Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7717/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 01/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7717/VPCP-TH
V/v triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ, công việc nêu trong Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 20 tháng 10 năm 2011, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và 5 năm 2011 - 2015 (số 220/BC-CP ngày 19 tháng 10 năm 2011 - đã đăng đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ). Nội dung Báo cáo đã nêu những vấn đề lớn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và 5 năm 2011 - 2015.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Báo cáo như sau:

1. Chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể các nhiệm vụ, công việc thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương; kiến nghị, đề xuất những đề án cụ thể thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai; đôn đốc khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ, công việc đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền; thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

2. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2012 của Bộ, ngành, địa phương trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Báo cáo này và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 sau khi được Quốc hội thông qua.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu, quán triệt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Báo cáo này để tổng hợp, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012, trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt các công việc nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7717/VPCP-TH ngày 01/11/2011 thực hiện giải pháp, nhiệm vụ, công việc nêu trong Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.815

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!