Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6871/BKHĐT-TCTK tổ chức và biên chế thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 6871/BKHĐT-TCTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 07/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6871/BKHĐT-TCTK
V/v tổ chức và biên chế thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.

Ngày 13 tháng 01 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2010/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bộ, Ngành). Tổ chức Thống kê Bộ, Ngành là đơn vị thuộc cơ cấu của Bộ, Ngành thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành quản lý công tác thống kê và tổ chức hoạt động thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Tổ chức thống kê Bộ, Ngành đồng thời là bộ phận của hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, chịu sự hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ thống kê của Tổng cục Thống kê. Tại Nghị định số 03/2010/NĐ-CP Chính phủ quy định “Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành quyết định thành lập Phòng Thống kê trực thuộc đơn vị chức năng hoặc trình Chính phủ thành lập Vụ, Cục thực hiện chức năng, nhiệm vụ thống kê theo quy định của pháp luật”. Thực hiện Nghị định của Chính phủ, một số Bộ, Ngành đã thành lập tổ chức thống kê theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Thống kê Bộ, Ngành thực hiện ngày càng tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý kinh tế-xã hội của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành, địa phương và nhu cầu thông tin của các đối tượng sử dụng khác. Tuy nhiên, đến nay còn một số Bộ, Ngành chưa có tổ chức Thống kê Bộ, Ngành như quy định của Nghị định này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho Thống kê Bộ, Ngành nói riêng và Thống kê Nhà nước nói chung chưa phat huy hết vai trò và trách nhiệm của mình.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng do Chính phủ giao cho ngành Thống kê nước ta, trong đó trọng tâm là thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011; Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010; Hệ thống chỉ tiêu quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010; Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2012 và Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng với Bộ, Ngành ban hành theo Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê, tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần được củng cố và kiện toàn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

- Rà soát cơ cấu, tổ chức thống kê và thành lập cơ quan thống kê của Bộ, Ngành mình (Phòng, Vụ, Cục) thực hiện chức năng, nhiệm vụ thống kê theo quy định tại Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ.

- Bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực và phù hợp thực hiện công tác thống kê để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thống kê của Bộ, Cơ quan trong thời gian tới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý Bộ Cơ quan, trong vấn đề này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB, TCTK

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6871/BKHĐT-TCTK tổ chức và biên chế thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.849
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33