Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2911/TTCP-C.IV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Trần Đức Lượng
Ngày ban hành: 01/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2911/TTCP-C.IV
V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2012

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 20/10/2011, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2855/TTCP-VP hướng dẫn Thanh tra các bộ, ngành Trung ương, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2012.

Thực hiện Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2012 lồng ghép trong Kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 để trình Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Thanh tra năm 2010.

Kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2012 thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 35, Nghị định số 120/2006/NĐ-CP của Chính phủ và thể hiện dưới dạng biểu, ban hành kèm theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 (có Hướng dẫn cụ thể kèm theo).

Các cơ quan không có tổ chức thanh tra nhà nước trực thuộc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN theo quy định tại điều 27, 28, 29 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP của Chính phủ để xem xét, đánh giá và có biện pháp nhằm bảo đảm việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về PCTN của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của mình.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TTCP;
- Thanh tra bộ, ngành, địa phương;
- Trung tâm Thông tin- TTCP ( Để đưa lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VP, C.IV

KT. TỔNG THANH TRA PHÓ TỔNG THANH TRA
Trần Đức Lượng

 

HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2012
(Kèm theo Công văn số 2911/TTCP-C.IV ngày 01/11/2011 của Thanh tra Chính phủ)

I/ Nội dung thanh tra:

Xem xét đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN.

2. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong quần chúng, nhân dân;

3. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, tài chính- ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công, công tác tổ chức- cán bộ;

4. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc xử lý trách nhiệm, thu hồi và yêu cầu bồi thường trong các vụ việc vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn;

5. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng.

6. Việc kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, công khai kết quả xác minh tài sản thu nhập theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ), Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

7. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

8. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tập trung vào việc xử lý thu hồi đất đai, tài sản, kinh phí, việc xử lý các vụ việc đã chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự.

9. Việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo về dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ, theo chức năng quản lý nhà nước;

10. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN.

(Có thể thanh tra toàn bộ hoặc một số nội dung nêu trên, hoặc bổ sung, thay đổi nội dung thanh tra cho phù hợp với tình hình thực tế tại bộ, ngành, địa phương).

II/ Đối tượng thanh tra:

Thanh tra mỗi bộ, ngành, địa phương thanh tra ít nhất 03 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền; Thanh tra tỉnh, thành phố hướng dẫn Thanh tra mỗi huyện, sở thanh tra ít nhất 02 đơn vị thuộc thẩm quyền.

III/ Thời hạn hoàn thành kế hoạch và tổng hợp báo cáo:

Kết thúc các cuộc thanh tra trước ngày 30/10/2012. Xây dựng báo cáo tổng hợp gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11/2012.

IV/ Mẫu kế hoạch thanh tra:

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PCTN NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 của Thanh tra Bộ (tỉnh, TP)…

TT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA

NỘI DUNG THANH TRA

THỜI HẠN TIẾN HÀNH

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2911/TTCP-C.IV ngày 01/11/2011 hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2012 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!