Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 64/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 13/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 64/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án yêu cầu GEF tài trợ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9870/BKH-KTĐN ngày 24 tháng 12 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung Dự án “Xử lý ô nhiễm môi trường tại những điểm nóng ô nhiễm nặng dioxin tại Việt Nam” vào danh mục các dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với GEF hoàn chỉnh văn kiện Dự án, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành. Vốn đối ứng cho Dự án (bằng tiền mặt và hiện vật) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan và địa phương tham gia thực hiện Dự án theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho GEF và UNDP biết về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 64/TTg-QHQT ngày 13/01/2010 phê duyệt danh mục Dự án yêu cầu GEF tài trợ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!