Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 781/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 781/TTg-QHQT
V/v Dự án "Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang (2008-2010)"

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Y tế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3454/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 5 năm 2008) về việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang (2008-2010)", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang (2008-2010)" do phòng thí nghiệm chuẩn thức các bệnh truyền nhiễm Victoria (VIDRL)-Ôxtrâylia tài trợ và phối hợp thực hiện từ nguồn viện trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Ôxtrâylia (AusAID), trong đó phần ngân sách do Phòng thí nghiệm VIDRL quản lý là 767.240 đô la Úc, phần ngân sách do Viện Pasteur Nha Trang quản lý là 102.760 đô la Úc. Vốn đối ứng của Dự án bằng hiện vật là nhân lực, phòng làm việc và trang thiết bị hiện có tương đương 105.000 đô la Úc do Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan tham gia bố trí theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Y tế ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành và rút kinh nghiệm về việc Dự án đã triển khai thực hiện khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
các Vụ: KGVX, ĐP, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 781/TTg-QHQT ngày 23/05/2008 về việc Dự án "Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang (2008-2010)" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74