Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7416/UBND-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 06/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7416/UBND-CCHC
V/v: Khai thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Thành viên ủy ban nhân dân thành phố
- Thủ trưởng các sở-ngành thành phố
- Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện
- Tổng giám đốc các tổng công ty, cáccông ty nhà nước thuộc UBND thành phố

 

Thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai như sau:

1. Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Tổng giám đốc các Tổng công ty, các Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện theo các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại: Chương trình hành động thực hiện "Năm 2006 - Năm cải cách hành chính" theo Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2006; Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2006 về việc thực hiện Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2006 về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2006; Công văn số 6025/UBND-TH ngày 22 tháng 8 năm 2006 về thực hiện Công điện số 1186/CĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 6336/UBND-M về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị. Thời gian sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2006.

2. Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Tổng giám đốc các Tổng công ty, các Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tập trung thực hiện ngay một số công việc từ nay đến cuối năm 2006 sau đây:

2.1- Tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công theo cơ chế "một cửa" tại các sở-ngành thành phố, Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn và cơ chế "một cửa, một dấu" tại Ủy ban nhân dân quận-huyện theo tinh thần Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ:

a) Tiến hành ngay việc rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định nội bộ về quy trình, thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của người dân và doanh nghiệp; kiên quyết loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, những loại giấy tờ không cần thiết;

b) Phải thiết lập cho được cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, độc lập, khách quan trong nội bộ, khắc phục tình trạng khép kín, thiếu công khai, minh bạch dễ phát sinh tiêu cực trong việc giải quyết các thủ tục hành chính với người dân và doanh nghiệp thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

c) Công bố công khai các số điện thoại đường dây nóng trực 24/24 giờ mỗi ngày, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục; các thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức đối với những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức. Phân công trách nhiệm cụ thể trong việc theo dõi, ghi nhận đầy đủ thông tin, góp ý; xây dựng quy chế thẩm tra, xác minh, xử lý kịp thời và công bố công khai kết quả xử lý;

d) Duy trì thường xuyên công tác giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, trước hết là những người có quan hệ trực tiếp với cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức;

đ) Từ ngày 15 tháng 10 năm 2006, tại tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, những nơi làm việc với người dân, doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc các sở-ngành chức năng liên quan, Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn phải niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đưa lên trang Web những nội sau đây:

+ Toàn bộ quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; danh sách các tổ chức dịch vụ tư vấn về đo, vẽ, thiết kế,… để tổ chức, công dân lựa chọn; họ tên, chức vụ của những cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc;

+ Quyền, nghĩa vụ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến nội dung thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, tổ chức đó;

+ Quyền và trách nhiệm khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức đối với những hành vi vi phạm, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc; họ tên, chức vụ của người có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết những khiếu nại, tố cáo này;

+ Tất cả cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tiếp, làm việc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp tại trụ sở phải đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác.

2.2- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tình tiết nghiêm trọng.

2.3- Thực hiện nghiêm túc việc quy trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, tổ chức sự nghiệp dịch vụ công để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép, đăng ký tài sản, đăng ký kinh doanh, xuất nhập cảnh, thuế, hải quan, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, tuyển sinh, công chứng, chứng thực, khám chữa bệnh.

2.4- Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đồng thời, cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tập trung hướng dẫn 4 quận thực hiện thí điểm mô hình Tổ nghiệp vụ hành chính công củng cố, hoàn thiện thêm về một số quy trình hành chính, mối quan hệ phối hợp,… Để sơ kết đợt 2, trình Ủy ban nhân dân thành phố triển khai mở rộng cho các quận - huyện còn lại dự kiến vào cuối năm 2006, đồng thời trước ngày 15 tháng 11 năm 2006 tiến hành đánh giá kết quả hoạt động theo cơ chế "một cửa, liên thông" về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại quận Tân Bình, quận 12, huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi.

4. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở-ngành và quận-huyện liên quan tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động, quá đó đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, tránh trùng lắp, chồng chéo, đan xen hoặc bỏ sót công việc. Hoàn thành rà soát và điều chỉnh việc ủy quyền, phân cấp quản lý giữa Ủy ban nhân dân thành phố, các sở-ngành, quận-huyện và phường-xã, thị trấn, đảm bảo đồng bộ về trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

5. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố và Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc đổi mới quy trình, nâng cao hơn nữa năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ở các ngành, các cấp từ thành phố đến quận-huyện, nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu lực cao của các văn bản được thi hành. Đến cuối năm 2006 có 100% các quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến công dân và doanh nghiệp được chuẩn hóa. Tập trung rà soát và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 11 năm 2006 kết quả rà soát thủ tục hành chính tại các sở-ngành thành phố và hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các biểu mẫu sử dụng tại quận - huyện và phường – xã, thị trấn, đồng thời chuẩn bị để in phát hành các biểu mẫu còn đang sử dụng.

6. Các sở-ngành đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ tại Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2006 gồm; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Quy hoạch - Kiến trúc chậm nhất trước ngày 15 tháng 11 năm 2006 phải hoàn thành dự thảo, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết các loại hồ sơ hành chính có liên quan đến trách nhiệm giải quyết của nhiều ngành, nhiều cấp do đơn vị chủ trì phối hợp thực hiện.

7. Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Tổng giám đốc các Tổng công ty, các Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố cần có kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời định kỳ 3 tháng báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố vào ngày 20 hàng tháng cuối mỗi quý. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình, kết quả thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể thành phố;
- Văn phòng, các Ban của Thành ủy;
- Đảng ủy Khối Chính quyền TP;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH, Tổ TH-KH;
- Lưu: VT, (TH-LT)

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7416/UBND-CCHC của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.147

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!