Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 716/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 30/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 716/VPCP-VX
V/v tăng kinh phí phòng, chống ma túy ở cấp xã, phường

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an về việc tăng kinh phí và lực lượng phòng, chống ma túy ở cấp xã, phường nêu trong báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 2486/CV-BCA(V11) ngày 13 tháng 12 năm 2007), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc tăng kinh phí cho xã, phường thuộc các địa bàn trọng điểm về phòng, chống tệ nạn ma túy; việc tăng cường biên chế chuyên trách phòng, chống ma túy ở cấp xã, phường cần phải xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, khả thi.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng Đề án cụ thể về các nội dung trên, xác định rõ tiêu chí xã, phường trọng điểm về phòng, chống tệ nạn ma túy; Bộ Tài chính đề xuất cụ thể nguồn kinh phí, cơ chế phân bổ, quản lý, sử dụng; trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an, các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg, các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c tệ nạn ma túy, mại dâm;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: NC, KTTH, TH, TTTTBC, Website Chính phủ,
- Lưu: VT, VX (3), Hh 115

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 716/VPCP-VX ngày 30/01/2008 về việc tăng kinh phí phòng, chống ma túy ở cấp xã, phường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!