hoạch chuẩn bị của từng đề án theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Quy chế làm việc của Chính phủ, trong đó xác định rõ thời gian cụ thể đối với từng cấp trình.

Đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương gửi Báo cáo đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 11 năm 2014 để tổng hợp, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2014. Đề nghị gửi kèm văn bản điện tử theo địa chỉ: vutonghop@chinhphu.vn, trừ nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Chánh VP các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 


BỘ, CƠ QUAN:………..

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ
TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2015

(Kèm theo công văn số 8082/VPCP-TH ngày 14 tháng 10 năm 2014)

Stt

Tên đề án

Thời gian trình, cấp trình
(Xác định theo tháng)

Nguồn văn bản giao

Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ

Ban Bí thư

Bộ Chính trị

UBTV Quốc hội

Quốc hội

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị:

- Xác định thời gian trình TTgCP tại cột (3), CP tại cột (4) trước khi trình BBT tại cột (5), BCT tại cột (6) hoặc UBTVQH tại cột (7), QH tại cột (8).

- Nếu đề án trình nhiều cấp, đề nghị ghi đầy đủ thời gian dự kiến trình từng cấp.

- Nêu rõ nguồn văn bản giao đối với từng đề án (số, ký hiệu nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, báo cáo đề xuất mới ...) tại cột (9).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8082/VPCP-TH kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2014 và đăng ký danh mục đề án năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.087

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253