Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3533/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3533/VPCP – QHQT
V/v Báo cáo kết quả Hội nghị COP10 và MOP5.

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 599/BTNMT-TCMT ngày 02 tháng 3 năm 2011) về báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 10 các Bên tham gia Công ước đa dạng sinh học (COP10) và Cuộc họp lần thứ 5 các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học (MOP5), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan:

- Nghiên cứu khả năng ký, phê duyệt Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích và Nghị định thư bổ sung Nagoya - Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường trong khuôn khổ Nghị định thư Cartagena trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý 4 năm 2011.

- Xây dựng Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước giai đoạn đến 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2013.

- Xây dựng Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020 và Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn đến năm 2015 trình Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

2. Giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Tài chính và các Bộ, ngành khác có liên quan, trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn được giao, nghiên cứu và tổ chức thực hiện các quyết định, khuyến nghị được thông qua tại COP10 và MOP5.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 30

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3533/VPCP-QHQT ngày 31/05/2011 Báo cáo kết quả Hội nghị COP10 và MOP5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


746

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167