Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 717/UBTVQH13-CTĐB năm 2014 về lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 35/2012/QH13 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 717/UBTVQH13-CTĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 18/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 717/UBTVQH13-CTĐB
V/v lấy phiếu tín nhiệm theo NQ số 35/2012/QH13

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố

Ngày 7/3/2014 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có công văn số 606/UBTVQH13-CTĐB gửi Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị chưa tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đầu năm 2014 để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết 35/2012/QH13 trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 7 do còn nhiều ý kiến khác nhau nên Nghị quyết số 35 chưa được thông qua để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn chỉnh; việc lấy phiếu tín nhiệm vẫn được thực hiện tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội và kỳ họp Hội đồng nhân dân thường kỳ cuối năm 2014.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trân trọng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp chủ động chuẩn bị, tiến hành triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2014 theo quy định tại Nghị quyết số 35/2012/QH13 và Nghị quyết số 561/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. (Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố sao gửi văn bản này đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, và cấp xã trong phạm vi tỉnh, thành phố).

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trân trọng thông báo.

(Xin gửi kèm theo mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (b/c);
- Thủ tướng Chính phủ;
- Chủ tịch UBTWMTTQVN;
- Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy trực thuộc TW;
- Lưu HC, CTĐB.
- Số e-Pas: 55908

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Uông Chu Lưu

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày … tháng … năm 2014

BÁO CÁO
CỦA NGƯỜI ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM
Tại kỳ họp thứ
...

Kính gửi: ………………………………… (1)

- Tôi là (ghi rõ họ và tên): …………………………………………………………………

- Chức vụ: ………………………….. (2) …………………………………………………

- Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………

Căn cứ vào Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, tôi xin báo cáo như sau:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đối với chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu (nội dung báo cáo đầy đủ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đối với các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu).

…………………………………………………………………………………………………

2. Tự đánh giá về các nội dung tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Giải trình đầy đủ các nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Giải trình về ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chuyển đến (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Người báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi: các vị đại biểu Quốc hội (đối với Quốc hội); các vị đại biểu Hội đồng nhân dân (đối với Hội đồng nhân dân).

(2) Ghi tất cả các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 717/UBTVQH13-CTĐB năm 2014 về lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 35/2012/QH13 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.383

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116