Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6942/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6942/VPCP-TH
V/v chuẩn bị Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2007 - 2011 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.

 

Để chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác cả nhiệm kỳ 2007 - 2011 của Chính phủ, trình Quốc hội tại Kỳ họp cuối khóa XII theo quy định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị báo cáo về các nội dung sau đây:

1. Đánh giá tổng quát công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011 và trong lĩnh vực, ngành mình quản lý, phụ trách.

a) Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành. Trong đó nêu bật những thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của ngành, lĩnh vực; những số liệu cụ thể, điển hình qua từng năm và cả nhiệm kỳ, có so sánh với nhiệm kỳ 2002 - 2007.

Đồng thời, đánh giá về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính từ trung ương đến cơ sở.

b) Kiểm điểm việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011 ban hành tại Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ và Quy chế làm việc của Chính phủ thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan.

Trên cơ sở sự kiểm điểm, đánh giá nêu trên, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đối với công tác của Bộ, ngành mình nói riêng và của Chính phủ nói chung.

2. Về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2015

a) Kiến nghị những nội dung cơ bản cần được thể hiện trong Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

b) Những định hướng trọng tâm, những giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015).

c) Những nội dung cần rút kinh nghiệm và đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Thời hạn gửi báo cáo

Báo cáo cần viết ngắn gọn (không quá 10 trang), gửi 03 bản đến Văn phòng Chính phủ (Vụ Tổng hợp, Vụ theo dõi chuyên ngành, Vụ Thư ký - Biên tập) trước ngày 30 tháng 10 năm 2010 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngoài việc gửi văn bản chính, đề nghị Bộ, cơ quan gửi file văn bản qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: vutonghop@chinhphu.vn

Đề nghị các đồng chí khẩn trương chỉ đạo, chuẩn bị tốt báo cáo và gửi đúng thời hạn.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6942/VPCP-TH ngày 30/09/2010 chuẩn bị Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2007 - 2011 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.506

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!