Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3041/VPCP-TCCV về việc chỉ đạo của Thủ tướng về việc cử cán bộ biệt phái và ấn định thời hạn nhập thủ tục hành chính và văn bản liên quan vào phần mềm máy xén gửi Tổ công tác chuyên trách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3041/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3041/VPCP-TCCV
V/v chỉ đạo của Thủ tướng về việc cử cán bộ biệt phái và ấn định thời hạn nhập thủ tục hành chính và văn bản liên quan vào phần mềm máy xén gửi Tổ công tác chuyên trách

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ (Công văn số 2811/VPCP-TCCV ngày 04 tháng 5 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tháng 9 năm 2009, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Tổ công tác chuyên trách) công bố công khai trên INTERNET bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính được thực hiện tại 4 cấp chính quyền (cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) để phục vụ nhân dân. Đây là tài sản chung của các bộ, ngành, địa phương. Do đó, các bộ, ngành phải có trách nhiệm tham gia cùng Văn phòng Chính phủ trong quá trình chuẩn bị bộ cơ sở dữ liệu này.

Để hỗ trợ Tổ công tác chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng giao đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, Thủ tướng yêu cầu:

- Mỗi bộ, cơ quan ngang bộ, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cử 01 cán bộ chuyên trách của Tổ công tác thực hiện đề án 30 của cơ quan đến làm việc biệt phái tại Tổ công tác chuyên trách từ ngày 01 tháng 6 năm 2009 đến ngày 30 tháng 9 năm 2009. Cơ quan cử cán bộ biệt phái có trách nhiệm trang bị máy tính xách tay cho các cán bộ này để sử dụng trong thời gian biệt phái tại Tổ công tác chuyên trách.

- Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc cho các cán bộ được cử đến biệt phái tại Tổ công tác chuyên trách và đề xuất nhân sự biệt phái cụ thể đối với từng bộ, ngành để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Việc thống kê đầy đủ và bảo đảm chất lượng các biễu mẫu thống kê thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương là điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công việc công bố công khai bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên INTERNET trong tháng 9 năm 2009. Để làm tốt việc này, Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung chỉ đạo việc nhập thủ tục hành chính đã thống kê và các văn bản có liên quan vào phần mềm máy xén và gửi Tổ công tác chuyên trách theo đúng thời hạn sau đây:

- Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ không tổ chức ngành dọc tại địa phương, thời hạn phải nhập xong thủ tục hành chính, văn bản có liên quan thuộc phạm vi quản lý vào phần mềm máy xén và gửi về Tổ công tác chuyên trách là trước ngày 30 tháng 5 năm 2009.

- Đối với các Bộ: Tài chính, Quốc phòng, Công an, các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ngân hàng nhà nước Việt Nam, thời hạn phải nhập xong thủ tục hành chính, văn bản có liên quan thuộc phạm vi quản lý vào phần mềm máy xén và gửi về Tổ công tác chuyên trách là trước ngày 30 tháng 5 năm 2009. Riêng những thủ tục hành chính do cơ quan ngành dọc của các cơ quan này đóng tại địa phương thực hiện, Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành phải kiểm soát xong chất lượng các biểu mẫu thống kê và gửi các biểu mẫu này (bản cứng và file điện tử) về Tổ công tác thực hiện đề án 30 của các địa phương trước ngày 20 tháng 6 năm 2009 để nhập vào phần mềm máy xén.

- Đối với các thủ tục hành chính do các sở, ban, ngành của địa phương thực hiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải hoàn thành việc nhập thủ tục hành chính và văn bản liên quan vào phần mềm máy xén và gửi về Tổ công tác chuyên trách trước ngày 15 tháng 6 năm 2009.

- Đối với các thủ tục hành chính cấp xã, cấp huyện thực hiện và thủ tục hành chính do các cơ quan ngang dọc của Trung ương đóng tại địa phương thực hiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải hoàn thành việc nhập thủ tục hành chính và văn bản có liên quan vào phần mềm máy xén và gửi về Tổ công tác chuyên trách trước ngày 30 tháng 6 năm 2009.

3. Để bảo đảm tính liên kết, cập nhật và dễ tra cứu, tìm kiếm của bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trước ngày 30 tháng 6 năm 2009 báo cáo Thủ tướng danh mục thủ tục hành chính đã được thống kê và nhập vào phần mềm máy xén, nêu rõ căn cứ pháp lý của từng thủ tục hành chính và chỉ rõ: những thủ tục hành chính có liên quan đến nhau; trong một thủ tục có những thủ tục nào được tách nhỏ theo biểu mẫu 1; những thủ tục hành chính do nhiều thủ tục hành chính hợp lại; thủ tục hành chính nào khi thực hiện đòi hỏi kết quả của một hoặc nhiều thủ tục hành chính khác; những thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TCCB, HC, TH, TV, Cục QT, TTHNQG, Cổng TTĐT;
- TCTCT: các Tổ phó;
 - Lưu: VT, TCCV (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3041/VPCP-TCCV về việc chỉ đạo của Thủ tướng về việc cử cán bộ biệt phái và ấn định thời hạn nhập thủ tục hành chính và văn bản liên quan vào phần mềm máy xén gửi Tổ công tác chuyên trách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


989
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116