Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 599/KL-VP về việc triển khai một số công tác của các Vườn quốc gia do Cục Kiểm lâm ban hành

Số hiệu: 599/KL-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm Người ký: Nguyễn Văn Cương
Ngày ban hành: 18/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 599/KL-VP
V/v:Triển khai một số công tác của các Vườn quốc gia

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Các Vườn quốc gia thuộc Cục

Ngày 01 tháng 4 năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các Quyết định 975, 976, 977, 978, 979 và 980/2008/QĐ-BNN về việc chuyển giao các Vườn quốc gia Tam Đảo, Ba Vì, Cúc Phương, Bạch Mã, YoK Don và Bạch Mã cho Cục Kiểm lâm quản lý; và ngày 17 tháng 6 năm 2008, Cục Kiểm lâm đã ban hành các Quyết định 571, 572, 573, 574, 575, 576/QĐ-VP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vườn; Cục Kiểm lâm yêu cầu các Giám đốc các Vườn quốc gia thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển giao quản lý và Quyết định của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn mình đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn diện, nghiêm túc các nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia báo cáo Cục Kiểm lâm trước ngày 15/7/2008.

2. Rà soát, sắp xếp tổ chức nhân sự của Vườn quốc gia; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của từng Phòng, Trung tâm trực thuộc và quy chế làm việc báo cáo Cục Kiểm lâm phê duyệt, trước ngày 25/7/2008.

3. Rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo hiện có đề nghị Cục trưởng xem xét bổ nhiệm hoặc phê duyệt vào các chức danh lãnh đạo của Vườn quốc gia trước ngày 25/7/2008. Cục trưởng Cục Kiểm lâm phân cấp cho Giám đốc Vườn quốc gia quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động các chức danh từ Trưởng phòng và tương đương của Vườn quốc gia trở xuống.

4. Thu hồi và giao nộp con dấu của Vườn quốc gia trước đây cho cơ quan có thẩm quyền, đồng thời khắc đổi dấu mới theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Giao cho Văn phòng Cục đôn đốc, giúp đỡ, hướng dẫn các Vườn quốc gia thực hiện những công việc trên. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh, vướng mắc, các Vườn quốc gia báo cáo về Cục Kiểm lâm để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo Cục;        
- Các Phòng, Đội thuộc Cục;
- Lưu VP

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 599/KL-VP về việc triển khai một số công tác của các Vườn quốc gia do Cục Kiểm lâm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.054
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106