Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 458/BGDĐT-TCCB về đôn đốc tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai, tài sản, thu nhập năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 458/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 28/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 458/BGDĐT-TCCB
V/v: đôn đốc tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai, tài sản, thu nhập năm 2009.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
- Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ

 

Thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 3/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/ NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định. Quá trình thực hiện lưu ý một số nội dung sau:

I. KÊ KHAI LẦN ĐẦU VÀ KÊ KHAI BỔ SUNG NĂM 2009

1) Căn cứ quy định về đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 3/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung vào danh sách (hoặc lập danh sách nếu chưa lập) những cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập để quản lý, theo dõi.

2) Căn cứ các quy định về kê khai, xác minh tài sản, thu nhập các đơn vị tổ chức thực hiện việc kê khai, xác minh tài sản năm 2009, cụ thể:

- Đối với những người đến năm 2009 mới bắt đầu thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ và quy định tại Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 3/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì năm 2009 chỉ kê khai tài sản thu nhập lần đầu.

- Đối với những người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu mà năm 2009 vẫn thuộc diện phải kê khai thì kê khai bổ sung theo quy định.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KÊ KHAI, XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2009

Các đơn vị tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2009 (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009) và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) bằng văn bản và thư điện tử email: ltphong@moet.edu.vn trước ngày 15/3/2010 (theo mẫu gửi kèm).

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và nộp báo cáo đúng thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO

KẾT QUẢ KÊ KHAI, XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2009
(Kèm theo Công văn số 458 /BGDĐT-TCCB ngày 28/ 01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của đơn vị

- Các văn bản đã ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện;

- Việc tổ chức tập huấn (nếu có);

- Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

2. Kết quả kê khai, xác minh về tài sản, thu nhập

STT

Nội dung

Số liệu

Ghi chú

1

Tổng số người phải kê khai lần đầu

 

 

 

2

 

Tổng số người đã kê khai lần đầu

 

 

3

 

Tổng số người phải kê khai bổ sung

 

 

4

 

Tổng số người đã kê khai bổ sung

 

 

5

Số người đã có kết luận xác minh về việc kê khai tài sản, thu nhập

 

 

6

Số người đã có kết luận về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

 

 

7

Số người đã bị xử lý kỷ luật về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

 

 

- Trường hợp phát hiện việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, đề nghị báo cáo chi tiết.

- Trường hợp đã xử lý do chậm kê khai, chậm tổ chức việc kê khai, chậm tổng hợp, báo cáo kết quả về kê khai tài sản, thu nhập mà không có lý do chính đáng, đề nghị báo cáo chi tiết.

3. Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong việc kê khai, xác minh về tài sản, thu nhập - nguyên nhân

Đối với những trường hợp đơn vị chưa hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng tiến độ quy định cần phân tích rõ nguyên nhân, hướng xử lý.

4. Các kiến nghị, đề xuất./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 458/BGDĐT-TCCB về đôn đốc tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai, tài sản, thu nhập năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.328
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0