Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3856/BGDĐT-TCCB thống kê số công chức, viên chức và đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3856/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Kim Tự
Ngày ban hành: 05/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3856/BGDĐT-TCCB
V/v thống kê số công chức, viên chức và đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch năm 2010

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện công văn số 2083/BNV-CCVC ngày 29/6/2010 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo và đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

1. Các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ thống kê số lượng công chức và đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch 2010 theo biểu mẫu số 1 (gửi kèm theo công văn này) và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 12/7/2010 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ. Quá thời hạn trên, đơn vị nào không có báo cáo thì xem như đơn vị đó không có nhu cầu đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch năm 2010.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

- Thống kê số lượng công chức quy định tại Điều 11 của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu) và đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch năm 2010 theo biểu mẫu số 2.

- Thống kê số lượng viên chức hiện đang giữa ngạch hành chính nhưng không phải là công chức theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự tại các phòng, ban chức năng của đơn vị) và đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch năm 2010 theo biểu mẫu số 3.

Gửi các báo cáo thống kê trên bằng công văn, fax (số fax: 04.38694085), email (hieuhv@neu.edu.vn) về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 12/7/2010 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ. Quá thời hạn trên, đơn vị nào không có báo cáo thì xem như đơn vị đó không có nhu cầu đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch năm 2010.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Kim Tự

 


Biểu mẫu số 1

Tên Bộ, ngành, địa phương: ………………………………

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC VÀ ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU DỰ THI NÂNG NGẠCH NĂM 2010
KHỐI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

(Kèm theo công văn số ……… ngày ……. tháng …….. năm 2010 của ………)

TT

Ngạch công chức chuyên ngành

Tổng số

Số lượng hiện có

Số lượng đăng ký thi

Ghi chú

CVCC và tương đương

CVC và tương đương

CV và tương đương

Còn lại

CVCC và tương đương

CVC và tương đương

1

Hành chính (chuyên viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hải quan

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Quản lý thị trường

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày … tháng … năm 2010
Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương
(Ký tên, đóng dấu)

 

Biểu mẫu số 2

Bộ, ngành, địa phương: ………………………………

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2010/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH NHỮNG NGƯỜI LÀ CÔNG CHỨC

(Kèm theo công văn số ……… ngày ……. tháng …….. năm 2010 của ………)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện tại

Đơn vị công tác

Hệ số lương

Ngạch đang giữ

Thời gian bổ nhiệm ngạch

Trình độ đào tạo

Lý luận chính trị

Chứng chỉ quản lý HCNN

Chứng chỉ quản lý chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Đăng ký dự thi nâng ngạch

Ghi chú

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Các cột 10, 11, 12, 13, 14, 15: đề nghị ghi rõ cụ thể trình độ đào tạo theo văn bằng, chứng chỉ (ví dụ: chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ghi rõ ở ngạch chuyên viên cao cấp hoặc chuyên viên chính hoặc chuyên viên).

- Trường hợp còn vướng mắc khi xác định đối tượng là công chức theo Nghị định số 06/2010/NĐ-CP , đề nghị đánh dấu * vào cột ghi chú và có báo cáo cụ thể về Bộ Nội vụ.

- Cột 16: đề nghị xác định người đủ điều kiện và đăng ký dự thi nâng ngạch (đánh dấu x). Cuối cột 16 đề nghị có tính tổng số người đăng ký dự thi nâng ngạch.

 

 

………, ngày … tháng … năm 2010
Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương
(Ký tên, đóng dấu)

 

Biểu mẫu số 3

Tên Bộ, ngành, địa phương: ………………………………

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP HIỆN ĐANG GIỮ NGẠCH HÀNH CHÍNH VÀ KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CHỨC THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2010/NĐ-CP NGÀY 25/01/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH NHỮNG NGƯỜI LÀ CÔNG CHỨC

(Kèm theo công văn số ……… ngày ……. tháng …….. năm 2010 của ………)

TT

Đơn vị

Tổng số

Số lượng hiện có

Số lượng đăng ký thi

Ghi chú

CVCC

CVC

CV

Còn lại

CVCC

CVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột đơn vị ghi rõ đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, ngành, địa phương.

 

 

………, ngày … tháng … năm 2010
Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương
(Ký tên, đóng dấu)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3856/BGDĐT-TCCB thống kê số công chức, viên chức và đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.626
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69