Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 248/CP-PC ngày 23/02/2004 của Chính phủ về việc đôn đốc soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật

Số hiệu: 248/CP-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 23/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 248/CP-PC
V/v đôn đốc soạn thảo, trình Chính phủ ban hành cácvăn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo viện chuẩn bị các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh trình kèm theo các dự án luật, pháp lệnh tại Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật (Công văn của Văn phòng Chính phủ số 1917/VPCP-PC ngày 18 tháng 4 năm 2003).

Tuy nhiên, nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn nói trên. Hiện nay, theo số liệu chưa đầy đủ, vẫn còn 100 văn bản chưa được ban hành để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 38 luật, pháp lệnh và 01 nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực pháp luật hoặc sẽ có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 (có Danh mục kèm theo).

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2004 và khắc phục tình trạng tồn đọng quá nhiều văn bản chưa được ban hành để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đa có hiệu lực pháp luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình làm việc của Chính phủ năm 2004; phải nhận thức việc soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật là để luật, pháp lệnh kịp thời đi vào cuộc sống, phục vụ công tác chỉ đạo, chấp hành và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, nành và Uỷ ban nhân dân các cấp.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung chỉ đạo viện soạn thảo các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về tiến độ, chất lượng của các dự thảo văn bản đó; hàng tháng, nếu có văn bản chưa chuẩn bị kịp để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ, nêu rõ lý do và xác định thời hạn trình tiếp theo.

3. Trường hợp chưa xác định được tư tưởng chỉ đạo cho việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định mang tính khái quát, nguyên tắc của luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật, thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Từ nay, trong quá trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua các dự án luật, pháp lệnh, các ban soạn thảo phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và lĩnh hội những tư tưởng chỉ đạo trong việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành để tổ chức soạn thảo ngay sau khi luật, pháp lệnh đó được công bố.

5. Căn cứ Chương trình làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Danh mục văn bản chưa được ban hành để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật, Thủ tướng Chính phủ phân công các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo bốn nhóm công tác để đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong viện soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng danh mục các văn bản cần ban hành và phân công Lãnh đạo Chính phủ theo doi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương kèm theo Công văn này).

Các Bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn này, bổ sung những luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thi hành vào Danh mục và gửi về Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hàng quý, hàng tháng.

6. Hàng tháng, tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh để Chính phủ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan tham gia ý kiến, cơ quan thẩm định (Bộ Tư pháp) và cơ quan thẩm tra (Văn phòng Chính phủ).

7. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình về các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quy chế làm việc của Chính phủ và việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn này.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH ĐẾN NAY CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH VÀ PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO CHÍNH PHỦ

Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật

(Kèm theo Công văn của Thủ tướng Chính phủ số 248/CP-PC ngày 23 tháng 02 năm 2004)

Tình đến ngày 23 tháng 02 năm 004, còn 100 văn bản chưa được ban hành để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 38 luật, pháp lệnh và 01 nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực pháp luật hoặc sẽ có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ phân công các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các nhóm công tác để đôn đốc thực hiện như sau:

Căn cứ nội dung Công văn số 248/CP-PC ngày 23 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ được phân công phụ trách các nhóm thường xuyên đôn đốc các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật hoàn thành các văn bản đúng tiến độ và chất lượng, trình Chính phủ theo đúng thời hạn đã định. Vào ngày 20 hàng tháng, các đồng chí thành viên các nhóm báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách các nhóm bằng văn bản về tình hình thực hiện ở Bộ, ngành mình về việc trình văn bản trong tháng đó.

Hàng quý, nếu xét thấy tình hình thực hiện của các Bộ, ngành chuẩn bị trình các văn bản chậm, tồn đọng nhiều, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách các nhóm triệu tập các đồng chí thành viên họp để kiểm điểm và bàn biện pháp khắc phục.

Nhóm I

Do Thủ tướng Phan Văn Khải phụ trách, các thành viên gồm các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh ghi ở Nhóm I Danh mục này, hiện còn 52 văn bản hướng dẫn thi hành 18 luật, pháp lệnh như sau:

STT

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Nội dung

Thời hạn trình và tình hình xử lý

1

Bộ Quốc phòng

Luật Biên giới quốc gia:

1. Nghị định hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Biên giới quốc gia.

 

Tháng 02/2004

2

nt

nt

Pháp lệnh động viên công nghiệp:

2. Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh động viên công nghiệp.

 

Tháng 04/2004

3

 

Bộ Công an

Luật Phòng, chống ma tuý:

3. Nghị định của Chính phủ về tổ chức lực lượng làm công tác phòng, chống ma tuý.

 

Bộ CA đã trình, hiện VPCP đang xử lý

 

nt

 

4. Nghị định của Chính phủ về thống kê nhà nước về phòng, chống ma tuý; quản lý thông tin về các tội phạm ma tuý.

Chưa trình

 

nt

5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành Công an, công nghiệp, y tế, tài chính, thương mại về việc quản lý tiền chất.

Chưa trình

4

 

nt

Luật Phòng cháy, chữa cháy:

6. Nghị định về xử phạt hành chính các hành vi vi phạm phòng cháy, chữa cháy

 

Quý I/2004

 

nt

7. Nghị định về bảo hiểm cháy nổ.

Quý III/2004

 

nt

8. Nghị định về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Quý II/2004

5

 

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002:

 

 

nt

9. Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự công cộng.

Bộ CA đã trình CP tại phiên họp tháng 11/2003. Hiện nay, Bộ CA đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến TVCP để hoàn chỉnh văn bản và trình lại

 

nt

10. Nghị định về cưỡng chế hành chính.

Quý III/2004

 

nt

11. Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành việc áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

Quý I/2004

 

nt

12. Nghị định về quản lý đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Quý IV/2004

 

nt

13. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/CP ngày 15/8/1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Quý II/2004

 

Bộ Quốc phòng

14. Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thêm lục đại của nước CHXHCN VN

Tháng 01/2004

 

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

15. Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn đô thị.

UBND TP Hồ Chí Minh đã trình Bộ Tư Pháp thẩm định

6

 

Bộ Công an

Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2003

16. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

 

 

nt

17. Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế về Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.

 

7

 

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi):

 

 

Bộ Nội vụ

18. Nghị định sửa đổi Nghị định 174/CP về số lượng và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân.

Tháng 01/2004

 

nt

19. Nghị định về cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Tháng 06/2004

 

nt

20. Nghị định về cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Tháng 06/2004

 

nt

21. Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Tháng 08/2004

 

nt

22. Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Tháng 08/2004

 

nt

23. Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Tháng 08/2004

 

nt

Nghị định về văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Tháng 03/2004

8

 

Luật thi đua khen thưởng

 

 

nt

24. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng.

Tháng 05/2004

9

 

Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia:

 

 

nt

25. Nghị định về công tác văn thư.

Bộ NV đã trình, hiện nay VPCP đang xử lý

 

nt

26. Nghị định quy định chi tiết thi hành pháp lệnh lưu trữ quốc gia.

Bộ NV đã trình, hiện nay VPCP đang xử lý

10

 

Luật các tổ chức tín dụng:

 

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

27. Nghị định về hoạt động tài chính vi mô của các tổ chức hoạt động tại Việt Nam

Tháng 06/2004

11

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm:

 

 

Bộ Tài chính

28. Nghị định quy định thủ tục thành lập, tổ chức và hoạt động kinh doanh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Quý IV/2004

12

 

Luật Hải quan:

 

 

nt

29. Nghị định quy định về khai hải quan điện tử và trao đổi số liệu điện tử

Quý IV/2004

 

nt

30. Nghị định quy định về xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

Đã trình, hiện nay VPCP đang hoàn tất các thủ tục trình Thủ tướng ký ban hành

13

 

Luật kế toán

 

 

nt

31. Nghị định hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Kế toán.

Quý I/2004

14

nt

Pháp lệnh phí, lệ phí.

 

 

nt

32. Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

Trình sau năm 2004

 

nt

33. Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, khí thải sử dụng than và các loại nhiên liệu đốt khá.

Trình sau năm 2004

 

nt

34. Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn.

Trình sau năm 2004

 

nt

35. Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với sân bay, nhà ga, bến cảng.

Trình sau năm 2004

 

nt

36. Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản khác.

Quý IV/2004

15

 

Pháp lệnh giá:

 

 

nt

37. Nghị định về thẩm định giá

Quý IV/2004

16

 

Luật Doanh nghiệp Nhà nước (sửa đổi):

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

38. Nghị định hướng dẫn thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước.

Quý II/2004

 

nt

39. Nghị định hướng dẫn thành lập mới, tổ chức lại, giải thể Công ty nhà nước.

Quý I/2004

 

nt

40. Nghị định về Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác.

Quý II/2004

 

nt

41. Nghị định về sản phẩm, dịch vụ công ích

Quý II/2004

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

42. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đại diện chủ sở hữu nhà nước ký hợp đồng với tổng giám đốc, giám đốc Công ty nhà nước.

 

 

nt

43. Nghị định về quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong Công ty nhà nước.

Quý III/2004

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

44. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát Công ty nhà nước.

Quý III/2004

 

nt

45. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhà nước.

 

 

Bộ Tài chính

45. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ trách nhiệm đối với tổng giám đốc, giám đốc Công ty nhà nước.

 

 

Bộ Tài chính

46. Nghị định hướng dẫn về tổ chức quản lý tổng Công ty nhà nước và chuyển đổi tổng Công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Quý II/2004

 

nt

47. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Quý II/2004

17

 

Luật Hợp tác xã (sửa đổi):

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

48. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã.

Quý II/2004

 

nt

49. Nghị định ban hành mẫu hướng dẫn các HTX phi nông nghiệp viết điều lệ.

Quý II/2004

 

nt

50. Nghị định về chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển kinh tế tập thể.

Quý II/2004

 

Bộ NN&PTNT

51. Nghị định ban hành mẫu hướng dẫn các HTX nông nghiệp viết điều lệ.

Quý II/2004

18

 

Pháp lệnh thủ đô:

Quý II/2004

 

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

52. Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô

Chưa trình

Nhóm II

Do Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phụ trách, các thành viên gồm các đồng chí Bộ trưởng, thủ tướng các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh ghi ở Nhóm II Danh mục này, hiện còn 26 văn bản hướng dẫn 12 luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội như sau:

STT

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Nội dung

Thời hạn trình và tình hình xử lý

19

 

Luật Xây dựng:

 

 

Bộ Xây dựng

53. Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng và quản lý đô thị

Tháng 02/2004

 

nt

54. Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tháng 6/2004

 

nt

55. Nghị định về quản lý chất lượng công trình.

Tháng 6/2004

 

nt

56. Nghị định về quản lý quy hoạch xây dựng

Tháng 6/2004

 

nt

57. Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành xây dựng

Tháng 8/2004

 

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, NN&PTNN

58. Nghị định về xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp

Tháng 6/2004

 

Bộ Tài chính

59. Nghị định về nguyên tác phương pháp xác định giá đất và khung giá đất.

Trình quý I/2004

20

 

Nghị quyết của Quốc hội số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về nhà đất do nhà nước đã quản lý, sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.

 

 

nt

60. Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH về nhà đất do nhà nước đã quản lý, sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.

Tháng 5/2004

21

 

Luật Đất đai (sửa đổi):

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

61. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi)

Tháng 4/2004

 

nt

62. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai.

Tháng 3/2004

 

Bộ Tài chính

63. Nghị định về thu tiền sử dụng đất.

 

 

nt

64. Nghị định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

 

22

 

Luật Bảo vệ môi trường:

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

65. Nghị định sửa đổi NĐ 26/CP ngày 26/4/1996 về xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

Bộ TNMT đã trình, hiện nay VPCP đang xử lý

23

 

Luật Giao thông đường bộ:

 

 

Bộ Giao thông Vận tải

66. Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giao thông đường bộ.

Bộ GTVT đã trình, hiện nay Bộ đang tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

 

nt

67. Nghị định về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và phạm vi đất dành cho đường bộ.

Bộ GTVT đã trình, hiện nay Bộ chủ trì đang tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ

24

 

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông:

 

 

Bộ Bưu chính, Viễn thông

68. Nghị định quy định về Bưu chính.

Quý I/2004

 

nt

69. Nghị định quy định về Viễn thông.

Bộ BCVT đã trình, hiện nay VPCP đang xử lý

25

 

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi:

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

70. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Quý II/2004

26

 

Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

71. Nghị quyết quy định hệ thống tổ chức thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Tháng 3/2004

27

 

Luật Thuỷ sản:

 

 

 

72. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản.

Quý II/2004

 

Bộ Thủy sản

73. Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra thủy sản.

12/2004

28

 

Luật bảo vệ và phát triển rừng

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

74. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Quý I/2004

29

 

Luật Dầu khí

 

 

Bộ Công nghiệp

75. Nghị định ban hành hợp đồng dầu khí mẫu.

Quý II/2004

30

 

Pháp lệnh Cơ yếu:

 

 

Ban Cơ yếu Chính phủ

76. Nghị định của Chính phủ về chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu.

BCYCP đã trình, hiện nay VPCP đang xin ý kiến TVCP

 

nt

77. Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành điều 40 Pháp lệnh cơ yếu.

Đăng ký vào chương trình năm 2004

 

nt

78. Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành Cơ yếu.

Quý IV/2004

Nhóm III

Do Phó Thủ tướng Vũ Khoan phụ trách, các thành viên gồm các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh ghi ở Nhóm III Danh mục này, hiện nay còn 02 văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh ghi ở Nhóm III Danh mục này, hiện nay còn 02 văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Du lịch chưa được ban hành. Tuy số lượng ít nhưng công việc còn rất nhiều, đặc biệt hiện nay đang tiến hành sửa đổi Luật Thương mại và xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thương mại khi dự án Luật được Quốc hội thông qua; chỉ đạo việc rà soát sửa đổi, bổ sung, soạn thảo các văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh cho phù hợp với tiến trình gia nhập WTO.

STT

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Nội dung

Thời hạn trình và tình hình xử lý

31

 

Pháp lệnh Du lịch:

 

 

Tổng cục Du lịch

79. Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý khu du lịch, tuyến, điểm du lịch.

Quý I/2004

 

nt

80. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Quý I/2004

Nhóm IV

Do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiên phụ trách, các thành viên gồm các đồng chí Bộ trưởng, Thủ tướng các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh ghi ở Nhóm IV Danh mục này hiện nay còn 20 văn bản hướng dẫn 8 luật, pháp lệnh như sau:

STT

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Nội dung

Thời hạn trình và tình hình xử lý

32

 

Bộ Luật lao động

 

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

81. Nghị định về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.

Bộ LĐTBXH đã trình, PTTg Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tạm dừng và sẽ trình sau khi sửa Nghị định số 01/1995/NĐ-CP về giao khoán đất cho nông lâm trường

 

nt

82. Nghị định ban hành Điều lệ bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bộ LĐTBXH đã trình, hiện nay VPCP đang chuẩn bị trình ký ban hành, nhưng Bộ đề nghị của ban hành

 

nt

83. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về bảo hiểm thất nghiệp.

Chưa trình

 

nt

84. Nghị định về giải quyết khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật lao động.

Bộ LĐTBXH đã trình, VPCP đang xử lý

 

nt

85. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

Bộ LĐTBXH đã trình VPCP đang xử lý để trình Thủ tướng CP ký ban hành

 

nt

86. Nghị định hướng dẫn việc tham khảo ý kiến của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động.

Bộ LĐTBXH đã trình, VPCP đang xin ý kiến Thành viên CP

33

 

Pháp lệnh Phòng chống tệ nạn mại dâm:

 

 

nt

87. Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh phòng chống tệ nạn mại dâm

Đang tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, sẽ trình tháng 02/2004

34

 

Luật Giáo dục:

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

98. Nghị định ban hành quy chế về xử lý hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Tháng 4/2004

 

nt

89. Nghị định ban hành về quy định phân cấp giáo dục.

Đang chờ Nghị định về phân công, phân cấp giữa Trung ương và địa phương Bộ sẽ trình CP vào 6/2004

 

nt

90. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kết hợp đào tạo, giảng dạy và NCKH-CN giữa các trường ĐH và Viện NCKH.

Tháng 3/2004

 

nt

91. Nghị định quy định việc quan hệ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ GDĐT đã trình, hiện nay VPCP đang xin ý kiến thành viên Chính phủ

 

nt

92. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế trường Đại học tư thục.

Tháng 4/2004

 

nt

93. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế trường Đại học bán công.

Tháng 8/2004

 

nt

94. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ GDĐT đã trình, PTTg Phạm Gia Khiêm đã cho ý kiến. Bộ sẽ trình bào 5/2004

35

 

Luật Khoa học công nghệ

 

 

Bộ Khoa học và Công nghệ

95. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Bộ KHCN đã trình, hiện nay VPCP đang xin ý kiến Thành viên CP.

 

nt

96. Nghị định về thông tin

Bộ KHCN đã trình vào 4/2003, VPCP đề nghị sửa và trình lại, Bộ sẽ trình vào 6/2004

36

 

Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá:

 

 

nt

97. Nghị định hướng dẫn thi hành chi tiết Pháp lệnh chất lượng hàng hoá

Bộ KHCN đã trình Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã cho ý kiến và giao Bộ KHCN tiếp thu ý kiến thành viên CP và Bộ TM, hoàn thiện trình PTTg. Hiện Bộ Chưa trình lại

37

 

Pháp lệnh Thể dục thể thao:

 

 

nt

98. Nghị định về thanh tra chuyên ngành thể dục thể thao.

Uỷ ban TDTT đã trình, hiện nay VPCP đang xử lý để trình Thủ tướng CP ký ban hành

38

 

Pháp lệnh Dân số:

 

 

Uỷ ban nhân số, Gia đình và Trẻ em

99. Nghị định về đăng ký dân số và hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Uỷ ban DSGĐTE đã trình một lần, PTTg Phạm Gia Khiêm đã cho ý kiến và yêu cầu Uỷ ban dân số gia đình và Trẻ em tiếp tục hoàn thiện; sẽ trình CP vào 3/2004

39

 

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm:

 

 

Bộ Y tế

100. Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đang tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, sẽ trình trong tháng 02/2004

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 248/CP-PC ngày 23/02/2004 của Chính phủ về việc đôn đốc soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.072
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177