Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3601/UBND-SNV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Trịnh Quang Sử
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3601/UBND-SNV
V/v Tiếp nhận CBCCVC về cơ quan hành chính nhà nước

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Giám đốc sở, ngànhvà các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc;
- Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện.

 

Thực hiện Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sưả đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 983/SNV-VP ngày16/6/2008; Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về cơ quan hành chính nhà nước tại thành phố Hải phòng (không qua thi tuyển) như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

b) Phẩm chất đạo đức tốt;

c) Tuổi đời không quá 40 tuổi;

d) Có đơn xin về cơ quan hành chính nhà nước, lý lịch rõ ràng, đủ sức khoẻ để đảm nhiệm nhiệm vụ;

đ) Có bằng chuyên môn đào tạo phù hợp với công việc sẽ đảm nhiệm, trình độ từ đại học trở lên, xếp loại tốt nghiệp từ trung bình khá trở lên; có các chứng chỉ theo quy địnhcủa ngạch;

e) Đánh giá công chức, viên chức hàng năm đạt loại xuất sắc trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn riêng:

Ngoài những điều kiện, tiêu chuẩn chung nêu trên, tuỳ từng cơ quan công tác cũ chuyển về cơ quan nhà nước, có những quy định riêng như sau:

a. Đối với những người công tác ở doanh nghiệp nhà nước chuyển về, thì phải thuộc một trong những đối tượng sau:

- Đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng hoặc tương đương trở lên, đã có thời gian làm việc liên tục từ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên.

- Đã được tuyển dụng từ trước khi Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ có hiệu lực.

- Trước đó đã là cán bộ, công chức nhà nước và có thời gian công tác liên tục đến thời điểm chuyển về cơ quan hành chính nhà nước.

b. Đối với những người công tác ở lực lượng vũ trang chuyển về:

Những người là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, đã có thời gian công tác trong lực lượng vũ trang từ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên.

c. Đối với những người công tác ở đơn vị sự nghiệp nhà nước chuyển về:

Những người đã làm việc ở các đơn vị sự nghiệp nhà nước trước ngày 01/7/2003 (là ngày Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức có hiệu lực) và đã được Sở Nội vụ quyết định tuyển dụng.

d. Đối với những người công tác ở cơ quan Đảng và đoàn thể chuyển về:

Những người đã được tuyển dụng và xếp ngạch công chức, viên chức đúng quy định.

đ. Đối với những người công tác ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) chuyển về, thì phải thuộc một trong những đối tượng sau:

- Là cán bộ, công chức cấp xã công tác trước năm 2003, đã được xếp ngạch bậc lương theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ.

- Đã qua kỳ thi tuyển công chức cấp xã và có quyết định tuyển dụng của cấp có thẩm quyền.

Yêu cầu Giám đốc sở, ngành và Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện khi đề nghị tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về cơ quan mình phải bảo đảm đúng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố giải quyết.

Nếu cơ quan nào đề nghị tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, Giám đốc Sở Nội vụ không được ra quyết định tiếp nhận./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCTUBNDTP;
- Lưu: VP UBNDTP,SNV.

TM . UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3601/UBND-SNV ngày 30/06/2008 tiếp nhận cán bộ công, viên chức về cơ quan hành chính nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74