Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 707/BTTTT-TCCB về tổ chức thi nâng ngạch biên tập, phóng viên chính năm 2011 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 707/BTTTT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành: 28/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 707/BTTTT-TCCB
V/v tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2011

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản.

 

Thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ về Đề án thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2011 (Công văn số 4686/BNV-CCVC ngày 29/12/2011 của Bộ Nội vụ); Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2011 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

Việc thi nâng ngạch biên tập viên (mã ngạch 17.141) lên ngạch biên tập viên chính (mã ngạch 17.140), phóng viên (mã ngạch 17.144) lên ngạch phóng viên chính (mã ngạch 17.143) chỉ áp dụng cho những cán bộ, viên chức đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Các cán bộ, viên chức đang ở ngạch khác hoặc không phù hợp với vị trí công tác thì không cử tham gia kỳ thi này.

2. Điều kiện dự thi

Cán bộ, viên chức được cử dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính là những người:

2.1. Có thời gian giữ ngạch biên tập viên, phóng viên hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó phải có ít nhất 03 (ba) năm trở lên giữ ngạch biên tập viên, phóng viên tính đến ngày 31/12/2011.

2.2. Có hệ số lương ít nhất là 3,66 (bậc 5/9 ngạch biên tập viên, phóng viên) tính đến ngày 31/12/2011.

2.3. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục gần nhất (tính đến ngày 31/12/2011); có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực công tác, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức tổ chức kỷ luật tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền từ hình thức khiển trách trở lên.

2.4. Được các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản (sau đây gọi chung là Bộ, UBND tỉnh) quyết định cử đi dự thi (trên cơ sở đê nghị của Hội đồng sơ tuyển của Bộ, UBND tỉnh).

3. Tiêu chuẩn dự thi

3.1.  Tiêu chuẩn chung dự thi:

a. Có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính, đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch biên tập viên, phóng viên theo quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC, ngày 02/6/1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức ngành Văn hóa - Thông tin.

b. Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính.

3.2. Tiêu chuẩn dự thi đối với biên tập viên chính:

a. Là biên tập viên.

b. Tốt nghiệp đại học trở lên.

c. Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

d. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành (chứng chỉ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hoặc do các cơ sở đào tạo khác được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép cấp).

đ. Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bằng B của một trong năm ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

e. Chứng chỉ tin học văn phòng.

g. Biên tập từ 05 (năm) tác phẩm trở lên được cơ quan quản lý đánh giá chất lượng tốt.

3.3. Tiêu chuẩn dự thi đối với phóng viên chính:

a. Là phóng viên.

b. Tốt nghiệp đại học trở lên.

c. Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

d. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành (chứng chỉ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hoặc do các cơ sở đào tạo khác được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép cấp).

đ. Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bằng B của một trong năm ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

e. Chứng chỉ tin học văn phòng.

g. Phóng viên đã viết từ 05 (năm) bài trở lên có nội dung phức tạp được cơ quan quản lý đánh giá tốt.

4. Các trường hợp được miễn nộp chứng ch

Các trường hợp được miễn thi môn nào thì miễn nộp chứng chỉ môn đó.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:

1. Phiếu đăng ký dự thi nâng ngạch (mẫu số 01 kèm theo).

2. Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức (mẫu số 2C/BNV của Bộ Nội vụ).

3. Bản đánh giá, nhận xét trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm dự thi của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức theo các nội dung:

a. Phẩm chất, đạo đức, tính trung thực và việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b. Năng lực và hiệu quả công tác.

c. Kỷ luật lao động.

d. Quan hệ phối hợp công tác.

4. Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính.

5. Giấy xác nhận công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, áp dụng có hiệu quả hoặc biên bản nghiệm thu của cơ quan quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức; hoặc xác nhận của các cơ quan đánh giá đạt chất lượng tốt: đối với biên tập viên đã biên tập từ 05 (năm) tác phẩm trở lên được cơ quan quản lý đánh giá chất lượng tốt; đối với phóng viên đã viết từ 05 (năm) bài trở lên có nội dung phức tạp được cơ quan quản lý đánh giá tốt.

6. Bản sao Quyết định lương hiện hưởng.

7. Hai phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ liên lạc, 02 ảnh cỡ (4 x 6) cm.

Hồ sơ dự thi của mỗi người để vào một bì đựng riêng cỡ (21 x 32) cm, gửi về Hội đồng sơ tuyển của Bộ, UBND tỉnh để xét duyệt và cử dự thi.

8. Những văn bằng, chứng chỉ làm căn cứ miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học phải được cơ quan có thẩm quyền ký xác nhận và lưu giữ trong hồ sơ đăng ký dự thi của cán bộ, viên chức đồng thời gửi về Hội đồng thi nâng ngạch của Bộ Thông tin và Truyền thông 01 (một) bản để xem xét miễn thi.

Toàn bộ Hồ sơ đăng ký dự thi của cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch do cơ quan quản lý viên chức có thẩm quyền cử viên chức dự thi lưu giữ và quản lý, không phải gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông.

III. MÔN THI, THỜI GIAN THI, HÌNH THỨC THI

1. Môn thi, thời gian thi

a. Môn chuyên môn: Thi viết và thi trắc nghiệm, thời gian 180 phút. Nội dung thi tập trung vào những vấn đề chính sau:

- Quan điểm, đường lối, chính sách, nghị quyết, chiến lược của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin truyền thông.

- Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các Luật sửa đổi; các Nghị định của Chính phủ có liên quan đến lĩnh vực báo chí, xuất bản.

- Luật Công chức; Luật Viên chức; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Biên tập viên biên tập một đoạn tác phẩm (khoảng 1000 từ) có nội dung phức tạp; Phóng viên viết một bài bình luận (khoảng 1000 từ) có nội dung phức tạp.

- Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ báo chí, xuất bản.

b. Môn ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 90 phút; Nội dung bao gồm các kỹ năng: đọc hiểu, viết, ngữ pháp trình độ B của một trong 5 ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

c. Môn tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút; Nội dung bao gồm các kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet.

2. Hình thức thi

a. Thi viết (tự luận)

b. Thi trắc nghiệm

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

1. Miễn thi ngoại ngữ đối với trường hợp có một trong các điều kiện sau:

a. Tính đến ngày 31/12/2011, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;

b. Có hai bằng tốt nghiệp đại học trở lên, trong đó có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;

c. Tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;

d. Đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số và có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

đ. Là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

2. Miễn thi môn tin học đối với biên tập viên, phóng viên đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học, công nghệ thông tin trở lên.

V. DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

Cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch ngoài môn thi chuyên môn đều phải dự thi môn ngoại ngữ và môn tin học.

Đối với trường hợp chỉ có duy nhất một bằng đại học ngoại ngữ thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc mà không thuộc diện được miễn theo quy định thì vẫn phải thi một trong bốn thứ tiếng còn lại.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sơ tuyển, cử biên tập viên, phóng viên dự thi

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển theo quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Hội đồng sơ tuyển căn cứ vào đối tượng, điều kiện dự thi quy định tại công văn này để xem xét, chọn cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2011. Hội đồng sơ tuyển khi xem xét cần chú ý một số tiêu chí sau:

- Nhu cầu, vị trí làm việc tương ứng với chức danh biên tập viên chính, phóng viên chính của cơ quan, đơn vị có cán bộ, viên chức dự thi để sau khi thi nếu đạt yêu cầu thì xem xét bố trí đúng vị trí làm việc.

- Đảm bảo sự cân đối về cơ cấu ngạch trong cơ quan, đơn vị và giữa các đơn vị với nhau.

Sau khi sơ tuyển, Hội đồng sơ tuyển trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản ra Quyết định cử cán bộ, viên chức dự thi kèm theo danh sách trích ngang (mẫu số 03 kèm theo) và lập Bảng tổng hợp nhu cầu nâng ngạch biên tập viên, phóng viên (mẫu số 02 kèm theo).

Quyết định và danh sách trích ngang cử cán bộ, viên chức dự thi; các văn bằng, chứng chỉ làm căn cứ miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học (nếu có) và Bảng tổng hợp nhu cầu nâng ngạch biên tập viên, phóng viên gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/5/2012. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không xem xét đối với trường hợp gửi sau thời hạn này (căn cứ theo dấu Bưu điện).

2. Trách nhiệm của cơ quan và cá nhân cán bộ, viên chức dự thi

Cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, viên chức chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ, điều kiện và tiêu chuẩn đối với cán bộ, viên chức được cử đi dự thi của đơn vị mình theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, viên chức nộp hồ sơ dự thi biên tập viên chính, phóng viên chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ dự thi của mình.

Hồ sơ dự thi của cán bộ, viên chức được cử đi dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử cán bộ, viên chức dự thi lưu giữ, quản lý.

3. Tổ chức kỳ thi

Trước ngày thi, Hội đồng thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức giới thiệu, hướng dẫn nội dung và tài liệu nghiên cứu phục vụ cho kỳ thi. Thời gian và địa điểm tổ chức giới thiệu, hướng dẫn nội dung thi, tổ chức kỳ thi được thông báo cụ thể trong Giấy báo dự thi nâng ngạch (sẽ gửi sau).

4. Về chỉ tiêu dự thi

Căn cứ vào nhu cầu, cơ cấu phóng viên, biên tập viên do Bộ, UBND tỉnh báo cáo theo mẫu số 02 nói trên và khả năng tổ chức kỳ thi, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo chỉ tiêu dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2011 của các Bộ, UBND tỉnh.

5. Lệ phí thi

Lệ phi thí thu theo quy định của Bộ Tài chính.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản phổ biến nội dung công văn này tới cán bộ, viên chức của cơ quan, đơn vị, đồng thời tiến hành việc sơ tuyển và cử cán bộ, viên chức dự thi theo quy định nói trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Tổ chức cán bộ) số 18 - Nguyễn Du, Hà Nội - Điện thoại: 04 - 39438877 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH

Từ ngạch: ……………………………. lên ngạch: ………………………………...

Họ và tên: ……………………………………………………………Giới tính: …………………………...

Ngày, tháng, năm sinh: …………../……./……….

Chức vụ hoặc chức danh hiện nay: ……………………………………………………………………….

Cơ quan công tác: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ báo tin: ……………………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………………………

Đang xếp ngạch: ………………………………………… Thời gian xếp: ……………………………….

Hệ số lương hiện hưởng: ………………………………..Thời gian xếp: …………………………….…

Sau khi nghiên cứu các quy định về kỳ thi  nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính tại văn bản số: ………….......... ngày ……. tháng …… năm ……… của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi.

Tôi đăng ký tham gia kỳ thi nâng ngạch và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của kỳ thi.

Kèm theo Phiếu đăng ký dự thi gồm có:

1. Bản khai lý lịch khoa học;

2.  Văn bằng;

3. Chứng chỉ:

- Ngoại ngữ.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành.

- Tin học.

4. Bản nhận xét đánh giá của cơ quan đang công tác;

5. Hai phong bì (có ghi địa chỉ); 02 ảnh cỡ (4 x 6) cm;

6. Các chứng chỉ khác (nếu có) …

 

 

………., ngày …….. tháng ……. năm …..
Người đăng ký dự thi
(Ký và ghi rõ họ tên)

 


Mẫu 02

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU NÂNG NGẠCH BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN

(Kèm theo Công văn số …../… …. ngày … tháng ,,, năm … của …)

TT

Ngạch viên chức

Viên chức hiện có (người)

Đăng ký dự thi (người)

Ghi chú

Tổng số

Ngạch cao cấp

Ngạch chính

Ngạch thường

Khác

Ngạch cao cấp

Ngạch chính

1

Biên tập viên

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phóng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

………, ngày … tháng … năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

Mẫu 03


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Số điện thoại liên hệ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CỬ THAM DỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN LÊN NGẠCH BIÊN TẬP VIÊN CHÍNH, PHÓNG VIÊN CHÍNH NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số …../… …. ngày … tháng … năm … của …)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ

Cơ quan công tác

Chức danh

Quá trình công tác

Diễn biến về ngạch, bậc từ năm 2000 đến nay

Quá trình đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ

Số đề tài, bài viết được đánh giá tốt

Ngoại ngữ đăng ký dự thi

Ghi chú

Nam

Nữ

Biên tập viên

Phóng viên

Thời gian

Hệ số lương

Mã ngạch

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên ngành

Tin học văn phòng

Trình độ ngoạI ngữ

Trình độ chính trị

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU


TM. HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO

………, ngày … tháng … năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 707/BTTTT-TCCB về tổ chức thi nâng ngạch biên tập, phóng viên chính năm 2011 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.044

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.218.67.1