Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 298/UBND-VP5 năm 2013 đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ tiêu hành chính do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 298/UBND-VP5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 14/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/UBND-VP5
V/v Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ tiêu hành chính.

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang, các đơn vị của tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh.

 

Trong thời gian qua, các ngành, các cấp đã quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, quy định của nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và về chi tiêu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đến nay thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, chậm trễ, nhũng nhiễu trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tình hình lãng phí vẫn còn xảy ra. Một số đơn vị thủ trưởng cơ quan gương mẫu chỉ đạo, chấp hành, dư luận xã hội không đồng tình.

Để giữ nghiêm kỷ luật và thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng và nhà nước đã ban hành về cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và về chi tiêu ngân sách nhà nước; đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 972-TB/TU ngày 07/10/2013 và để tạo sự chuyển biến thật sự vấn đề này trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu:

- Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh tập trung rà soát, thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh về cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và về chỉ tiêu ngân sách nhà nước.

- Trước hết cần thực hiện nghiêm túc ngay một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị và cán bộ công chức có trách nhiệm: Rà soát, tập trung giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định hiện hành, nhất là về quy trình, thời gian, đảm bảo có hiệu quả cao, nhanh chóng, thuận lợi cho tổ chức và công dân đến liên hệ công tác. Đẩy nhanh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tận tình và trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, công dân, nghiêm cấm việc đùn đẩy, vòng vo, phiền hà, sách nhiễu, gây cản trở cho tiến độ công việc và bức xúc trong nhân dân.

2. Quản lý chặt chẽ và gương mẫu trong việc sử dụng xe công, xăng dầu, điện thoại theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh.

3. Thực hiện việc đón, tiếp khách đúng đối tượng, tiết kiệm và thực hiện mức chi theo quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh. Không uống rượu, bia trong giờ làm việc và các bữa trưa trong các ngày làm việc. Không sử dụng rượu ngoại trong các buổi tổng kết, liên hoan, tiếp khách…

- Yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương này trên tinh thần đẩy mạnh việc chống phiền hà trong giải quyết công việc và hết sức tiết kiệm trong chi tiêu hành chính. Việc thực hiện chủ trương trên là một trong các tiêu chí để đánh giá, phân loại bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức và cá nhân đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang hàng năm. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ vi phạm, thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Trên đây là một số nội dung đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu hành chính của các cơ quan đơn vị; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/v Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Các VP;
- Lưu VT, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 298/UBND-VP5 năm 2013 đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ tiêu hành chính do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.657
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177