Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 41/CCTTHC về việc hướng dẫn xây dựng bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp xã, cấp huyện do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 41/CCTTHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 41/CCTTHC
V/v hướng dẫn xây dựng bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp xã, cấp huyện 

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Tổ công tác) khẩn trương triển khai việc xây dựng bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp huyện và cấp xã trên địa bàn theo các bước sau:

1. Trên cơ sở kết quả đối chiếu của các đơn vị cấp huyện và xã đối với bộ thủ tục hành chính chung đã được tổng hợp từ các đơn vị cấp huyện, xã được chọn làm điểm theo đúng yêu cầu tại Công văn số 131/CCTTHC ngày 27 tháng 11 năm 2008. Tổ công tác bổ sung những thủ tục hành chính (bao gồm cả Biểu mẫu 1) còn thiếu vào bộ thủ tục hành chính chung và nêu rõ thủ tục hành chính nào chỉ được áp dụng tại huyện, tại quận, tại thị xã (đối với bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp huyện); thủ tục hành chính nào chỉ được áp dụng tại xã, tại phường, tại thị trấn (đối với bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp xã).

2. Căn cứ vào các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổ công tác tiến hành rà soát, đối chiếu để loại bỏ những thủ tục hành chính không được quy định đúng thẩm quyền, những thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành; chỉnh sửa các Biểu mẫu 1 mà nội dung trái hoặc không được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

3. Sau khi đã tập hợp đầy đủ bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp huyện và cấp xã trên địa bàn của tỉnh (bao gồm danh mục thủ tục hành chính và Biểu mẫu 1), Tổ công tác gửi lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan về danh mục thủ tục hành chính và nội dung Biểu mẫu 1 của các thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung.

4. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các sở, ngành, Tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu để tiếp tục loại bỏ những thủ tục hành chính không được quy định đúng thẩm quyền, những thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành; chỉnh sửa các Biểu mẫu 1 mà nội dung trái hoặc không được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

5. Sau khi hoàn chỉnh, Tổ công tác làm thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và công bố công khai bộ thủ tục hành chính chung (bao gồm danh mục thủ tục hành chính và Biểu mẫu 1) áp dụng tại đơn vị cấp huyện và cấp xã trên địa bàn của tỉnh.

6. Tổ công tác có trách nhiệm nhập toàn bộ Biểu mẫu 1 của bộ thủ tục hành chính chung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào phần mềm máy xén thủ tục hành chính và gửi toàn bộ Biểu mẫu 1 cùng các tài liệu đính kèm về Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2009.

Đề nghị các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo việc xây dựng bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp huyện và cấp xã trên địa bàn theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, TTĐT;
- TCTCT: Tổ phó và các thành viên;
- Lưu: VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Xuân Phúc

 

PRIME MINISTER’S ADMINISTRATIVE PROCEDURE REFORM SPECIAL TASK FORCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 41/CCTTHC
Ref: guidance on developing list of APs at district and commune level

Hanoi, March 12, 2009

 

To: Chairmen of People’s Committees of provinces and cities under direct central management

Pursuant to the Prime Minister’s instructions in the Official Document No. 1223/VPCP- TCCV dated February 26, 2009, the Prime Minister’s Administrative Procedure Reform Special Task Force required the Chairmen of People’s Committees of provinces and cities under direct central management to focus on giving instructions to the Project 30 Task Forces of respective provinces/cities (hereinafter referred to as Task Forces) in developing list of administrative procedures (APs) at district and commune level following the below steps:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 41/CCTTHC về việc hướng dẫn xây dựng bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp xã, cấp huyện do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.471

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49