Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2609/BNV-CQĐP năm 2019 về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2609/BNV-CQĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2609/BNV-CQĐP
V/v Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ Nội vụ nhận được Công văn số 491/UBND-NC ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc dự kiến trình Hồ sơ, đề án và gửi kèm theo Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết sô 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ CỦA TỈNH LẠNG SƠN TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021

1. Hiện trạng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

a) Số đơn vị hành chính cấp huyện: Có 11 đơn vị;

b) Số đơn vị hành chính cấp xã: Có 226 đơn vị.

2. Số đơn vị hành chính phải thực hiện sắp xếp và khuyến khích sắp xếp

a) Cấp huyện: Không đơn vị.

b) Cấp xã:

- Số ĐVHC thuộc diện phải sắp xếp: 40 đơn vị;

- Số ĐVHC thuộc diện sắp xếp, nhưng không thực hiện sắp xếp: 10 đơn vị;

- Số ĐVHC liền kề có liên quan đến sắp xếp: 21 đơn vị.

3. Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

a) Cấp huyện: Không đơn vị.

b) Cấp xã:

- Nhập 04 xã để hình thành 01 xã mới: 01 trường hợp (giảm 3 xã);

- Nhập 03 xã để hình thành 01 xã mới: 03 trường hợp (giảm 6 xã);

- Nhập 02 xã để hình thành 01 xã mới: 09 trường hợp. Theo đó, trong số 09 xã mới hình thành: có 02 xã đạt cả hai tiêu chuẩn, 05 xã đạt một tiêu chuẩn và 02 xã chưa đạt cả hai tiêu chuẩn, nhưng tất cả đều đạt trên 50% (giảm 09 xã);

- Giải thể 6 đơn vị hành chính (gồm các xã: Bắc Ái, Tân Lang, Tân Việt, Trùng Quán, Vĩnh Lại, Xuân Mai), điều chỉnh ĐGHC nhập một phần vào các xã liên kề và để hình thành mới 02. Theo đó, trong số 02 xã mới hình thành: Có 02 đơn vị đạt 01 tiêu chuẩn, tiêu chuẩn còn lại đạt trên 50% (giảm 04 xã).

- Điều chỉnh ĐGHC 03 xã và nhập một phần các xã đã giải thể để hình thành mới 03 xã. Theo đó, trong số 03 ĐVHC mới đều không đạt cả 02 tiêu chuẩn, nhưng đều đạt trên 50%.

- Nhập 01 xã vào thị trấn để hình thành thị trấn mới: 04 trường hợp. Theo đó, trong số 04 thị trấn hình thành mới: Có 03 đơn vị đạt cả 02 tiêu chuẩn, 01 đơn vị đạt 01 tiêu chuẩn, tiêu chuẩn còn lại đạt trên 50% (giảm 04 xã).

- Nhập một phần của các xã đã giải thể và điều chỉnh ĐGHC 02 xã để hình thành thị trấn mới: Có 02 trường hợp. Theo đó, trong số 02 thị trấn hình thành mới: Cả 02 đơn vị đạt 01 tiêu chuẩn, tiêu chuẩn còn lại đạt trên 50%.

4. Số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp

a) Số đơn vị hành chính cấp huyện: Giữ nguyên (11 đơn vị);

b) Số đơn vị hành chính cấp xã: Giảm 26 xã (từ 226 đơn vị xuống còn 200 đơn vị).

II. Ý KIẾN CỦA BỘ NỘI VỤ

Bộ Nội vụ nhận thấy Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2019-2021 đã cơ bản bám sát các quy định tại Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32-NQ/CP của Chính phủ. Tuy nhiên, Phương án tổng thể còn có một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với các quy định, cụ thể như sau:

1. Đối với các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập sau khi sắp xếp nhưng vẫn chưa đạt các tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định thì đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, khảo sát từng trường hợp cụ thể để điều chỉnh phương án cho phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14. Trường hợp không thể điều chỉnh phương án do các yếu tố đặc thù quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 thì thuyết minh, giải trình làm rõ từng trường hợp cụ thể khi xây dựng đề án đề trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Đối với các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã thuộc diện sắp xếp (10 đơn vị) nhưng tỉnh chưa thực hiện sắp xếp đợt này, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và khoản 3 mục III Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP nêu trên để phân tích làm rõ các yếu tố đặc thù nên chưa thể sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 và sớm có Văn bản báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định trước khi lập Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

3. Trên cơ sở Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của tỉnh và ý kiến của Bộ Nội vụ nên tại văn bản này, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn khẩn trương xây dựng đề án, phương án chi tiết; tổ chức lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND các cấp; lập hồ sơ đề án trình Chính phủ (gửi qua Bộ Nội vụ) để xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

4. Một số lưu ý khi xây dựng đề án và trình hồ sơ đề án

a) UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh chú trọng thực hiện việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn rồi mới tổ chức lấy ý kiến về các đề án, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã;

b) Khi xây dựng đề án, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thì đồng thời chủ động có phương án bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại những đơn vị hành chính mới dự kiến hình thành sau khi sắp xếp; việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư;

c) Hồ sơ đề án; bố cục đề án, các phương án cụ thể sắp xếp các đơn vị hành chính; các số liệu về diện tích tự nhiên và quy mô dân số; các phụ lục, bảng biểu có liên quan phải bảo đảm theo quy định tại Nghị quyết số 653/UBTVQH14; Nghị quyết số 32/NQ-CP và văn bản số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn mẫu hồ sơ, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021;

d) Thời gian trình Chính phủ về Đề án chi tiết: Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện đúng lộ trình tại Kế hoạch kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 cùa Chính phủ (bảo đảm trước ngày 31/8/2019).

d) Thời gian trình Chính phủ về Đề án chi tiết: Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện đúng lộ trình tại Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ (bảo đảm trước ngày 31/8/2019).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, Vụ CQĐP (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2609/BNV-CQĐP năm 2019 về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34