Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 493/BTC-PC năm 2014 thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 493/BTC-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 10/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 493/BTC-PC
V/v thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, Bộ Tài chính có ý kiến đối với một số đề án thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết như sau:

1. Nghị quyết của UBTVQH về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng chịu thuế, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi với từng nhóm hàng (Đề án số 339 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-CP):

Do dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) được đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 (với thời gian dự kiến hoàn thành năm 2013) nên cần thiết phải sửa đổi Nghị quyết của UBTVQH về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu và Biểu thuế nhập khẩu cho phù hợp với Luật sửa đổi, đồng thời nhằm bảo đảm tính đồng bộ về chính sách thuế xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) đã được đề nghị đưa ra khỏi chương trình nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (Bộ Tài chính đã có Công văn số 17460/BTC-PC ngày 17/12/2013 về việc đăng ký chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và điều chỉnh chương trình khóa XIII gửi Bộ Tư pháp, gửi kèm). Do đó, không đặt ra việc ban hành Nghị quyết của UBTVQH về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng chịu thuế, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi với từng nhóm hàng.

Vì vậy, đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa Đề án này ra khỏi chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ.

2. Nghị định về chính sách bảo hiểm nông nghiệp (Đề án số 347 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-CP):

Ngày 01/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 315/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013; Trên cơ sở kết quả 02 năm triển khai, ngày 27/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 358/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg , theo đó tại Khoản 3 Điều 1 đã quy định việc tổng kết, đánh giá chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2014.

Vì vậy, chính sách bảo hiểm nông nghiệp hiện đang được triển khai đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa Đề án này ra khỏi chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị Quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ.

3. Đối với Đề án về định hướng tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh casino, trò chơi có thưởng và việc cho phép người Việt Nam chơi; đề xuất chủ trương về việc xây dựng Pháp lệnh hoặc Luật về Kinh doanh trò chơi giải trí có thưởng (Đề án số 352 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-CP):

Đây là Đề án nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng gồm Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và Nghị định về kinh doanh casino. Cụ thể là:

- Về Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài: Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ký ban hành Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

- Về dự thảo Nghị định về kinh doanh casino: Bộ Tài chính đã triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định từ năm 2009. Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ để báo cáo UBTVQH cho ý kiến về việc ban hành Nghị định vào tháng 8/2013. Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện lại dự thảo Nghị định để trình Chính phủ xin ý kiến UBTVQH lần 2, dự kiến trình Chính phủ ký ban hành trong năm 2014; đồng thời, Bộ Tài chính đã đăng ký trình Chính phủ dự thảo Nghị định này vào Chương trình công tác của Chính phủ năm 2014 với thời hạn trình là Quý IV/2014.

Như vậy, đề án này đã được đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ năm 2014 theo quy định tại Nghị Quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ.

4. Đối với Đề án hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và công bố thông tin về nợ công nhằm tăng cường tính minh bạch, khả năng kiểm soát và giám sát nợ (Đề án số 362 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-CP):

Ngày 04/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2013-2015. Theo đó, tại điểm d khoản 7 Điều 1 Quyết địnhmục II.2 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng "Đề án xây dựng, hoàn thiện và phát triển hệ thống thông tin để phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá bền vững về nợ công" với thời hạn hoàn thành trong năm 2015.

Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ đăng ký Chương trình công tác của Chính phủ năm 2015 đối với Đề án này.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLN, GSBH, Vụ CST, TCNH;
- Lưu: VT, PC (10)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 493/BTC-PC năm 2014 thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.197

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226