Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 739/UBTVQH13-CTĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 30/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/UBTVQH13-CTĐB
Hướng dẫn bổ sung một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối người giữ chức vụ do HĐND bầu

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu vào kỳ họp cuối năm 2014, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có Công văn số 717/UBTVQH13-CTĐB ngày 18 tháng 8 năm 2014 gửi Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số vướng mắc, Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn rõ thêm một số nội dung nhằm thực hiện thống nhất trong cả nước, cụ thể như sau:

1. Về báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm

- Người được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 4 của Hướng dẫn số 561/2013/UBTVQH13. Nội dung báo cáo đầy đủ, súc tích theo mẫu báo cáo gửi kèm và có độ dài từ 5 đến 7 trang đánh máy khổ A4;

- Thời gian báo cáo được tính từ kỳ họp Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm lần trước đến nay.

2. Về kê khai tài sản

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 14 Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập, đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm thực hiện việc kê khai tài sản theo mẫu và hướng dẫn tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản. Việc quản lý, sử dụng bản kê khai tài sản của người được lấy phiếu tín nhiệm cần bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Ủy ban thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo.

(Xin gửi kèm theo mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch Quốc hội (báo cáo);
- Các đ/c Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy trực thuộc TW;
- Lưu HC, CTĐB;
- E-pas: 67847

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Uông Chu Lưu

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày … tháng … năm 2014

BÁO CÁO
CỦA NGƯỜI ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM
Tại kỳ họp thứ
... (1)
(Mẫu báo cáo dành cho người được lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp)

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân

- Tôi là (ghi rõ họ và tên): ……………………………………………………………………

- Chức vụ: ………………………….. (2) ……………………………………………………

- Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Căn cứ vào Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, tôi xin báo cáo như sau:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đối với chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu (nội dung báo cáo đầy đủ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đối với các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu).

…………………………………………………………………………………………………

2. Tự đánh giá về các nội dung tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Giải trình đầy đủ các nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Giải trình về ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chuyển đến (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Người báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi cụ thể kỳ họp thứ mấy của Hội đồng nhân dân địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã)

(2) Ghi tất cả các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 739/UBTVQH13-CTĐB ngày 30/09/2014 hướng dẫn bổ sung vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106