Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 596/TTg-TCCV về việc quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án 30 tại các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 596/TTg-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 596/TTg-TCCV
V/v quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án 30 tại các bộ, ngành, địa phương

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Các đồng chí Bí thư thành ủy, tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

1. Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 (gọi tắt là Đề án 30) và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 30 tại Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008. Theo đó, Đề án 30 chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1: Thống kê thủ tục hành chính (từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 6 năm 2009); giai đoạn 2: Rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010); giai đoạn 3: Thực thi các kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được các cấp có thẩm quyền thông qua (từ tháng 5 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010).

Kết thúc giai đoạn thống kê, một bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính áp dụng tại 4 cấp chính quyền (bộ, tỉnh, huyện, xã) được công bố công khai trên Internet để phục vụ nhân dân. Kết thúc giai đoạn rà soát, thủ tục hành chính sẽ được xem xét theo 3 tiêu chí (tính hợp pháp, sự cần thiết và tính hợp lý) để xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, trình cấp có thẩm quyền thông qua. Kết thúc giai đoạn thực thi các kiến nghị (sau ngày 31 tháng 12 năm 2010), bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính sẽ chính thức được pháp lý hóa. Đối với những thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên vào bộ cơ sở dữ liệu quốc gia để bảo đảm tính bền vững của công tác cải cách thủ tục hành chính (dự kiến trong quý III năm 2009, Chính phủ sẽ xem xét, thông qua Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính).

Triển khai Đề án 30, 84 Tổ công tác đã được thành lập tại 21 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh), do đồng chí Chánh Văn phòng làm Tổ trưởng và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Mỗi Tổ công tác có từ 04 đến 08 cán bộ chuyên trách; Tổ trưởng, Tổ phó làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Tổ công tác sẽ tự giải thể sau khi Đề án 30 kết thúc vào cuối năm 2010.

2. Thực hiện Đề án 30 trong bối cảnh thủ tục hành chính ở nước ta còn phiền hà, phức tạp, thiếu thống nhất; hầu hết thủ tục hành chính chưa được công bố công khai đầy đủ và chưa thực sự minh bạch; một thủ tục hành chính được quy định trong nhiều văn bản, người dân và ngay chính bản thân đội ngũ cán bộ, công chức của chúng ta đã gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; cơ quan hành chính nhà nước các cấp không biết chắc chắn trong phạm vi quản lý của mình có bao nhiêu thủ tục hành chính; sau năm 1945 đến nay và qua nhiều nỗ lực cải cách hành chính ta vẫn chưa có được bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính áp dụng tại 4 cấp chính quyền (bộ, tỉnh, huyện, xã) công khai để phục vụ nhân dân.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại trên đây của thủ tục hành chính, góp phần thiết thực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung chỉ đạo công tác này tại bộ, ngành, địa phương mình và xác định thực hiện Đề án 30 là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cải cách hành chính từ nay đến hết năm 2010 (Công văn số 3335/VPCP-TCCV ngày 22 tháng 5 năm 2008, Công văn số 1083/TTg-TCCV ngày 11 tháng 7 năm 2008, Công văn số 6279/VPCP-TCCV ngày 23 tháng 9 năm 2008, Công văn số 2026/TTg-TCCV ngày 21 tháng 11 năm 2008, Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009).

3. Số lượng thủ tục hành chính cần phải thống kê ở các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương là rất lớn (nếu chỉ tính riêng thủ tục hành chính được áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là khoảng 3.000 thủ tục hành chính), thời hạn phải thống kê xong thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ là trước ngày 01 tháng 4 năm 2009, các sở, ngành và các đơn vị cấp huyện, cấp xã được chọn thống kê điểm là trước ngày 01 tháng 5 năm 2009.

Do đó, để tổ chức thực hiện tốt công tác thống kê, phục vụ ngay cho việc công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính và các văn bản quy định về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính, phí, lệ phí trên Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2009, cũng như việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã, cấp huyện của từng địa phương trong tháng 6 năm 2009 nhằm bảo đảm tính thống nhất của thủ tục hành chính trong phạm vi từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các đồng chí Bí thư thành ủy, tỉnh ủy, các đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án 30 tại bộ, ngành, địa phương mình quản lý; định kỳ hàng tháng nghe Tổ công tác báo cáo về tình hình triển khai Đề án 30; quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của bộ, địa phương hoạt động tích cực, hiệu quả; gắn kết quả thực hiện Đề án 30 với công tác thi đua, khen thưởng và đề bạt bổ nhiệm, cán bộ, công chức; có chính sách đãi ngộ thiết thực với các cán bộ tham gia các Tổ công tác này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- TGĐ: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, TCCB, Cổng TTĐT;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, TCCV (5)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 596/TTg-TCCV về việc quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án 30 tại các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.071
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233