Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3906/BNN-VP về thống nhất nội dung về thống kê, công bố thủ tục hành chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3906/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 01/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3906/BNN-VP
V/v thống nhất một số nội dung về thống kê, công bố thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Ban Đổi mới & Quản lý DNNN;
- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

 

Bộ đã ban hành Quyết định 1463/QĐ-BNN-VP ngày 30/06/2011 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, công văn số 2005/BNN-VP ngày 12/07/2011 về triển khai một số nội dung của nhiệm vụ trên. Đến nay, đã có một số đơn vị gửi kết quả về Bộ; qua xem xét hồ sơ của các đơn vị có nhiều điểm thực hiện chưa đúng với quy định, đề nghị các đơn vị thực hiện thống nhất như sau:

1. Về mẫu Quyết định trong hồ sơ thống kê, công bố thủ tục hành chính

a) Phần căn cứ tên văn bản quy phạm pháp luật

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật trước thời điểm 01/01/2009 nếu số lượng ít cần ghi rõ tên của từng văn bản, nếu nhiều có thể ghi “căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật trong danh mục sau (danh mục văn bản QPPL đính kèm)”.

b) Thêm số lượng vào dấu ba chấm (…) trước chữ thủ tục hành chính, nếu có nhiều nội dung không dùng dấu gạch chéo (/) mà dùng dấu phẩy (,) và nếu không có nội dung thủ tục hành chính (mới, sửa đổi, thay thế, hủy bỏ) thì bỏ cả đoạn văn tương ứng trong mẫu Quyết định (Mẫu kèm theo).

2. Về quy trình gửi hồ sơ công bố thủ tục hành chính

a) Các đơn vị gửi theo đúng quy định tại Quyết định 1463/QĐ-BNN-VP: gửi hồ sơ về Phòng kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Bộ) để kiểm tra nội dung từng thủ tục hành chính, sau khi chất lượng đảm bảo, Văn phòng Bộ tiếp trình Lãnh đạo Bộ (đơn vị không trực tiếp trình Lãnh đạo Bộ, nhất là với hồ sơ chưa qua kiểm soát).

b) Đối với thủ tục hành chính trong thông tư của Bộ trưởng, các đơn vị gửi Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính hồ sơ công bố thủ tục hành chính (bản dự thảo) cùng thời điểm gửi hồ sơ xin ý kiến nội dung thủ tục hành chính và chưa gửi Tờ trình. Khi thông tư được ban hành, đơn vị mới lập Tờ trình và gửi kèm hồ sơ đã hoàn chỉnh về Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính để Văn phòng Bộ tiếp trình Lãnh đạo Bộ.

3. Đối với danh mục thủ tục hành chính trong Phần I Phụ lục 2 Quyết định 1463/QĐ-BNN-VP, các đơn vị lập, phân theo các cấp quản lý hành chính, riêng cho từng loại đối tượng thủ tục hành chính (mới, sửa đổi, hủy bỏ).

Nhiều đơn vị không kê khai nội dung cụ thể từng thủ tục hành chính trong Phần II Phụ lục 2 Quyết định 1463/QĐ-BNN-VP hoặc để nguyên nội dung Biểu mẫu thống kê, đề nghị các đơn vị cần chuyển đầy đủ nội dung thủ tục hành chính từ dạng biểu mẫu sang dạng Word.

4. Các đơn vị cần thực hiện nghiêm quy định: kiểm soát chặt chẽ nội dung thủ tục hành chính ngay từ đơn vị; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính không nhận hồ sơ nếu các Biểu mẫu, tài liệu của đơn vị chưa có chữ ký của cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

5. Các đơn vị gửi đầy đủ hồ sơ gồm cả bản giấy và bản điện tử. Địa chỉ hộp thư điện tử: kiemsoatthc@mard.gov.vn.

Trên đây là một số hướng dẫn bổ sung, chi tiết, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện để đảm bảo sự thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KSTTHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

MẪU QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TRƯỞNG
(Ban hành kèm theo văn bản số 3906/BNN-VP ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../QĐ-BNN…

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số…. ngày…..của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ….. (tên văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quy định về thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ);

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục A/Cục trưởng Cục A/Vụ trưởng Vụ A/… và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này …. thủ tục hành chính mới ban hành/…. thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/… thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…. (đúng vào ngày VBQPPL quy định TTHC có hiệu lực)

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Tổng cục, vụ, cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- …………;
-………….;
- Lưu: ........

BỘ TRƯỞNG

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3906/BNN-VP về thống nhất nội dung về thống kê, công bố thủ tục hành chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.762
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70