Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 335/SNV-QLSN về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch và Quyết định của UBND Thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và UBND quận, huyện do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 335/SNV-QLSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lưu Tiến Định
Ngày ban hành: 06/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 335/SNV-QLSN
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch và Quyết định của UBND Thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và UBND quận, huyện.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở, Ban, Ngành;
- UBND các quận, huyện.

 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 02/05/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ và các Quyết định của UBND Thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và UBND quận, huyện. Để giúp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các công việc được giao theo đúng thời gian quy định của UBND Thành phố, được sự ủy quyền của UBND Thành phố, Sở Nội vụ hướng dẫn tổ chức thực hiện như sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THÀNH PHỐ:

1. Các đơn vị thuộc diện hợp nhất, như các sở: Văn hóa và Thông tin, Du lịch, Thể dục thể thao; Công nghiệp, Thương mại có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan gồm:

a) Về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế:

- Về chức năng, nhiệm vụ: Sao y bản chính quyết định thành lập đơn vị và các quyết định xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị;

- Về tổ chức bộ máy và biên chế: Các đơn vị có báo cáo chi tiết, cụ thể về cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế (gồm cả các đơn vị trực thuộc) hiện tại của đơn vị mình (bao gồm cả số hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế được giao và số hợp đồng lao động ngắn hạn do đơn vị tự ký);

b) Về tài chính và cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Các đơn vị chủ động phối hợp với Sở Tài chính làm rõ các khoản thu, chi tài chính và các nguồn tài chính hiện có của đơn vị, kể cả những khoản nợ (nếu có) báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định;

- Thống kê hồ sơ, tài liệu, các loại tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đang sử dụng trước khi thực hiện hợp nhất;

c) Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin được giao làm Trưởng ban trù bị thành lập Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch và Giám đốc Sở Công nghiệp được giao làm Trưởng ban trù bị thành lập Sở Công thương, có trách nhiệm phối hợp với các sở: Nội vụ, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính, triển khai các công việc có liên quan đến việc hợp nhất của các đơn vị, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy đưa đơn vị vào hoạt động.

2. Các đơn vị thuộc diện chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, như: Sở Giao thông công chính, Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất, Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm:

- Hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách trích ngang cán bộ, công chức của đơn vị hiện đang thực hiện công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ chuyển giao để chuyển về đơn vị mới;

- Lập danh sách các đơn vị sự nghiệp hoặc các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc (nếu có) phải chuyển giao theo quy định để bàn giao cho đơn vị mới.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thống kê cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ chuyển giao bàn giao cho đơn vị mới quản lý thực hiện;

3. Đối với các đơn vị được tiếp nhận bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, cán bộ, công chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị được điều chuyển về đơn vị bảo đảm nhanh gọn, chính xác;

- Tiếp nhận, quản lý và điều hành các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước (nếu có) đã được chuyển giao theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và của Thành phố;

4. Đối với Ban Thi đua khen thưởng Thành phố, Ban Tôn giáo Thành phố thực hiện sáp nhập có trách nhiệm: Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan lập báo cáo thống kê (nguyên hiện trạng) hồ sơ, tài liệu, trích ngang cán bộ, công chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản của đơn vị để sáp nhập vào Sở Nội vụ;

5. Đối với UB dân số gia đình và trẻ em (thực hiện giải thể) có trách nhiệm:

- Chủ động phối hợp với Sở Tài chính làm rõ các khoản thu, chi tài chính và các nguồn tài chính hiện có của đơn vị, kể cả những khoản nợ (nếu có), đồng thời thống kê hồ sơ, tài liệu, các loại tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đang sử dụng báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định;

- Phối hợp với Sở Nội vụ lập danh sách trích ngang cán bộ, công chức điều chuyển về các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được UBND Thành phố điều chỉnh trình UBND Thành phố quyết định.

II. ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN:

1. Phòng Nội vụ phối hợp với các phòng ban có liên quan của quận, huyện tham mưu, giúp Chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện việc điều động cán bộ, công chức, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị của các phòng, ban chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

2. Chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện theo đúng quy định về công tác cán bộ của Đảng và của Thành phố.

Các công việc nêu trên đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành trước ngày 19/5/2008. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị có thể trao đổi trực tiếp với các đồng chí chuyên viên hoặc gửi văn bản về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Như trên;
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở Nội vụ;
- Phòng Nội vụ quận, huyện;
- Phòng Tổ chức CB sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC   
Lưu Tiến Định  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 335/SNV-QLSN về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch và Quyết định của UBND Thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và UBND quận, huyện do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.099
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49