Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 50/TCTK-PPCĐ về thông báo mã số đơn vị hành chính mới do Tổng cục Thống kê ban hành

Số hiệu: 50/TCTK-PPCĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê Người ký: Đỗ Thức
Ngày ban hành: 19/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 50/TCKT-PPCĐ
V/v thông báo mã số đơn vị hành chính mới

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố Việt Nam đến ngày 30/6/2004;
Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập mới, chia tách, sát nhập đơn vị hành chính của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh, Xã, Phường, Thị trấn;

Tổng cục Thống kê thông báo danh sách các đơn vị hành chính và mã số mới trong toàn quốc tính từ 01/7/2009 đến 31/12/2009. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật mã số mới để thống nhất sử dụng trong công tác quản lý và thống kê theo đúng các quy định của Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ:

Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin,

ĐT: (04) 7343782, e-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm tư liệu Thống kê;
- Lưu: VT,  PPCĐ và CNTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI TỪ 01/07/2009 ĐẾN 31/12/2009
(Kèm theo công văn số 50/TCTK-PPCĐ ngày 19 tháng 01 năm 2010)

Mã Tỉnh

Tên Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW

Số Nghị quyết/Nghị định, Ngày, tháng, năm

Mã Huyện

Tên Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố trực thuộc Tỉnh

Mã xã

Tên xã, Phường, Thị trấn

Mô tả

17

Tỉnh Hòa Bình

31/NQ-CP

14/07/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

148

Thành phố Hòa Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

04918

Xã Trung Minh

Chuyển đến từ huyện Kỳ Sơn

 

 

 

151

Huyện Kỳ Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

04933

Xã Yên Quang

Chuyển đến từ huyện Lương Sơn

 

 

 

152

Huyện Lương Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

04996

Xã Tân Thành

Chuyển đến từ huyện Kim Bôi

 

 

 

 

 

05008

Xã Cao Dương

Chuyển đến từ huyện Kim Bôi

 

 

 

 

 

05023

Xã Hợp Châu

Chuyển đến từ huyện Kim Bôi

 

 

 

 

 

05041

Xã Long Sơn

Chuyển đến từ huyện Kim Bôi

 

 

 

 

 

05047

Xã Cao Thắng

Chuyển đến từ huyện Kim Bôi

 

 

 

 

 

05059

Xã Thanh Lương

Chuyển đến từ huyện Kim Bôi

 

 

 

 

 

05062

Xã Hợp Thanh

Chuyển đến từ huyện Kim Bôi

 

 

 

156

Huyện Mai Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

04882

Xã Tân Dân

Chuyển đến từ huyện Đà Bắc

 

 

 

159

Huyện Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

04981

Thị trấn Thanh Hà

Chuyển đến từ huyện Kim Bôi

 

 

 

 

 

05074

Xã Thanh Nông

Chuyển đến từ huyện Kim Bôi

26

Tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

46/NQ-CP

23/9/2009

252

Huyện Vĩnh Tường

 

 

 

 

 

 

 

 

09076

Thị trấn Vĩnh Tường

Đổi loại hình từ xã Tứ Trưng

30

Tỉnh Hải Dương

47/NQ-CP

23/9/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

288

Thành phố Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

10514

Phường Nhị Châu

Chia tách từ phường Ngọc Châu

 

 

 

 

 

10532

Phường Tân Bình

Chia tách từ phường Thanh Bình

35

Tỉnh Hà Nam

41/NQ-CP

27/8/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Huyện Kim Bảng

 

 

 

 

 

 

 

 

13429

Thị trấn Ba Sao

Đổi loại hình từ xã Ba Sao

38

Tỉnh Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

52/NQ-CP

15/10/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

394

Huyện Yên Định

 

 

 

 

 

 

 

 

15397

Thị trấn Thống Nhất

Giữ nguyên mã Thị trấn nông trường Thống Nhất cũ 

 

 

61/NQ-CP

08/12/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

381

Thị xã Bỉm Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

14823

Phường Phú Sơn

Chia tách từ xã Quang Trung

 

 

 

382

Thị xã Sầm Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

14842

Phường Quảng Tiến

Đổi loại hình từ xã Quảng Tiến

45

Tỉnh Quảng Trị

33/NQ-CP

11/08/2009

461

Thành phố Đông Hà

 

 

Đổi loại hình từ thị xã Quảng Trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39/NQ-CP

24/08/2009

464

Huyện Vĩnh Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

19414

Thị trấn Cửa Tùng

Đổi loại hình từ xã Vĩnh Quang

49

Tỉnh Quảng Nam

62/NQ-CP

21/12/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

518

Huyện Phú Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

20364

Thị trấn Phú Thịnh

Chia tách từ xã Tam Vinh

54

Tỉnh Phú Yên

42/NQ-CP

27/08/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

557

Thị xã Sông Cầu

 

 

Đổi loại hình từ huyện Sông Cầu

 

 

 

 

 

22051

Phường Xuân Phú

Đổi loại hình từ thị trấn Sông Cầu

 

 

 

 

 

22053

Phường Xuân Thành

Chia tách từ thị trấn Sông Cầu, xã Xuân Thọ 1, xã Xuân Lâm

 

 

 

 

 

22073

Phường Xuân Yên

Chia tách từ xã Xuân Phương, thị trấn Sông Cầu

 

 

 

 

 

22076

Phường Xuân Đài

Chia tách từ xã Xuân Thọ 1, xã Xuân Thọ 2

64

Tỉnh Gia Lai

43/NQ-CP

27/08/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

633

Huyện Chư Sê

 

 

 

 

 

 

 

 

23954

Xã Kông HTok

Chia tách từ xã Dun, xã Albá

 

 

 

 

 

23966

Xã Ia Pal

Chia tách từ xã Dun

 

 

 

639

Huyện Chư Pưh

 

 

Chia tách từ huyện Chư Sê

 

 

 

 

 

23942

Thị trấn Nhơn Hòa

Chuyển đến từ huyện Chư Sê

 

 

 

 

 

23971

Xã Ia Hrú

Chuyển đến từ huyện Chư Sê

 

 

 

 

 

23972

Xã Ia Rong

Chia tách từ xã Ia Hrú và chuyển đến từ huyện Chư Sê

 

 

 

 

 

23974

Xã Ia Dreng

Chuyển đến từ huyện Chư Sê

 

 

 

 

 

23978

Xã Ia Hla

Chuyển đến từ huyện Chư Sê

 

 

 

 

 

23980

Xã Chư Don

Chuyển đến từ huyện Chư Sê

 

 

 

 

 

23983

Xã Ia Phang

Chuyển đến từ huyện Chư Sê

 

 

 

 

 

23986

Xã Ia Le

Chuyển đến từ huyện Chư Sê

 

 

 

 

 

23987

Xã Ia BLứ

Chuyển đến từ huyện Chư Sê

70

Tỉnh Bình Phước

35/NQ-CP

11/08/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

688

Thị xã Phước Long

 

 

Chia tách từ huyện Bù Gia Mập

 

 

 

 

 

25216

Phường Thác Mơ

 

 

 

 

 

 

25217

Phường Long Thủy

Chia tách từ thị trấn Thác Mơ và chuyển đến từ huyện Bù Gia Mập

 

 

 

 

 

25219

Phường Phước Bình

Đổi loại hình từ thị trấn Phước Bình và chuyển đến từ huyện Bù Gia Mập

 

 

 

 

 

25220

Phường Long Phước

Chia tách từ thị trấn Phước Bình, xã Bình Sơn, xã Bình Tân và chuyển đến từ huyện Bù Gia Mập

 

 

 

 

 

25237

Phường Sơn Giang

Đổi loại hình và chuyển đến từ huyện Bù Gia Mập

 

 

 

 

 

25245

Xã Long Giang

Chia tách từ xã Sơn Giang, xã Bình Sơn và chuyển đến từ huyện Bù Gia Mập

 

 

 

 

 

25249

Xã Phước Tín

Chuyển đến từ huyện Bù Gia Mập

 

 

 

690

Thị xã Bình Long

 

 

Chia tách từ huyện Hớn Quản

 

 

 

 

 

25320

Phường Hưng Chiến

Chia tách từ thị trấn An Lộc, xã An Phú, xã Thanh Bình và chuyển đến từ huyện Hớn Quản

 

 

 

 

 

25324

Phường An Lộc

Đổi loại hình từ thị trấn An Lộc và chuyển đến từ huyện Hớn Quản

 

 

 

 

 

25325

Phường Phú Thịnh

Chia tách từ thị trấn An Lộc và chuyển đến từ huyện Hớn Quản

 

 

 

 

 

25326

Phường Phú Đức

Chia tách từ thị trấn An Lộc và chuyển đến từ huyện Hớn Quản

 

 

 

 

 

25333

Xã Thanh Lương

Chuyển đến từ huyện Hớn Quản

 

 

 

 

 

25336

Xã Thanh Phú

Chuyển đến từ huyện Hớn Quản

 

 

 

691

Huyện Bù Gia Mập

 

 

Đổi tên từ huyện Phước Long

 

 

 

 

 

25250

Xã Phước Tân

Chia tách từ xã Phước Tín

 

 

 

694

Huyện Hớn Quản

 

 

Đổi tên từ huyện Bình Long

 

 

 

 

 

25438

Xã Tân Quan

Chuyển đến từ huyện Chơn Thành

74

Tỉnh Bình Dương

36/NQ-CP

11/08/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

718

Thị xã Thủ Dầu Một

 

 

 

 

 

 

 

 

25760

Phường Hòa Phú

Chia tách từ xã Hòa Lạc, xã Phú Chánh, phường Định Hòa, phường Phú Mỹ

 

 

 

 

 

25763

Phường Phú Tân

Chia tách từ phường Phú Mỹ, xã Phú Chánh, xã Tân Vĩnh Hiệp, xã Tân Hiệp

 

 

 

723

Huyện Tân Uyên

 

 

 

 

 

 

 

 

25939

Thị trấn Thái Hòa

Đổi loại hình từ xã Thái Hòa

80

Tỉnh Long An

38/NQ-CP

24/08/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

794

Thành phố Tân An

 

 

Đổi loại hình từ xã Tân An

83

Tỉnh Bến Tre

34/NQ-CP

11/08/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

829

Thành phố Bến Tre

 

 

Đổi loại hình từ thị xã Bến Tre

89

Tỉnh An Giang

40/NQ-CP

24/8/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

887

Thị xã Tân Châu

 

 

Đổi loại hình từ huyện Tân Châu

 

 

 

 

 

30376

Phường Long Thạnh

Đổi loại hình từ thị trấn Tân Châu

 

 

 

 

 

30377

Phường Long Hưng

Chia tách từ thị trấn Tân Châu

 

 

 

 

 

30378

Phường Long Châu

Chia tách từ thị trấn Tân Châu và xã Long An

 

 

 

 

 

30394

Phường Long Phú

Đổi loại hình từ xã Long Phú

 

 

 

 

 

30412

Phường Long Sơn

Đổi loại hình từ xã Long Sơn và chuyển đến từ huyện Phú Tân

93

Tỉnh Hậu Giang

37/NQ-CP

24/8/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

932

Huyện Châu Thành A

 

 

 

 

 

 

 

 

31346

Thị trấn Bảy Ngàn

Chia tách từ xã Tân Hòa

 

 

 

 

 

31345

Xã Tân Hòa

Đổi tên từ xã Tân Thuận

 

 

 

 

 

31354

Xã Tân Hòa

Đóng mã

 

 

 

933

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

31379

Xã Phú Tân

Chia tách từ xã Phú Hữu

 

 

 

936

Huyện Long Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

31378

Xã Long Trị A

Chia tách từ xã Long Trị

94

Tỉnh Sóc Trăng

64/NQ-CP

23/12/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

949

Huyện Thạnh Trị

 

 

 

 

 

 

 

 

31757

Thị trấn Hưng Lợi

Chia tách từ xã Châu Hưng 

 

 

 

951

Huyện Trần Đề

 

 

Chia tách từ huyện Long Phú

 

 

 

 

 

31673

Thị trấn Trần Đề

Chia tách từ xã Trung Bình; xã Đại Ân 2 và chuyển đến từ huyện Long Phú

 

 

 

 

 

31679

Thị trấn Lịch Hội Thượng

Chia tách từ xã Lịch Hội Thượng và chuyển đến từ huyện Long Phú

 

 

 

 

 

31672

Xã Đại Ân 2

Chuyển đến từ huyện Long Phú

 

 

 

 

 

31675

Xã Liêu Tú

Chuyển đến từ huyện Long Phú

 

 

 

 

 

31678

Xã Lịch Hội Thượng

Chuyển đến từ huyện Long Phú

 

 

 

 

 

31681

Xã Trung Bình

Chuyển đến từ huyện Long Phú

 

 

 

 

 

31687

Xã Tài Văn

Chuyển đến từ huyện Mỹ Xuyên

 

 

 

 

 

31696

Xã Viên An

Chuyển đến từ huyện Mỹ Xuyên

 

 

 

 

 

31699

Xã Thạnh Thới An

Chuyển đến từ huyện Mỹ Xuyên

 

 

 

 

 

31702

Xã Thạnh Thới Thuận

Chuyển đến từ huyện Mỹ Xuyên

 

 

 

 

 

31705

Xã Viên Bình

Chuyển đến từ huyện Mỹ Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 50/TCTK-PPCĐ về thông báo mã số đơn vị hành chính mới do Tổng cục Thống kê ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.748
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156