Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4868/VPCP-KGVX phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và sửa đổi Quyết định 135/2009/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4868/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 03/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4868/VPCP-KGVX
V/v Phê duyệt Chương trình MTQG giai đoạn 2011-2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại công văn 4656/BKHĐT-TCTT ngày 27 tháng 6 năm 2012) về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 còn lại và việc sửa đổi cơ chế quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm đúng quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP; các Vụ: KTTH, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4868/VPCP-KGVX phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và sửa đổi Quyết định 135/2009/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.986
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240