Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4486/BNN-QLCL năm 2017 đôn đốc thực hiện trọng tâm Năm cao điểm hành động và sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4486/BNN-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 31/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4486/BNN-QLCL

V/v đôn đốc thực hiện trọng tâm Năm cao điểm hành động và sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2017 tiếp tục được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn là Năm cao điểm hành động trong lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh  an toàn thực phẩm 2017 (kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/01/2017) trong những tháng đầu năm, các địa phương đã quan tâm, tích cực triển khai nội dung  trọng tâm. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương đến nay chưa ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai Kế hoạch Năm cao điểm; việc báo cáo định kỳ về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tại địa phương chưa đầy đủ, kịp thời theo quy định...

Trước tình hình trên, để đạt mục tiêu đề ra trong Năm cao điểm hành động trong lĩnh vực nông nghiệp 2017; đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Đặc biệt tập trung vào hoạt động thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm; hỗ trợ xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; tuyên truyền, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng.

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo các mẫu báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết, cụ thể như sau:

2.1. Nội dung báo cáo: Báo cáo định kỳ hàng tháng, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm.

2.2. Thời hạn báo cáo:

- Báo cáo định kỳ hàng tháng: gửi trước ngày 20 hàng tháng

- Báo cáo sơ kết 6 tháng: gửi trước ngày 15/6 hàng năm

- Báo cáo tổng kết năm: gửi trước ngày 10/12 hàng năm

Thời gian áp dụng: bắt đầu từ tháng 6/2017.

2.3. Hình thức báo cáo:

- Báo cáo định kỳ hàng tháng: gửi file điện tử về Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản theo địa chỉ email: buihien.nafi@mard.gov.vn

- Báo cáo sơ kết và tổng kết năm: Gửi bản giấy và file điện tử Báo cáo sơ kết 6 tháng/tổng kết năm về Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và địa chỉ email: buihien.nafi@mard.gov.vn

Ghi chú: Biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên Website của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: http://nafiqad.gov.vn

3. Biểu mẫu ban hành kèm theo công văn này thay thế cho các biểu mẫu báo cáo được ban hành tại công văn số 3710/BNN-QLCL ngày 11/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Chi cục Quản lý Chất lượng NLTS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLCL (1
0).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Phụ lục

(ban hành kèm theo công văn số: 4486 /BNN-QLCL ngày 31tháng 5 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TRỰC TIẾP
TÊN ĐƠN VỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /          

………   , ngày     tháng    năm

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng …/ 6 tháng đầu năm…./ năm…., kế hoạch tháng …/6 tháng cuối năm….. / năm…..

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG…/ 6 THÁNG ĐẦU NĂM…/ NĂM….

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật

- Đã ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật, kế hoạch/văn bản … để triển khai; đã có báo cáo số …về kết quả triển khai các văn bản nêu trên.

- Đánh giá chung tình hình triển khai ở các cấp huyện, xã, phường:…

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật

2.1. Thông tin, truyền thông về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

STT

Hoạt động thông tin, truyền thông (*)

Nội dung

Số lượng/buổi

Đối tượng

Số người tham dự/phạm vi bao phủ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, tin, bài trên báo viết, phát thanh, truyền hình, tờ rơi, tờ dán….

- Đánh giá, nhận xét tác động của các hình thức tuyên truyền, phổ biến đến người dân, doanh nghiệp về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

2.2. Hỗ trợ xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn

Rà soát, cập nhật Danh sách chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn

TT

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu

Tên, địa chỉ cơ sở thu mua sơ chế, chế biến, giết mổ, chế biến bảo quản, vận chuyển

Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm

Loại sản phẩm

Đã được cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đánh giá, nhận xét:

2.3. Lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm

STT

Loại mẫu giám sát

Chỉ tiêu giám sát

Mẫu vi phạm trong kỳ báo cáo

Số mẫu vi phạm/số mẫu giám sát

Chỉ tiêu vi phạm

Tỷ lệ vi phạm (%)

1

Thịt tươi các loại

Chất cấm

 

 

 

Hóa chất, kháng sinh

 

 

 

Vi sinh

 

 

 

2

Thịt chế biến

Chất cấm

 

 

 

Hóa chất, kháng sinh

 

 

 

Vi sinh

 

 

 

3

Rau, củ, quả

Thuốc BVTV

 

 

 

Vi sinh

 

 

 

4

Sản phẩm nguồn gốc thực vật khác (măng, dưa muối, chè, cà phê…) 

Vi sinh

 

 

 

Hóa chất, thuốc BVTV

 

 

 

Chất cấm

 

 

 

5

Thủy sản nuôi

Kháng sinh cấm, chất cấm

 

 

 

Hóa chất, kháng sinh

 

 

 

Vi sinh

 

 

 

6

Thủy sản chế biến

Chất cấm

 

 

 

Hóa chất, kháng sinh

 

 

 

Vi sinh

 

 

 

- Đánh giá, nhận xét kết quả giám sát so với các tháng trước; kết quả truy xuất, thu hồi, xử lý các sản phẩm vi phạm.

2.4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

2.4.1. Kiểm tra, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN, sản phẩm nông lâm thủy sản, xử lý cơ sở loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Thống kê số liệu vào Phần mềm

- Cập nhật File excel “Danh sách cập nhật kết quả thống kê, kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tính từ thời điểm triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT cho đến thời điểm báo cáo” theo mẫu tại Phụ lục kèm theo gửi về Cục (qua địa chỉ email: buihien.nafi@mard.gov.vn) khi có sự thay đổi về kết quả kiểm tra, thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.

2.4.2. Kết quả triển khai Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 ban hành Quy định điều kiện bảo đảm ATTP và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ:

Tính đến nay có ... cơ sở ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ của  ...cơ sở, phát hiện ...cơ sở chưa đạt yêu cầu, biện pháp xử lý...

2.4.3. Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về VTNN, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; truy xuất, thu hồi và xử lý các sản phẩm VTNN, nông lâm thủy sản không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

a) Về vật tư nông nghiệp

Loại vật tư nông nghiệp

Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch

Thanh tra, kiểm tra đột xuất

Tổng số cơ sở

Số cơ sở vi phạm

Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền

Tổng số tiền phạt

(triệu đồng)

Tổng số cơ sở

Số cơ sở vi phạm

Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền

Tổng số tiền phạt

(triệu đồng)

Thức ăn chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuốc bảo vệ thực vật

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuốc thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân bón

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Loại sản phẩm

Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch

Thanh tra, kiểm tra đột xuất

Tổng số cơ sở

Số cơ sở vi phạm

Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền

Tổng số tiền phạt

(triệu đồng)

Tổng số cơ sở

Số cơ sở vi phạm

Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền

Tổng số tiền phạt

(triệu đồng)

Thịt và các sản phẩm thịt

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủy sản và các sản phẩm thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực vật và các sản phẩm thực vật

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Giải quyết các sự cố gây mất an toàn thực phẩm trong nước

3. Tăng cường nguồn lực

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

2. Tồn tại, hạn chế

3. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế

III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG .../ 6 THÁNG CUỐI NĂM.../ NĂM...

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật

2.1. Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

2.2. Hỗ trợ  xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn

2.3. Hoạt động lấy mẫu, giám sát an toàn thực phẩm

2.4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

2.5. Giải quyết các sự cố gây mất an toàn thực phẩm trong nước và rào cản của thị trường xuất khẩu

3. Tăng cường nguồn lực

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 

Nơi nhận:
- Cục Quản lý CLNLS&TS (để t/hợp báo cáo Bộ).
- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục

DANH SÁCH CẬP NHẬT LŨY KẾ

Kết quả thống kê, kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đến tháng.../...

STT

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Cấp thống kê, kiểm tra, phân loại

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Thư điện tử

Tên hệ thống đảm bảo chất lượng, ATTP

Kết quả xếp loại (A/B/C) gần nhất đến thời điểm báo cáo

Ngày kiểm tra xếp loại A/B/C

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) STT: Đánh số tăng dần từ 1 đến hết số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đã có

(2) Tên cơ sở sản xuất kinh doanh: là cơ sở đã được thống kê từ khi bắt đầu triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT (nay là Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT) cho đến thời điểm báo cáo

(3) Loại hình sản xuất, kinh doanh: ghi cụ thể tên sản phẩm sản xuất, kinh doanh của cơ sở, ví dụ: SXKD giò chả, rau, thịt, gia súc gia cầm, gạo, trái cây, …

(4) Ghi cấp tỉnh hoặc huyện hoặc xã theo phân cấp của từng tỉnh thực hiện thống kê, kiểm tra, phân loại

(9) Tên hệ thống quản lý chất lượng: ISO/HACCP/GlobalGAP/GMP…

(10) Kết quả xếp loại (A/B/C) gần nhất đến thời điểm báo cáo: dành cho các cơ sở đã được kiểm tra, xếp loại. Ví dụ đối với cơ sở Nguyễn Văn A, tháng 2 mới kiểm tra xếp loại B, sau đó chưa đến thời hạn kiểm tra định kỳ mà kỳ báo cáo là tháng 6/2015 thì ghi vào là B; đến kỳ báo cáo tháng 7/2015 đã tổ chức kiểm tra định kỳ cơ sở này và kết quả xếp loại là C thì ghi là C.

(11) Ngày kiểm tra xếp loại A/B/C: là ngày kiểm tra xếp loại cơ sở đó

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4486/BNN-QLCL năm 2017 đôn đốc thực hiện trọng tâm Năm cao điểm hành động và sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


394

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209