Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4849/UB-CCHC ngày 16/08/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện cơ chế "một cửa" tại các sở-ngành, quận-huyện và UBND các phường-xã, thị trấn

Số hiệu: 4849/UB-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 16/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4849/UB-CCHC
V/v triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” tại các sở- ngành, quận- huyện và UBND các phường-xã, thị trấn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở-ngành thành phố
- Chủ tịch UBND các quận, huyện

 

Nhằm triển khai thực hiện cơ chế hành chính “một cửa” tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 4 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ; công văn số 24/BCĐCCHC ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ và Quyết định số 122/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính năm 2004 của thành phố; Uỷ ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện chỉ đạo và triển khai thực hiện một số công việc để xây dựng cơ chế “một cửa” tại các sở - ngành, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện và các phường - xã, thị trấn theo các nội dung sau đây:

1. Thủ trưởng các sở-ngành thành phố có trách nhiệm:

1.1. Nghiên cứu phổ biến và tập huấn cho cán bộ công chức thông suốt nội dung Quy chế thực hiện cơ chế hành chính “một cửa” theo tinh thần Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 4 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời có kế hoạch triển khai thực hiện áp dụng cơ chế “một cửa” tại sở-ngành mình cho phù hợp.

1.2. Về thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế hành chính “một cửa” phải bảo đảm nguyên tắc: đúng luật, công khai, đúng chức năng, nhiệm vụ, thống nhất, đúng thời hạn quy định, giảm phiền hà cho người dân và tổ chức; tạo được mối liên thông giữa các sở - ngành thành phố và quận, huyện theo cơ chế “một cửa” đối với những thủ tục hành chính có liên quan đến trách nhiệm giải quyết của các cấp, các ngành từ cơ sở đến thành phố.

1.3. Nội dung, lĩnh vực thực hiện cơ chế “một cửa” tại các sở - ngành thành phố, bao gồm các lĩnh vực trọng tâm sau đây:

Phê duyệt, cấp phép các dự án đầu tư trong và ngoài nước; xét duyệt cấp vốn xây dựng cơ bản; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công chứng, chứng thực; hộ khẩu; giải quyết chính sách xã hội,… và các nội dung, lĩnh vực hành chính khác theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của sở - ngành có liên đến tổ chức và người dân.

Trong trường hợp việc giải quyết loại hồ sơ phải có ý kiến của nhiều sở, ngành, quận, huyện; cơ quan đảm nhận khâu cuối cùng cấp giấy chấp nhận, kỳ giải quyết hồ sơ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất nội dung và biểu mẫu hồ sơ, niêm yết rõ cho người dân biết tại trụ sở và công bố trên trang Web của thành phố; các ngành được phân công thực hiện cơ chế một cửa được quy định tại điều 1.3, khẩu trương soạn thảo quy trình phối hợp (có ý kiến gói ý của Sở Tư pháp), trình Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 9 năm 2004.

1.4. Thủ trưởng các sở - ngành liên quan có trách nhiệm ban hành các quy định, tổ chức thực hiện ngay cơ chế hành chính “một cửa”, gồm các nội dung:

- Thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng sở-ngành hoặc tại một đơn vị trực thuộc Sở có chức năng quản lý chuyên ngành, đảm bảo yêu cầu: mỗi loại hồ sơ người dân chỉ cần nộp và nhận lại kết quả giải quyết, trả lời tại một nơi. Bố trí phòng làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ ở nơi thuận tiện, khang trang, thoáng mát cho cán bộ công chức và phục vụ người dân khi đến giao dịch. Cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ phải có đủ trình độ, năng lực, có phẩm chất và khả năng giao tiếp tốt với tổ chức và người dân.

- Ban hành các quy định về: Quy chế làm việc của Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ; quy định thủ tục hành chính và trình tự giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa”; quy định về niêm yết công khai các quy định của pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực hành chính thuộc chức năng cơ quan và quy trình, biểu mẫu, thủ tục hành chính, phí, lệ phí, thời gian và kết quả giải quyết hồ sơ các loại công việc hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thực hiện trước ngày 15 tháng 9 năm 2004.

1.5. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2004 đến 15 tháng 11 năm 2004 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố, Sở Tư pháp và Sở Nội vụ làm việc với từng Sở ngành, đánh giá việc thực hiện cơ chế hành chính một cửa trình Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định công nhận đã thực hiện cơ chế hành chính một cửa cho mỗi sở ngành, hoặc kiến nghị và các biện pháp cần hoàn thiện để đánh giá, công nhận trước 15 tháng 12 năm 2004.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm:

Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ chế hành chính “một cửa, một dấu” đã và đang thực hiện tại các quận - huyện, đáp ứng các nội dung đã được quy định tại Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 4 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và sự hướng dẫn nghiệp vụ các sở chuyên ngành; đồng thời tổ chức thực hiện cơ chế liên thông “một cửa” đối với những hồ sơ hành chính có liên quan từ phường xã, thị trấn đến quận-huyện; ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quận-huyện.

2.1. Uỷ ban nhân dân các quận-huyện, phường xã, thị trấn:

- Tổ chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại trụ sở Uỷ ban nhân dân các cấp; phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ phải có đủ điều kiện, tiện nghi làm việc; cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải có đủ năng lực, có phẩm chất và khả năng giao tiếp tốt với tổ chức và người dân.

- Niêm yết công khai tại trụ sở và công bố trên trang Web của quận huyện, thành phố Quy chế làm việc của bộ phân tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ; quy trình giải quyết việc hành chính theo co chế “một cửa”; niêm yết công khai các quy định của pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hành chính thuộc chức năng cơ quan, quy trình, biểu mẫu, thủ tục hành chính, phí, lệ phí, thời gian và kết quả giải quyết hồ sơ các loại công việc hanh chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, thực hiện trước 30/10/2004.

3. Giám đốc Sở Tư pháp thành phố: Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận huyện và các sở ngành liên quan, xây dựng và trình Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố thông qua các quy trình chuẩn và biểu mẫu thống nhất để giải quyết các loại công việc thuộc chức năng quản lý nhà nước của các quận huyện và phường xã có liên quan đến tổ chức và người dân, thực hiện trước ngày 30 tháng 8 năm 2004 đối với các lĩnh vực: nhà đất, xây dựng, kinh doanh, cấp điện, cấp nước, khiếu nại tố cáo và trước 30 tháng 9 năm 2004 đối với các lĩnh vực còn lại.

4. Từ 01/11 đến 30/11/2004, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và Sở Nội vụ làm việc với từng quận huyện để đánh giá việc thực hiện cơ chế hành chính “một cửa, một dấu”, trình Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố công nhận các quận huyện đã thực hiện đúng cơ chế hành chính “một cửa, một dấu”, hoặc kiến nghị các biện pháp cần khắc phục, công nhận trước 25 tháng 12 năm 2004.

5. Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và giám sát tình hình triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” tại các sở - ngành, cơ chế “một cửa, một dấu” tại Uỷ ban nhân dân các quận-huyện, Uỷ ban nhân dân các phường xã, thị trấn, tổng hợp kết quả thực hiện báo áo Thường trực Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố trước 31/12/2004

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4849/UB-CCHC ngày 16/08/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện cơ chế "một cửa" tại các sở-ngành, quận-huyện và UBND các phường-xã, thị trấn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.127

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208