Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4510/BGTVT-VP về việc thực hiện các đề án thuộc Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4510/BGTVT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4510/BGTVT-VP
V/v: thực hiện các đề án thuộc Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam; Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam;
- Viện Chiến lược phát triển giao thông vận tải.

 

Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2009, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành rà soát, xây dựng danh mục, thời hạn trình các đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và danh mục các đề án trình Bộ trưởng trong 6 tháng cuối năm 2009, cụ thể tại các phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 kèm theo.

Yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách việc triển khai xây dựng và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về chất lượng và tiến độ trình các đề án.

Các đơn vị được giao chủ trì trình đề án chủ động đôn đốc, cử cán bộ bám sát các Bộ, ngành, các địa phương để sớm lấy ý kiến góp ý, ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng Bộ phối hợp.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc và hàng tháng báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng tình hình thực hiện các đề án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TH (2).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng


PHỤ LỤC 1

DANH MỤC ĐỀ ÁN VĂN BẢN QPPL BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo

Thời gian Bộ trình CP, TTgCP

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

1

Nghị định về niên hạn sử dụng đối với xe cơ giới

Cục Đăng kiểm VN

Vụ KHCN
Các Vụ: PC, MT, VT, KHĐT; Cục ĐBVN

Tháng 2

Tháng 7

Trần Doãn Thọ

 

2

Nghị định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ KCHTGT
Các Vụ: PC, KHĐT, ATGT, KHCN, Cục QLXD& CLCTGT, Cục Đường sắt VN

Tháng 2

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng

 

3

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, Thanh tra Bộ, KHĐT, KHCN, MT, HTQT, KCHTGT, Các Cục: ĐKVN, QLXD&CLCTGT

Tháng 3

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng

 

4

Nghị định ban hành Quy chế về quản lý mua tàu bay, động cơ, vật tư, phụ tùng tàu bay và dịch vụ bảo dưỡng tàu bay

Cục Hàng không VN và TCT HKVN

Vụ KHCN
Vụ: PC, TC, VT, KHĐT

Tháng 1

Tháng 8

Phạm Quý Tiêu

 

5

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (hoặc Nghị định thay thế)

Cục Hàng không VN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT,T.Tra Bộ, KCHTGT, MT, TC KHCN, TCty Hàng không VN

Tháng 7

Tháng 10

Phạm Quý Tiêu

 

6

Nghị định về Quỹ Bảo trì đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ TC
Các Vụ: KCHTGT, HTQT, KHĐT, PC; Cục QLXD& CLCTGT; Viện CL và PT GTVT

Tháng 3

Tháng 10

Nguyễn Hồng Trường

 

7

Nghị định thay thế Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Cục Hàng hải VN

Vụ KCHTGT
Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHĐT, TC, MT, HTQT, TCT HHVN

Tháng 7

Tháng 10

Trần Doãn Thọ

 

 

 

8

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban An ninh Hàng không dân dụng Quốc gia

Cục Hàng không VN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT,TCCB,T.Tra Bộ, HTQT

Tháng 9

Tháng 12

Phạm Quý Tiêu

 

9

Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

Cục Hàng hải VN

Vụ PC

Các Vụ: ATGT,VT,TC, KHĐT,MT,KHCN

Cục ĐKVN

TCT HHVN

Tháng 9

Tháng 12

Trần Doãn Thọ

 

10

Nghị định thay thế Nghị định số 62/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Cục Hàng hải VN

Vụ ATGT
Các Vụ: PC, VT, TC, MT, KHCN, KCHTGT, T.Tra Bộ
TCT HHVN

Tháng 9

Tháng 12

Trần Doãn Thọ

 

11

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐTNĐ

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ ATGT
Các Vụ: PC, VT, TC, MT, KHCN, KCHTGT, T.Tra Bộ

Tháng 9

Tháng 12

Lê Mạnh Hùng

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC ĐỀ ÁN QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHÁC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo

Thời gian Bộ trình CP, TTgCP

Thứ trưởng phụ trách

Tình hình thực hiện

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Cục Hàng hải VN

Vụ KHĐT
Các Vụ: VT, TC, PC

Tháng 3

Tháng 7

Trần Doãn Thọ

 

2

Đề án quy hoạch chi tiết hệ thống đường bộ ven biển Việt Nam

Cục Đường bộ VN

Vụ KHĐT
Vụ PC, VT

Tháng 6

Tháng 9

Trần Doãn Thọ

 

3

Đề án quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Cục Đường bộ VN

Vụ KHĐT

Tháng 6

Tháng 9

Ngô Thịnh Đức

 

4

Đề án Nghiên cứu, đề xuất gia nhập Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự liên quan đến thiệt hại ô nhiễm dầu nhiên liệu từ tàu biển năm 2001 (Bunker 2001)

Cục Hàng hải VN

Vụ HTQT
Các Vụ: PC, ATGT, TC, MT, HTQT;
TCT HHVN

Tháng 8

Tháng 10

Trần Doãn Thọ

 

5

Đề án kiểm soát khí thải mô tô, xe máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố lớn

Cục Đăng kiểm VN

Vụ Môi trường
Các Vụ: VT, KHCN, PC

Tháng 8

Tháng 10

Trần Doãn Thọ

 

6

Đề án giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải

Viện Chiến lược và phát triển GTVT

Vụ Môi trường
Vụ PC, KHCN, Các Cục: ĐBVN, Đsắt VN, Đsông VN, ĐKVN, HHVN, HKVN

Tháng 7

Tháng 11

Trần Doãn Thọ

 

7

Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2010-2020

Cục Đường bộ VN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, KCHT

Tháng 6

Tháng 12

Lê Mạnh Hùng

 

8

Quy hoạch đấu nối hệ thống giao thông Việt Nam - Cam Pu Chia

Cục Đường bộ Việt Nam

Vụ HTQT
Các Vụ: PC, KHĐT, KCHT

Tháng 9

 

Ngô Thịnh Đức

Đưa ra khỏi CTCT 2009 vì có yếu tố nước ngoài, sau khi hoàn thành Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ

9

Đề án xây dựng tuyến vận tải hành khách cao tốc Bắc - Nam trên biển

Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

Vụ VT
Các Vụ: PC, KCHT, ATGT; Cục HHVN

Tháng 7

 

Lê Mạnh Hùng

Đưa ra khỏi CTCT 2009, chờ đến khi Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ trình sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC ĐỀ ÁN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT BAN HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo

Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng ban hành

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

1

Thông tư quy định việc soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Vụ Pháp chế

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Cục, Viện

Tập đoàn, Tổng công ty

 

Tháng 7

 

 

2*

Quy định về tải trọng và khổ giới hạn đường bộ và việc lưu hành xe quá tải, quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích gây hư hại mặt đường và việc xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ KCHTGT
Các Vụ: VT, ATGT, TTra Bộ; Các Cục: ĐKVN, QLXD&CLCTGT

Tháng 2

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng

 

3*

Quy định về tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ ATGT

Các Vụ: TCCB, VT, TTra Bộ, PC, TC, KCHTGT; Cục ĐKVN

Tháng 4

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng

 

4

Quy chế báo cáo số liệu thống kê trong vận tải hàng không

Cục Hàng không VN

Vụ KHĐT
Các Vụ: TC, PC, ATGT, VT

Tháng 3

Tháng 7

Phạm Quý Tiêu

 

5*

Quy định việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng

Cục Đăng kiểm VN

Vụ KHCN
Các Vụ: VT, MT, PC, ATGT; Cục Đường bộ VN

Tháng 4

Tháng 7

Trần Doãn Thọ

 

6*

Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trên đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ VT
Các Vụ: KHCN, ATGT, KCHTGT, Ttra Bộ, PC, MT

Tháng 4

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng

 

7

Thông tư thay thế Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2005 về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Cục Hàng hải VN

Vụ ATGT
Các Vụ: PC, VT, MT, KCHTGT, HTQT TTra Bộ; Cục ĐKVN,

TCT HHVN

Tháng 4

Tháng 7

Trần Doãn Thọ

 

8*

Quy định về quản lý vận tải hành khách bằng xe ô tô

Cục Đường bộ VN

Vụ VT
Các Vụ: PC, ATGT, HTQT, Cục ĐKVN

Tháng 4

 

Lê Mạnh Hùng

Vụ Vận tải trình Bộ trưởng ban hành sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về Kinh doanh vận tải bằng ô tô

9*

Quy định về vận tải hàng hoá bằng xe ô tô

Cục Đường bộ VN

Vụ VT
Các Vụ: ATGT, HTQT, PC; Cục ĐKVN

Tháng 4

 

Lê Mạnh Hùng

10*

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Thanh tra Đường bộ

Cục Đường bộ VN

Thanh tra Bộ

Các Vụ: TCCB, PC, TC, ATGT, KCHTGT, KHCN, MT

Tháng 4

Tháng 9

Lê Mạnh Hùng

 

11

Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Hàng không dân dụng VN về vận chuyển hàng không

Cục Hàng không VN

Vụ VT

Các Vụ: ATGT,PC,HTQT

Tháng 5

Tháng 9

Phạm Quý Tiêu

 

12*

Thông tư liên Bộ GTVT - Bộ TC Hướng dẫn mẫu vé xe khách; kê khai cước niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải ô tô

Cục Đường bộ VN

Vụ VT
Các Vụ: TC, PC

Tháng 9

 

Lê Mạnh Hùng

Trình Bộ trưởng sau khi CP ban hành Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

13

Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

Các Vụ: PC, TCCB, ATGT, KCHTGT,VT,MT Cục ĐBVN

 

Tháng 9

Ngô Thịnh Đức

 

14

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 quy định tổ chức, hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT,KCHTGT, MT, ATGT; TTra Bộ

Tháng 7

Tháng 10

Ngô Thịnh Đức

 

15

Thông tư thay thế Quyết định số 702/2000/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2000 về việc phân công trách nhiệm trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Vụ KCHTGT

Các Vụ: KHCN, KHĐT, TC, PC; Các Cục: ĐBVN, QLXD & CLCTGT, ĐTNĐVN, HHVN

 

Tháng 10

Lê Mạnh Hùng

 

16

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiêp vụ, huấn luyện an ninh hàng không

Cục Hàng không VN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC,VT,ATGT

Tháng 7

Tháng 10

Phạm Quý Tiêu

 

17

Quy chế phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành đường sắt

Cục Đường sắt VN

Vụ ATGT
Các Vụ: VT, PC, TCT ĐSVN;

BCĐ PCLB &TKCN Bộ GTVT,

Tháng 8

Tháng 11

Nguyễn Hồng Trường

 

18

Quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Vụ Môi trường

Vụ Môi trường
Các Vụ, Cục, Tập đoàn, Tổng công ty

 

Tháng 11

Trần Doãn Thọ

 

19

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2004/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2004 ban hành Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT; TTra Bộ

Tháng 8

Tháng 11

Trần Doãn Thọ

 

20

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT ngày 18/5/2005 quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Giao thông vận tải các cấp

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

Các Vụ: PC, KHCN, TCCB, TC; các Cục quản lý chuyên ngành

 

Tháng 11

Lê Mạnh Hùng

 

21

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT ngày 03/3/2007 hướng dẫn hoạt động của Thanh tra Giao thông vận tải

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

Các Vụ: PC, ATGT, TCCB, VT, KCHTGT, MT; các Cục quản lý chuyên ngành

 

Tháng 11

Ngô Thịnh Đức

 

22

Thông tư hướng dẫn về quản lý nhiệm vụ, đề án, dự án sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường trong ngành Giao thông vận tải

Vụ Môi trường

Vụ Môi trường
Các Vụ, Cục, Viện, Trường

 

Tháng 12

Trần Doãn Thọ

 

23

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 ban hành định mức kinh tế kỹ thuật quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: KHCN, MT, TC, PC

Tháng 9

Tháng 12

Nguyễn Hồng Trường

 

24

Thông tư ban hành định ngạch, định mức kinh tế kỹ thuật sửa chữa phương tiện thuỷ nội địa

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ KHCN

Các Vụ: VT, PC,TC;

Cục ĐKVN

Tháng 9

Tháng 12

Nguyễn Hồng Trường

 

25

Quy chế khai thác cảng hàng không, sân bay

Cục Hàng không VN

Vụ KCHTGT
Các Vụ: KHĐT, VT, PC

Tháng 9

Tháng 12

Phạm Quý Tiêu

 

26*

Quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí

Cục Đường bộ VN

Vụ KCHTGT
Các Vụ: TCCB, TC, VT, KCHTGT, KHĐT, PC, MT

Tháng 8

Tháng 12

Nguyễn Hồng Trường

 

27*

Quy định về công tác quản lý, bảo trì đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ KCHTGT
Các Vụ: TC, KHĐT, KHCN, HTQT, PC

Tháng 9

Tháng 12

Ngô Thịnh Đức

 

28

Quy chế phương thức không lưu hàng không dân dụng

Cục Hàng không VN

Vụ VT

Các Vụ: PC, HTQT, ATGT

Tháng 9

Tháng 12

Phạm Quý Tiêu

 

29

Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2006 về ban hành Điều lệ đường ngang

Cục Đường sắt VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: KHCN, PC, ATGT; Cục ĐBVN,

TCTy ĐSVN

Tháng 1

Tháng 12

Lê Mạnh Hùng

Trình Bộ trưởng ban hành sau khi ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

30

Chế độ làm việc, kỷ luật lao động đặc thù của nhân viên hàng không

Cục Hàng không VN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT, HTQT

Tháng 12

Tháng 3/2010

Phạm Quý Tiêu

 

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GTVT SOẠN THẢO ĐỀ NGHỊ BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH NĂM 2009

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo

Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng

Thứ trưởng phụ trách

Cơ quan ban hành

1

Thông tư về giá dịch vụ chuyên ngành Hàng không

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ VT
Vụ: PC, TC.

Tháng 6

Tháng 9

Nguyễn Hồng Trường

Bộ Tài chính

 

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC ĐỀ ÁN QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHÁC TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT BAN HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo

Thời gian Cơ quan  trình trình Bộ trưởng ban hành

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

1

Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Phan Thiết

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ KHĐT
Các Vụ: PC, KHCN, HTQT, TCCB, VT, KCHT

Tháng 8

Tháng 12

Phạm Quý Tiêu

 

2

Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Lai Châu

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ KHĐT
Các Vụ: PC, KHCN, HTQT, TCCB, VT, KCHT

Tháng 10

Quý I/2010

Phạm Quý Tiêu

Chuyển sang CTCT 2010

3

Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Pleiku

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ KHĐT
Các Vụ: PC, KHCN, HTQT, TCCB, VT, KCHT

Tháng 12

Quý I/2010

Phạm Quý Tiêu

Chuyển sang CTCT 2010

4

Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không An Giang

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ KHĐT
Các Vụ: PC, KHCN, HTQT, TCCB, VT, KCHT

Tháng 12

Quý I/2010

Phạm Quý Tiêu

Chuyển sang CTCT 2010

 

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH QUỐC TẾ BỘ GTVT TRÌNH CHÍNH PHỦ NĂM 2009
(Không đăng ký trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thứ trưởng phụ trách

1

Sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không Việt Nam - Hoa Kỳ

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ HTQT
Các Vụ: VT, PC.

 

2

Hiệp định vận tải biển Việt Nam - I-xra-en

Cục Hàng hải Việt Nam

Vụ HTQT
Các Vụ: VT, PC.

 

3

Hiệp định vận tải biển Việt Nam - Ai Cập

Cục Hàng hải Việt Nam

Vụ HTQT
Các Vụ: VT, PC.

 

4

Hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam - Malaysia

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ HTQT
Các Vụ: VT, PC.

 

5

Sửa đổi Hiệp định và Nghị định thư vận tải đường bộ Việt Nam - Trung Quốc

Cục Đường bộ

Việt Nam

Vụ HTQT
Các Vụ: VT, PC,

Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng

Trần Doãn Thọ

6

Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường thuỷ với Campuchia

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Vụ HTQT
Các Vụ: VT, PC,

Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng

Nguyễn Hồng Trường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4510/BGTVT-VP về việc thực hiện các đề án thuộc Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.122

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91