Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2590/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2590/VPCP-KSTT
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Tổng Giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để đẩy nhanh tiến độ thực thi 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính và sớm đưa hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đi vào ổn định, hoạt động có hiệc lực, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng Giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

- Tập trung nguồn lực xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua tại 25 Nghị quyết, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2011 (Phụ lục 1 đính kèm).

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động các thủ tục hành chính dự kiến được ban hành theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và việc lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính đối với dự thảo các văn bản có quy định về thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất. Thể chế hóa ngay việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và lấy ý kiến cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính trong quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành.

- Nghiêm túc thực hiện việc công bố TTHC và cập nhật kịp thời vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ; xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ với các Vụ, Cục, Tổng cục trong việc thống kê, cập nhật, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương tổ chức phòng Kiểm soát TTHC trực thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP , Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 4 năm 2011 (Phụ lục 2 đính kèm).

3. Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định kịp thời các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thực thi các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng thời hạn quy định; không thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính khi chưa có ý kiến tham gia của Văn phòng Chính phủ theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Chỉ thị số 1722/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các đồng chí biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 


PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC BỘ, NGÀNH THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA TẠI 25 NGHỊ QUYẾT
(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2011)
(Ban hành kèm theo văn bản số 2590/VPCP-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ)

STT

Tên Bộ, ngành

Số TTHC được giao ĐGH theo 25 NQ

Số TTHC đã thực thi phương án ĐGH theo 25 NQ

Tỷ lệ thực hiện

Số VB được giao thực thi theo 25 NQ

Số VB đã ban hành hoặc gửi cấp có thẩm quyền ban hành theo 25 NQ

Tỷ lệ thực hiện

Sửa đổi, bổ sung

Bãi bỏ, hủy bỏ, thay thế

Nghị định

QĐ TTg

TT, TTLT

Văn bản khác

1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

329

12

0

4%

29

2

0

1

0

10%

2

Bộ Công thương

215

57

0

27%

59

0

0

10

0

17%

3

Bộ Tài chính

665

281

1

42%

146

3

3

16

4

18%

4

Bộ Giao thông vận tải

405

295

6

74%

59

6

0

27

0

56%

5

Bộ Nông nghiệp và PTNT

395

191

44

59%

95

0

0

16

40

59%

6

Bộ Tài nguyên và Môi trường

164

40

8

29%

30

5

0

1

0

20%

7

Bộ Xây dựng

79

11

3

18%

26

1

0

0

0

4%

8

Bộ Thông tin và Truyền thông

120

60

4

53%

34

3

2

6

0

32%

9

Bộ Khoa học và Công nghệ

91

27

0

30%

22

2

0

3

0

23%

10

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

241

22

18

17%

91

7

1

11

0

21%

11

Bộ Giáo dục và Đào tạo

150

0

16

11%

63

0

0

2

7

14%

12

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

151

0

0

0%

39

2

0

0

0

5%

13

Bộ Y tế

229

4

0

2%

44

0

0

1

0

2%

14

Bộ Quốc phòng

90

7

0

8%

20

1

0

0

0

5%

15

Bộ Công an

160

39

0

24%

47

0

0

6

0

13%

16

Bộ Nội vụ

159

0

0

0%

15

0

0

0

0

0%

17

Bộ Tư pháp

263

0

0

0%

35

0

0

2

0

6%

18

Bộ Ngoại giao

47

0

0

0%

7

0

0

0

0

0%

19

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

205

9

0

4%

49

0

0

3

0

6%

20

Ủy ban Dân tộc

10

0

0

0%

7

0

0

0

0

0%

21

Thanh tra Chính phủ

19

3

0

16%

5

0

0

0

0

0%

22

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

263

0

0

0%

26

0

1

0

0

4%

23

Ngân hàng Chính sách xã hội

91

21

5

29%

34

0

1

1

2

12%

24

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

196

0

0

0%

16

0

0

0

0

0%

 

Tổng cộng

4,737

1,079

105

25%

998

32

8

106

53

20%

 


PHỤ LỤC 2

TỔ CHỨC VÀ KIỆN TOÀN NHÂN SỰ PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC BỘ, NGÀNH
(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2011)
(Ban hành kèm theo văn bản số 2590/VPCP-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ)

STT

Tên Bộ, ngành

Phòng KSTTHC đặt tại Văn phòng Bộ, ngành

Nhân sự hiện có

1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đã thành lập

5 cán bộ

2

Bộ Công thương

Đã thành lập

4 cán bộ

3

Bộ Tài chính

Phòng KSTTHC đặt tại Vụ Pháp chế

5 cán bộ

4

Bộ Giao thông vận tải

Đã thành lập

 

5

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Đã thành lập

3 cán bộ

6

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đã thành lập

2 cán bộ

7

Bộ Xây dựng

Đã thành lập

5 cán bộ

8

Bộ Thông tin và Truyền thông

Đã thành lập

3 cán bộ

9

Bộ Khoa học và Công nghệ

Chưa thành lập

10

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đã thành lập

 

11

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã thành lập

 

12

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phòng KSTTHC đặt tại Bộ phận CCHC của Bộ

 

13

Bộ Y tế

Chưa thành lập

14

Bộ Quốc phòng

Chưa thành lập

15

Bộ Công an

Chưa thành lập

16

Bộ Nội vụ

Đã thành lập

1 cán bộ

17

Bộ Tư pháp

Chưa thành lập

18

Bộ Ngoại giao

Đã thành lập

2 cán bộ

19

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đã thành lập

4 cán bộ

20

Ủy ban Dân tộc

Chưa thành lập

Đã bố trí 02 bộ chuyên trách, đang trình đề án thành lập Phòng.

21

Thanh tra Chính phủ

Chưa thành lập

22

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tổ KSTTHC đặt tại phòng Thư ký - Tổng hợp thuộc Văn phòng

2 cán bộ

23

Ngân hàng Chính sách xã hội

Phòng Kiểm soát thủ tục giải quyết công việc thuộc Ban Pháp chế

5 cán bộ

24

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Chưa thành lập

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2590/VPCP-KSTT ngày 26/04/2011 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.636

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196