Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4158/TCHQ-PC ngày 01/09/2004 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra VBQPPL

Số hiệu: 4158/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 01/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4158/TCHQ-PC
V/v kiểm tra VBQPPL

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố

 

- Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính năm 2004 ban hành kèm theo Quyết định số 1492/QĐ-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thực hiện công văn số 8629/TC-PC ngày 5 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc triển khai công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Lãnh đạo Tổng cục triển khai kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hải quan do Bộ, ngành khác thuộc Chính phủ và Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành, như sau:

1. Nhiệm vụ, mục tiêu, phạm vi kiểm tra văn bản

1.1. Tập hợp, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hải quan do Bộ, ngành và Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cơ quan, người có thẩm quyền) ban hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2004 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành, mà Tổng cục Hải quan hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành, thực hiện.

1.2. Sau khi đã hệ thống hoá, văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra theo các tiêu chí sau đây:

1.2.1. Về căn cứ pháp lý:

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền là văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản đó, cụ thể là:

- Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản không? (Bộ, ngành, tỉnh, thành phố).

- Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có quy định về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản được kiểm tra không?

1.2.2. Về thẩm quyền ban hành.

- Thẩm quyền về hình thức: Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản, có ban hành đúng hình thức (tên gọi) văn bản quy phạm pháp luật mà Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cho cơ quan, người đó không?

- Thẩm quyền về nội dung: Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản, ban hành văn bản mà nội dung liên quan đến lĩnh vực hải quan có phù hợp với thẩm quyền của mình được pháp luật cho phép hoặc đã được phân công, phân cấp hay không? (Thẩm quyền này đã được xác định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan có liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan).

1.2.3. Kiểm tra nội dung trong văn bản của Bộ, ngành, tỉnh thành phố có liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Kiểm tra, đánh giá các nội dung, quy định trong các văn bản của các cơ quan này có trái, mâu thuẫn hoặc không phù hợp với nội dung văn bản của cấp trên hay không? (văn bản của cấp trên, gồm: Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của thuế GTGT về quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan); Hoặc có mâu thuẫn, chồng chéo với nội dung văn bản của Bộ Tài chính về quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan không?; Hoặc có phù hợp với các điều ước quốc tế về lĩnh vực hải quan mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập hay không?

1.3. Đề xuất, kiến nghị với Bộ về các trường hợp văn bản của Bộ, ngành khác; của tỉnh, thành phố có liên quan đến lĩnh vực hải quan cần phải được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế, ban hành mới.

1.4. Phân công, tổ chức thực hiện.

- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, địa bàn được phân công phụ trách, tổ chức triển khai hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành khác; do tỉnh, thành phố ban hành có liên quan đến lĩnh vực hải quan theo nhiệm vụ, mục tiêu, phạm vi kiểm tra văn bản được nêu trên đây; và đồng thời thực hiện theo các mẫu 1, 2.

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc quá trình triển khai; tổng hợp kết quả kiểm tra của các đơn vị, trình lãnh đạo Tổng cục báo cáo Bộ.

2. Thời hạn thực hiện.

Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục; Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được phân công và gửi kết quả về Vụ Pháp chế trước ngày 10 tháng 9 năm 2004 để kịp thời tổng hợp, trình Bộ.

Điện thoại liên hệ: 048720269 hoặc 0903246455

(báo cáo kết quả đồng gửi kèm đĩa mềm hoặc gửi vào hoặc : các Hải quan địa phương gửi kèm (bản sao) văn bản của tỉnh, thành phố).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Tên đơn vị:……………

MẪU SỐ 1

 

PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1.Tên văn bản được kiểm tra (số, ký hiệu và ngày tháng năm ban hành văn bản)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Cơ quan ban hành văn bản

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Những văn bản làm cơ sở kiểm tra văn bản:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4. Ý kiến nhận xét của người kiểm tra văn bản:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Đề xuất, kiến nghị hướng xử lý về những nội dung trái pháp luật (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
………., ngày…. tháng….năm 200

Người kiểm tra văn bản
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Tên đơn vị:……………

MẪU SỐ 2

 

DANH MỤC

VĂN BẢN ĐÃ KIỂM TRA

TT

Tên văn bản đã kiểm tra

Số, ký hiệu và ngày tháng năm ban hành

Văn bản không có vi phạm pháp luật

Văn bản có nội dung vi phạm pháp luật

Nội dung vi phạm

Kiến nghị xử lý

I

Văn bản do Bộ, ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Văn bản do Hội đồng ND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Tổng số đã kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4158/TCHQ-PC ngày 01/09/2004 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra VBQPPL

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.901

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36