Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4069/LĐTBXH-KHTC về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2009 và xây dựng Chương trình công tác năm 2010 của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4069/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4069/LĐTBXH-KHTC
V/v kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2009 và xây dựng Chương trình công tác năm 2010 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Để chuẩn bị báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2009 và xây dựng Chương trình công tác năm 2010 của Chính phủ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 7217/VPCP-TH ngày 15/10/2009, đề nghị đồng chí Thủ trưởng chỉ đạo đơn vị chuẩn bị báo cáo như sau:

I. NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2009

- Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước của đơn vị đối với lĩnh vực được giao trong năm 2009; làm rõ các mặt được, những mặt còn tồn tại, những nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Đồng thời, đánh giá sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đối với lĩnh vực quản lý của đơn vị nói riêng trong năm; trong đó nêu rõ kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 9/01/2009 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 62 huyện nghèo.

- Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác năm 2009 của Chính phủ ban hành kèm theo công văn số 66/VPCP-TH ngày 20/01/2009 của Văn phòng Chính phủ. Chương trình công tác của Bộ theo Quyết định số 105/QĐ-LĐTBXH ngày 20/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành chương trình công tác trọng tâm ngành Lao động Thương binh và Xã hội năm 2009; Quyết định 210/QĐ-LĐTBXH ngày 20/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ ban hành từ đầu năm 2009 đến nay.

- Kiểm điểm, đánh giá thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ ban hành theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ trong việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chế độ trách nhiệm; phối hợp công tác giữa đơn vị với các cơ quan liên quan, với chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước…

2. Chương trình công tác năm 2010

- Kiến nghị những giải pháp, những công tác trọng tâm Chính phủ, Bộ cần tập trung chỉ đạo đối với lĩnh vực quản lý của đơn vị để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006 – 2010; những nội dung cần đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ.

- Xây dựng danh mục đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí Thư, Bộ Chính trị năm 2010 (theo mẫu kèm theo).

- Đề xuất, kiến nghị các vấn đề khác trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các đơn vị

Chuẩn bị báo cáo theo nội dung hướng dẫn trên gửi về Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ trước ngày 15/11/2008.

2. Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ

Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình xây dựng văn bản, đề án năm 2009; xây dựng danh mục đề án trình năm 2010 gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính trước ngày 20/11/2009.

3. Văn phòng Bộ

- Tổng hợp báo cáo đánh giá thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ ban hành theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 20/11/2009.

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo đảm bảo đúng thời gian quy định.

4. Vụ Kế hoạch – Tài chính

Tổng hợp báo cáo chung trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 25/11/2009.

Yêu cầu các đơn vị chuẩn bị báo cáo đầy đủ nội dung và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- Lưu VP,  KHTC, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4069/LĐTBXH-KHTC về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2009 và xây dựng Chương trình công tác năm 2010 của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.714

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87