Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 577/BNV-CCVC ngày 17/03/2004 của Bộ Nội vụ về việc chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức năm 2004

Số hiệu: 577/BNV-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Trọng Điều
Ngày ban hành: 17/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 577/BNV-CCVC
V/v chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức năm 2004

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiên Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Thông tư số 09/2004/TT-BVN ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2003/NĐ-CP , để tổ chức việc thi nâng ngạch công chức năm 2004 theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ, ngành và địa phương) đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức bao gồm một số nội dung sau:

1. Các Bộ, ngành và địa phương thống kê cơ cấu các ngạch công chức hiện có đến 31/12/2003 thuộc phạm vi quản lý của mình theo từng ngạch công chức cụ thể. Căn cứ vào việc thống kê cơ cấu công chức hiện có và nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các Bộ, ngành và địa phương xác định chỉ tiêu cử công chức dự thi nâng ngạch công chức năm 2004 từ ngạch cao cấp trở xuống. Bao gồm tất cả các ngạch công chức thuộc các ngành trong các cơ quan nhà nước như: hành chính, quản lý thị trường, kiểm lâm, hải quan, tài chính, thuế, ngân hàng, thanh tra, kiểm toán... (Theo mẫu biểu số 1 gửi kèm theo công văn này). Ví dụ đối với ngành hành chính, chỉ tiêu dự thi nâng ngạch bao gồm: chỉ tiêu dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp, chỉ tiêu dự thi nâng ngạch chuyên viên chính.

2. Đối với viên chức quản lý hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đang được xếp ở các ngạch chuyên viên, kế toán viên... thì các bộ, ngành và địa phương cũng thống kê nhu cầu và chỉ tiêu dự thi nâng ngạch. Sau đó gửi về Bộ Nội vụ theo mẫu số 2 để đăng ký dự thi cùng với cán bộ, công chức ở khối các cơ quan hành chính nhà nước.

3. Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ về kế hoạch và chỉ tiêu dự thi nâng ngạch, các Bộ được phân công quản lý ngạch công chức chuyên ngành triển khai việc tổ chức thi nâng ngạch năm 2004 cho công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và tương đương. Đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch năm 2004 đối với các ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định tại Điều 43 và Điều 44 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ.

4. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính thuộc thẩm quyền Bộ Nội vụ tổ chức, để đảm bảo cân đối về thời gian tổ chức, kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2004 sẽ được tổ chức sớm so với mọi năm và chia làm 3 đợt vào các tháng 5, tháng 7 và tháng 9 cho 3 khu vực Trung ương, phía Bắc và phía Nam.

Đề nghị các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng và gửi đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức năm 2004 về Bộ Nội vụ trước ngày 30 tháng 3 năm 2004 để xem xét và thống nhất. Quá thời hạn quy định này, cơ quan nào chưa có kế hoạch gửi về Bộ Nội vụ thì coi nhu không có nhu cầu thi nâng ngạch năm 2004./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều

 

 

Biểu số 1

Tên đơn vị:...................................

BÁO CÁO

CƠ CẤU CÔNG CHỨCVÀ ĐỀ NGHỊ CHỈ TIÊU DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2004 KHỐI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo công văn số.......... ngày.......... tháng......... năm 2004 của..............)

TT

Ngạch công chức chuyên ngành

Tổng số

Cơ cấu công chức hiện có

Đề nghị chỉ tiêu dự thi nâng ngạch

Ghi chú

CCVC và TĐ

CVC và TĐ

CV và TĐ

CS và TĐ

Còn lại

CCVC và TĐ

CVC và TĐ

CV và TĐ

CS và TĐ

1

- Hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

- Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hải quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dự trữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

- Ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

- Thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

- Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

- Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuỷ lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 2

Tên đơn vị:...................................

BÁO CÁO

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC Ở CÁC NGẠCH HÀNH CHÍNH VÀ ĐỀ NGHỊ CHỈ TIÊU DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2004 KHỐI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
(Kèm theo công văn số.......... ngày.......... tháng......... năm 2004 của..............)

TT

Ngạch công chức chuyên ngành

Tổng số

Số lượng viên chức ở các ngạch hành chính

Đề nghị chỉ tiêu dự thi nâng ngạch

Ghi chú

CCVC và TĐ

CVC và TĐ

CV và TĐ

CS và TĐ

Còn lại

CCVC và TĐ

CVC và TĐ

CV và TĐ

CS và TĐ

1

- Hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

- Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

- Thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

- Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 577/BNV-CCVC ngày 17/03/2004 của Bộ Nội vụ về việc chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.614
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177