Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5352/TCCB-BGDĐT báo cáo thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở, nhân sự Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5352/TCCB-BGDĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành: 17/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5352/BGDĐT-TCCB
V/v báo cáo thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở, nhân sự Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo một số thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở, nhân sự Phòng Tổ chức cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo theo mẫu kèm theo.

Báo cáo của quý Sở gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30 tháng 8 năm 2012.

Để thông tin được cập nhật thường xuyên, chính xác, đề nghị quý Sở định kỳ báo cáo về Bộ các thông tin nói trên 2 lần/năm, cụ thể:

Lần 1: Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 6,

Lần 2: Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 12.

Báo cáo định kỳ gửi về Bộ qua địa chỉ: Thangkhh@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 


UBND TỈNH . . . . . . . . . . .
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
----------------

 

.........., ngày     tháng    năm 2012

 

BÁO CÁO

Thông tin về nhân sự Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo

(Kèm theo công văn số:        /SGDĐT-TCCB ngày     tháng     năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo ........... )

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Chức vụ

Trình độ ch. môn ng. vụ

Trình độ lý luận chính trị

Địa chỉ liên hệ:

(Điện thoại: CQ, DĐ, Hộp thư điện tử)

Ghi chú

1

Trần Văn B

01-5-1960

. . . . . .

Tr. Phòng

Đại học

Cao cấp

ĐT:

DĐ:

HT: tvb@gmail.com

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn A

 

UBND TỈNH . . . . . . . . . . .
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
----------------

 

.........., ngày     tháng    năm 2012

 

BÁO CÁO

Thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

 (Kèm theo công văn số:        /SGDĐT-TCCB ngày     tháng     năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo ........... )

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Chức vụ

Trình độ ch. môn ng. vụ

Trình độ lý luận chính trị

Địa chỉ liên hệ:

(Điện thoại: CQ, DĐ, Hộp thư điện tử)

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

01-6-1961

. . . . . .

Giám đốc

Thạc sỹ

Cao cấp

ĐT:

DĐ:

HT: nva@gmail.com

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn A

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5352/TCCB-BGDĐT báo cáo thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở, nhân sự Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.407
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116