Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 641/BNV-BCĐ về hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương thuộc Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 641/BNV-BCĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành: 10/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/BNV-BCĐ
V/v hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ban Chđạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan Trung ương (Tổ công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 và Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Phương án Điều tra CSHC năm 2021, tiếp theo Công văn số 209/BNV-BCĐ ngày 15/01/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra CSHC Trung ương (BCĐ TW) hướng dẫn một số nội dung sau:

A. ĐỐI VỚI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

I. HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT BẢNG KÊ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Sở Nội vụ chủ trì thực hiện rà soát bảng kê đơn vị hành chính theo các bước sau:

- Địa chtruy cập: https://hcsn2021.gso.gov.vn

- Tài khoản truy cập: BCĐ TW cung cấp thông tin về tài khon tới Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra CSHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BCĐ cấp tỉnh) theo Phụ lục của Công văn này (gi bản giấy theo đường công văn hoặc thư điện t có bảo mật trực tiếp tới Sở Nội vụ).

- BCĐ TW cung cấp danh sách các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh theo số liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (danh sách nền) trên phần mềm. Dựa trên danh sách nền, BCĐ cấp tỉnh chỉ đạo việc rà soát, cập nhật, hoàn thiện.

- Quản trị viên hệ thống cấp tỉnh (QTV cấp tỉnh) có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận tài khon từ BCĐ cấp tỉnh (từ Sở Nội vụ);

+ Tạo lập và chuyển danh sách tài khoản cho các huyện, thành phthuộc tỉnh (cấp huyện) do Phòng Nội vụ chủ trì thực hiện (theo quy trình tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ trưng Bộ Nội vụ).

+ Hỗ trợ nghiệp vụ gồm: htrợ người sử dụng (cấp huyện) về phần mềm, theo dõi, báo cáo hoạt động định kỳ và tiếp nhận thông tin sự cố phần mềm để thông báo cho quản trị viên hệ thng Trung ương (QTV TW).

(Hướng dn sử dụng phần mềm rà soát (trang Web Tổng điều tra kinh tế năm 2021) tại Trang điều tra CSHC https://hc2021.moha.gov.vn).

II. HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM CUNG CẤP THÔNG TIN ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH

Sở Nội vụ chủ trì thực hiện thu thập thông tin các đơn vị hành chính theo các bước sau:

1. Thông tin chung

- Địa chtruy cập: https://hc2021.moha.gov.vn

- Tài khoản truy cp: QTV cấp tỉnh sử dụng tài khoản quản trị (BCĐ TW đã bàn giao qua đường công văn như đã nói ở phần A.I); trong trường hợp thay đi tài khoản quản trị, BCĐ TW scó thông báo cụ thể.

- Hướng dẫn sử dụng H thống phần mềm xử lý thông tin Điều tra CSHC năm 2021 tại Trang Điều tra CSHC https://hc2021.moha.gov.vn.

2. Hưng dẫn một số nghiệp vụ cụ thể

a) Đối với QTV cấp tỉnh

- Tiếp nhận và quản lý tài khoản từ BCĐ cấp tỉnh;

- Tạo lập, cấp phát, quản lý danh sách tài khoản cho các đối tượng là QTV cấp huyện, giám sát viên (GSV) các cấp, thành viên BCĐ cp tỉnh, các đơn vị hành chính cấp tỉnh (sở, ban, ngành cấp tỉnh).

- Htrợ về nghiệp vụ, sử dụng phần mềm cho các đối tượng quản lý.

- Theo dõi, báo cáo hoạt động định kỳ và tiếp nhận thông tin sự cố phần mềm và kịp thời báo cho QTV TW.

b) Đối với QTV cấp huyện

- Tiếp nhận và quản lý tài khoản từ BCĐ cấp tỉnh (từ QTV cấp tỉnh);

- Tạo lập, cấp phát, quản lý danh sách tài khoản cho các đơn vị hành chính trên địa bàn quản lý.

- Hỗ trợ về nghiệp vụ, sử dụng phần mềm cho các đối tượng quản lý.

- Theo dõi, báo cáo hoạt động định kỳ và tiếp nhận thông tin sự cố phần mềm và kịp thời báo cho QTV cấp tỉnh.

c) Đối với GSV cấp tỉnh

- Tiếp nhn và qun lý tài khoản từ BCĐ cấp tỉnh (từ QTV cấp tỉnh);

- Quản lý tiến độ việc thực hiện công tác điều tra của các BCĐ cấp huyện và đơn vị hành chính trên địa bàn được giao (theo dõi, đôn đốc qua email, thông báo...).

- Kiểm tra logic, rà soát nội dung chỉ tiêu trong phiếu thu thập thông tin của các đơn vị hành chính được phân công.

- Tiếp nhận nhng phn ánh và xử lý các thông tin từ giám sát viên cấp huyện hoặc trực tiếp từ đơn vị điều tra đồng thời báo cáo BCĐ cấp tỉnh những nội dung phản ánh của các GSV và đơn vị điều tra.

- Xác nhn (phê duyệt) Phiếu cung cấp thông tin về đơn vị hành chính (Phiếu 1/HC-TB) (sau đây gọi là Phiếu cung cấp thông tin) của các đơn vị hành chính do GSV cấp huyện duyệt gửi lên và Phiếu cung cấp thông tin của các đơn vị hành chính được phân công trực tiếp giám sát.

d) Đi với GSV cấp huyện

- Tiếp nhn và qun lý tài khoản từ BCĐ cấp tỉnh (tQTV cấp tỉnh);

- Quản lý tiến độ việc thực hiện công tác điều tra của các đơn vị hành chính trên địa bàn được giao;

- Kiểm tra logic, rà soát nội dung ch tiêu trong phiếu thu thập thông tin của các đơn vhành chính được phân công;

- Tiếp nhận những phn ánh và xử lý các thông tin trực tiếp từ đơn vị điều tra đồng thời báo cáo BCĐ cấp huyện và GSV cấp tỉnh nhng ni dung phn ánh của đơn v điều tra;

- Xác nhận (phê duyệt) Phiếu cung cấp thông tin của các đơn vị hành chính thuộc địa bàn được phân công giám sát.

e) Đối với đơn v hành chính (đơn vị cung cấp thông tin)

- Tiếp nhận và quản lý tài khoản từ QTV;

- Kê khai, hoàn thiện và gửi Phiếu thu thập thông tin của đơn vị mình;

- Liên h với GSV, QTV trực tiếp trên địa bàn:

+ Đđược giải đáp thắc mắc về nghiệp vụ và phần mềm;

+ Khi phát hiện sự c phần mềm.

(Về quy trình xử lý thông tin, thực hiện theo quy trình thu thập thông tin tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

- Người sử dụng có trách nhiệm quản lý, bảo vệ thông tin, tài khoản đã được cung cấp.

QTV, GSV phối hợp với cơ quan Thống kê cùng cấp thực hiện giám sát, thu thập thông tin Điều tra CSHC.

B. ĐỐI VỚI BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

I. HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT BẢNG KÊ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Tổ công tác của Bộ, cơ quan Trung ương (gọi tắt là TCT Bộ) tổ chức thực hiện rà soát bng kê đơn vị hành chính theo các bước sau:

- Địa chỉ truy cập: https://hcsn2021.gso.gov.vn

- Tài khoản truy cập: BCĐ TW cung cấp thông tin về tài khoản tới TCT Bộ theo Phụ lục của Công văn này (gửi bn giấy theo đường công văn hoặc thư điện tử có bảo mt).

- BCĐ TW cung cấp danh sách các đơn vị hành chính thuộc Bộ, cơ quan TW theo số liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (danh sách nền) trên phần mềm. Dựa trên danh sách nền, TCT Bộ chỉ đạo việc rà soát, cp nhật, hoàn thiện.

- TCT Bộ đảm bảo thông tin trong bảng kê phải được thu thập, ghi chép theo đúng nội dung yêu cầu của các ch tiêu tại biu mẫu do BCĐTW quy định.

- TCT Bđảm bảo Bảng kê phải hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

- Đm bảo đầy đủ các đơn vị điều tra thuộc phạm vi điều tra, không trùng lặp, không b sót đơn vị điều tra.

- TCT Bộ phân công 01 đến 02 cán bộ có chuyên môn về công nghệ thông tin làm quản trị viên hệ thống cấp Bộ.

- Quản trị viên h thống cấp Bộ (QTV) có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận tài khoản từ TCT Bộ;

+ Tạo lập và chuyển danh sách tài khoản cho các Tổng cục (nếu có) chủ trì thực hiện (Theo quy trình tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

+ H trợ nghiệp vụ gồm: hỗ trợ người sử dụng về phn mềm, theo dõi, báo cáo hoạt động định kỳ và tiếp nhận thông tin sự c phần mềm để báo cho QTV TW.

+ Hướng dn sử dụng phần mềm rà soát (trang Web Tổng điều tra kinh tế năm 2021) tại Trang điều tra CSHC https://hc2021.moha.gov.vn.

II. HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM CUNG CẤP THÔNG TIN ĐIỀU TRA CSHC

TCT Bộ tổ chức thực hiện thu thập thông tin đơn vị hành chính theo các bước sau:

1. Thông tin chung

- Địa chtruy cập: https://hc2021.moha.gov.vn

- Tài khoản: QTV Bộ sử dụng tài khoản quản trị (BCĐ TW đã bàn giao qua đường công văn như đã nói ở phần B.I); trong trường hợp thay đi, BCĐ TW sẽ có thông báo cụ thể.

- Hưng dn sử dụng H thống phần mềm xử lý thông tin Điều tra CSHC năm 2021 tại Trang Điều tra CSHC https://hc2021.moha.gov.vn.

2. Hướng dẫn một số nghiệp vụ cụ thể

a) Đối với QTV Bộ

- Tiếp nhận và quản lý tài khon từ TCT Bộ;

- Tạo lập, quản lý danh sách tài khoản cho các đơn vị hành chính thuộc Bộ (kể cả các đơn vị hành chính thuộc cấp Tổng cục), thành viên TCT Bộ được phân công theo dõi đơn vị hành chính;

- H trợ về nghiệp vụ, sử dụng phần mềm cho các đối tượng quản lý;

- Theo dõi, báo cáo hoạt động định kỳ và tiếp nhận thông tin sự c phần mềm và kịp thời báo cho QTV TW.

b) Đối với thành viên T công tác

- Tiếp nhận và qun lý tài khoản từ QTV Bộ;

- Thực hiện việc đôn đốc, giám sát và quản lý tiến độ việc thực hiện việc cung cấp thông tin của các đơn vị hành chính được phân công theo dõi;

- Tiếp nhận nhng phản ánh và xử lý các thông tin trực tiếp từ đơn vị điều tra và các công việc phát sinh trong quá trình điều tra;

- Báo cáo GSV cấp TW những nội dung phát sinh trong quá trình điều tra và nhng phản ánh của đơn vị điều tra để phối hợp xử lý.

c) Đối với đơn vị hành chính thuộc Bộ, cơ quan Trung ương

- Tiếp nhận và quản lý tài khoản từ QTV Bộ;

- Kê khai, hoàn thiện và gửi Phiếu cung cấp thông tin của đơn vị mình theo đúng thời gian quy định trong phương án;

- Đảm bảo thông tin kê khai trên phiếu thu thập thông tin được đầy đủ, chính xác, kịp thời;

- Liên hệ với QTV Bộ:

+ Để được giải đáp thắc mắc về nghiệp vụ và phần mềm;

+ Khi phát hiện sự cố phần mềm.

d) Đối với giám sát viên Trung ương

- Thực hiện việc giám sát, kiểm tra toàn bộ quá trình triển khai thu thập thông tin danh sách nền các đơn vị hành chính và thu thập thông tin đơn vị hành chính thuộc cơ quan Trung ương.

- Thực hiện việc theo dõi, đôn đc tiến độ thực hiện kê khai thông tin của các đơn vị hành chính theo thời gian quy định.

- Kim tra logic, nội dung kê khai của các đơn vị hành chính.

- Tiếp nhận và xử lý các nội dung phát sinh trong quá trình thu thập thông tin của các Tổ công tác thuộc cơ quan hành chính trung ương và của các đơn vị hành chính.

- Báo cáo BCĐ TW về nhng nội dung phát sinh trong quá trình giám sát và triển khai thu thập thông tin.

- Xác nhận (phê duyệt) Phiếu cung cấp thông tin của các đơn vị hành chính được phân công theo dõi.

3. Quy trình xử lý thông tin

Thực hiện theo quy trình thu thập thông tin tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Người sử dụng có trách nhiệm quản lý, bo vệ thông tin, tài khoản đã được cung cấp.

C. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

1. Đối với các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương

a) Về tuyn chọn và trách nhiệm của giám sát viên:

- Đối với GSV cấp tnh: Ti đa 05 GSV cấp tỉnh/ địa phương. Nếu theo thực tế: 01 GSV cấp tỉnh/ 03 huyện mà ít hơn 5 GSV thì theo số lượng thực tế. Đồng thời, nếu l 02 đơn vị hành chính cấp huyện thì được bổ sung thêm 01 giám sát viên cấp tỉnh (đm bảo tối đa 5 GSV cấp tỉnh). Nếu l 01 đơn vị hành chính cấp huyện thì không bổ sung GSV cấp tnh.

- Đối với GSV cấp huyện: Trường hợp tuyển chọn giám sát viên nếu l 03 đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì được tuyển chọn bổ sung 01 giám sát viên, thấp hơn thì phân công bổ sung địa bàn cho giám viên, không bổ sung thêm.

- Giám sát viên cấp tỉnh phụ trách đôn đốc, giám sát, phê duyệt việc cung cấp thông tin của các đơn vị hành chính cấp tỉnh (sở, ban, ngành cấp tỉnh), đồng thời đôn đốc, giám sát, phê duyệt việc cung cấp thông tin các đơn vị hành chính của cấp huyện được phân công phụ trách (thông qua Ban chỉ đạo và giám sát viên cấp huyện). Giám sát viên cấp thành phố, thị xã (là trung tâm hành chính của tỉnh) và giám sát viên cấp huyện chchịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát, phê duyệt việc cung cấp thông tin của các đơn vị hành chính cấp thành phố, thị xã và cấp huyện quản lý.

b) Về tổ chức tập huấn nghiệp vụ: BCĐ Tỉnh t chức tập huấn chung nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra CSHC cho Quản trị hệ thống các cấp, giám sát viên các cấp và BCĐ cấp huyện; hoặc BCĐ Tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra CSHC riêng cho Quản trị h thống các cấp, giám sát viên các cấp và BCĐ cấp huyện.

Tổng cục Thống kê chỉ đạo các Cục Thống kê trên địa bàn hỗ trợ về nghiệp vụ trong Điều tra CSHC các cấp.

Ban Chỉ đạo Điều tra CSHC Trung ương gửi tài liệu hưng dẫn điều tra CSHC trên Trang thông tin điều tra CSHC để Ban ch đạo các cấp chủ động triển khai thực hiện.

c) Trong quá trình rà soát, nếu phát sinh đơn vị hành chính mới trên địa bàn, chưa có mã số theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đề nghị BCĐ cấp tỉnh (QTV cấp tỉnh) thông báo cho QTV TW để tạo mã mới, QTV cấp tỉnh không chủ động tạo mã để tránh trùng lắp gia các tỉnh.

d) Về kinh phí phục vụ Điều tra CSHC các cấp

- BCĐ TW h trợ kinh phí cho BCĐ Tỉnh, BCĐ cấp huyện để phục vụ các nhiệm vụ có liên quan đến Điều tra CSHC. Nội dung chi, mức chi, chứng từ thanh toán sẽ quy định cụ thể trong hợp đồng ký kết giữa BCĐ TW với BCĐ Tỉnh. BCĐ Tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện tới cấp huyện.

- Đ nghị BCĐ Tỉnh phân công Sở Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc thực hiện điều tra CSHC tại địa phương, là đầu mối ký hợp đồng với BCĐ TW (Bộ Nội vụ) và được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến điều tra CSHC tại địa phương.

- Ngoài kinh phí của BCĐ TW hỗ trợ, đề nghị các địa phương sắp xếp, b trí từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ cho cuộc điều tra CSHC đạt kết quả tốt.

2. Đối với các Bộ, cơ quan trung ương

- BCĐ TW hỗ trợ kinh phí cho các Tổ công tác điều tra CSHC các Bộ, cơ quan Trung ương đ phục vụ các nhiệm vụ có liên quan đến điều tra CSHC. Nội dung chi, mức chi, chứng từ thanh toán sẽ quy định cụ thể trong hợp đồng ký kết giữa BCĐ TW (Bộ Nội vụ) với một đơn vị đầu mối của Bộ, cơ quan Trung ương có tư cách pháp nhân (có con dấu, tài khoản: Ví dụ: Văn phòng Bộ, cơ quan Trung ương) do Tổ công tác của Bộ, cơ quan Trung ương đề xuất.

- Đ nghị các Bộ, cơ quan Trung ương khẩn trương thành lập Tổ công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra CSHC năm 2021 theo hướng dẫn tại Công văn số 7950/BKHĐT-TCTK ngày 02/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế và Điều tra CSHC năm 2021 và Công văn số 378/BKHĐT-TCTK ngày 22/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đến hết ngày 04/02/2021 mới có 37/50 Bộ, cơ quan Trung ương gửi Quyết định thành lập Tổ công tác cho Ban Ch đạo Tổng điều tra kinh tế (Tổng cục Thng kê) và Ban Chỉ đạo điều tra CSHC Trung ương năm 2021 (Bộ Nội vụ).

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Đối với nội dung Giám sát viên và các vn đề có liên quan đến cuộc Điều tra CSHC: đ/c Nguyễn Thị Phương Anh, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thư ký T thường trực, số điện thoại di động: 0984.555.787.

- Đối với nội dung Quản trị hệ thng: Sử dụng phần mềm rà soát, phần mềm Điều tra CSHC năm 2021 và các vấn đề liên quan đến ứng dụng CNTT: đ/c Đào Lâm Tùng, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, thành viên Tổ thưng trực, số điện thoại di động: 0904.771.268.

- Đường dây nóng phục vụ Điều tra CSHC đặt tại Bộ Nội vụ: 0243.795.436 và 0352.763.355.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (đ báo cáo);
- Th
trưng Nguyn Trọng Tha;
- Các
đ/c tnh viên Bạn Chỉ đạo TW (để biết);
- C
ác đ/c tnh viên Tổ thường trực (để biết);
- Tổng cục Thống kê (
để phối hợp);
- Cục Thống k
ê các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để phối hp);
- Văn ph
òng Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ KHTC

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ
TRƯỞNG BAN

THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Nguyễn Trọng Thừa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 641/BNV-BCĐ về hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương thuộc Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.440

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69