Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3899/BNV-ĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 3899/BNV-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Triệu Văn Cường
Ngày ban hành: 14/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3899/BNV-ĐT
V/v hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020,

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là địa phương) như sau:

1. Về đào tạo, bồi dưỡng:

a) Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Căn cứ kết quả sơ kết, rà soát, đánh giá nêu trên, đề nghị các địa phương đề ra và tổ chức triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại các quyết định:

- Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

c) Tổ chức thực hiện Quyết định số 831/QĐ-TTg ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

d) Tăng cường bồi dưỡng các chương trình theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trước khi được bổ nhiệm. Tổ chức biên soạn các chương trình bồi dưng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

đ) Tổ chức bồi dưỡng để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là về kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu tại Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”.

e) Tổ chức giảng dạy các nội dung về hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác lĩnh vực liên quan. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi (nếu có).

g) Chỉ đạo Trường Chính trị:

- Sử dụng chương trình, tài liệu bồi dưng do Bộ Nội vụ ban hành để tổ chức giảng dạy các chương trình theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm thực hiện đúng các quy định về nội dung, phương pháp, thời gian thảo luận, thực hành. Tổ chức biên soạn tài liệu các chương trình được giao tổ chức bồi dưỡng;

- Sử dụng các bộ chương trình, tài liệu đã được Bộ Nội vụ ban hành, phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của địa phương, cơ quan Trung ương để tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; khuyến khích, quy định trách nhiệm và tăng cường bố trí cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng.

2. Về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng:

a) Đề nghị bố trí đủ kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương.

b) Đề nghị bố trí một khoản kinh phí thích hợp từ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (ít nhất bằng số kinh phí đã bố trí năm 2015) và tích cực huy động thêm nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, các nguồn kinh phí hp pháp khác để tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đạt mục tiêu tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, qun lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định khác của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ Nội vụ (qua Vụ Đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ, công chức, viên chức), số 08 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trư
ởng Triệu Văn Cường;
- Sở Nội vụ các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, ĐT(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3899/BNV-ĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.019

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217