Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2892/VPCP-NN về việc xử lý các vấn đề liên quan đến xây dựng các khu công nghiệp, đô thị nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo do Văn Phòng Chính Phủ ban hành.

Số hiệu: 2892/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2892/VPCP-NN
V/v xử lý các vấn đề liên quan đến xây dựng các khu công nghiệp, đô thị nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp,
  Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1885/BKH-TTr ngày 22/3/2007) về giải pháp xử lý các vấn đề liên quan đến quy hoạch, thu hồi đất, lập dự án đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ ngành liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/2007/CT-TTg ngày 27/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp hỗ trợ dạy nghề và việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 6/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư; Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm tình hình khiếu nại, tố cáo; giải quyết ngay từ cơ sở những vụ việc khiếu kiện đông người; xử lý nghiêm túc, dứt điểm các sai phạm, tiêu cực trong quá trình thực hiện đầu tư phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, các công trình dự án lớn.

b) Tăng cường việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất đối với cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nâng cao năng lực phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra.

c) Xử lý nghiêm và triệt để tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai. Nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

d) Thực hiện nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất, hạn chế việc lấy đất lúa, khu dân cư đông đúc đã ổn định lâu dài để làm khu công nghiệp, khu đô thị.

3. Giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm, quỹ đào tạo chuyển đổi nghề để ổn định đời sống cho người dân có đất bị thu hồi (quỹ được hình thành từ một phần các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp sử dụng đất).

4. Bộ Tài chính khẩn trương trình dự thảo Luật Thuế sử dụng đất để Chính phủ xem xét và trình Quốc hội thông qua vào cuối năm 2007.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg; các PTTg;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng,
  Giao thông Vận tải, Công an, Thủy sản,
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, các PCN;
  các Vụ: V.II, V.I, CN, KG, VX, KTTH, TH,
  Website CP;
- Lưu: VT, NN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 
 


Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2892/VPCP-NN về việc xử lý các vấn đề liên quan đến xây dựng các khu công nghiệp, đô thị nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo do Văn Phòng Chính Phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81