Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 507/BTP-TCCB về việc báo cáo thực trạng và nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp địa phương do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 507/BTP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 27/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 507/BTP-TCCB
V/v: Báo cáo thực trạng và nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp địa phương

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng khoá VII, khoá VIII về công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương Đảng về “chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, năm 2008, Bộ Tư pháp xác định tăng cường công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của tư pháp địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Để triển khai nhiệm vụ nêu trên, việc nắm vững thực trạng đội ngũ cán bộ tư pháp toàn ngành, đặc biệt là đội ngũ công chức các Phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã thuộc Tỉnh (cấp huyện) và công chức Tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn (cấp xã) phục vụ cho công tác xây dựng quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ này là hết sức cần thiết.

Bộ Tư pháp đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức các Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã (biểu mẫu báo cáo kèm theo) gửi về Bộ tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/3/2008.

Lưu ý: Biểu mẫu báo cáo được gửi kèm Công văn này và được đăng tại Website của Bộ Tư pháp, địa chỉ: www.moj.gov.vn

Cùng với việc gửi Công văn và biểu mẫu báo cáo, đề nghị các Sở Tư pháp gửi bản đánh máy (file điện tử) của biểu mẫu báo cáo về Bộ Tư pháp qua thư điện tử theo địa chỉ: nhungnt@moj.gov.vn.

Bộ Tư pháp đề nghị đồng chí quan tâm chỉ đạo thực hiện việc báo cáo theo đúng nội dung trong Biểu mẫu báo cáo và thời hạn quy định tại Công văn này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng ( để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 507/BTP-TCCB về việc báo cáo thực trạng và nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp địa phương do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.928
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35