Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2939/GDĐT-VP về việc thực hiện báo cáo công tác an ninh trật tự trong trường học hàng tháng do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2939/GDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Ngai
Ngày ban hành: 19/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 2939/GDĐT-VP
Về thực hiện báo cáo công tác an ninh trật tự trong trường học hàng tháng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng giáo dục các quận ( huyện);
- Hiệu trưởng các trường THPT, CĐ, TCCN và trực thuộc.

 

Căn cứ công văn số 12914/BGDĐT-HSSV ngày 09/12/2007 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường và trật tự an toàn xã hội; công văn số 2780/GDĐT-VP ngày 28/11/2007 và số 2883/GDĐT-VP ngày 11/12/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Để nắm bắt kịp thời tình hình an ninh, trật tự tại các đơn vị. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình an ninh trong trường học hàng tháng ( theo mẫu đính kèm).

Thời gian: bắt đầu thực hiện từ tháng 01/2008.

Nơi nhận: Thường trực Ban công tác giáo dục chính trị - tư tưởng.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Đ/Ủy, BGĐ Sở;
-Trưởng phòng, ban Sở;
-TT Ban CT CTTT;
- Lưu.VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Ngai

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ( PGD) : ……………
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày……. tháng…… năm 2008

 

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC

THÁNG : …………..
(gởi về Thường trực Ban công tác giáo dục chính trị - tư tưởng trước ngày 20 mỗi tháng, nếu mục nào không có vi phạm thì ghi rõ không ( 0) vào mục đó)

1. Đánh nhau, gây rối trật tự trong và ngoài nhà trường :

Số vụ : ………………………………………………………………………………………………….…..

Nội dung từng vụ việc:

..……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Vi phạm pháp luật ( trừ Luật Giao thông) :

 

Học sinh

Giáo viên

Số vụ

 

 

Nội dung từng vụ việc:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3. Sử dụng, tàng trữ ma túy :

 

Học sinh

Giáo viên

Số vụ

 

 

Nội dung từng vụ việc:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

4. Vi phạm Luật giao thông :

 

Học sinh

Giáo viên

Số vụ

 

 

5. Các vụ việc bất thường xảy ra trong tháng :

 

 

HIỆU TRƯỞNG ( TRƯỞNG PGD)
( ký tên & đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2939/GDĐT-VP về việc thực hiện báo cáo công tác an ninh trật tự trong trường học hàng tháng do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.628
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202