Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2453/BNN-VP về việc nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm quý II/2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2453/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 21/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2453/BNN-VP
V/v nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm quý II/2008

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Vụ: TCCB, Tài chính, KHCN&MT, Pháp chế, HTQT
- Văn phòng Bộ

 

Căn cứ kế hoạch Cải cách hành chính năm 2008 và kết quả cuộc họp giao ban Quý I/2008, trong Quý II/2008, Bộ tập trung triển khai những nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm sau:

Lĩnh vực

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1. Cải cách thể chế

- Triển khai xây dựng, kiểm tra, phổ biến, đánh giá tác động văn bản QPPL

Các đơn vị theo kế hoạch chung của Bộ

- Đánh giá “1 cửa” và đề xuất mô hình “1 cửa” phù hợp.

VPTTCCHC

DA STOFA

 

- Tổ chức CSDL văn bản QPPL liên quan đến nông nghiệp-PTNT trên mard.gov.vn

VPTTCCHC

Các đơn vị khối cơ quan Bộ

 

Thực hiện phân tích hệ quả của việc gia nhập WTO đối với quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT

Vụ HTQT

DA CCHC; Các đơn vị liên quan

 

- Xây dựng đề cương, huớng dẫn và triển khai việc kiểm tra thực hiện một số VBQPPL

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

 

- Đề xuất triển khai Quyết định “07” của Thủ tướng về rà soát, đơn giản hoá, công khai TTHC

VPTTCCHC

 

 

- Kiểm tra, đánh giá việc ban hành văn bản hành chính của một số Cục, Vụ đại diện kể cả văn bản ký TL, TUQ (cả về nội dung, thẩm quyền, thể thức, kỹ thuật trình bày) và việc phân cấp quản lý đầu tư XDCB từ đó đề xuất Bộ xử lý.

Thành lập Tổ công tác

Vụ Pháp chế, Vụ TCCB, Cục QLXDCT, VPTTCCHC

 

- Rà soát, chỉ đạo các Cục, Vụ việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Vụ KHCN, MT

 

 

- Rà soát, thống nhất quy trình, phương thức nghiệm thu, công nhận giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật của Bộ.

Vụ KHCN, MT

 

 

- Tổ chức Hội thảo về tổ chức, quản lý cung cấp dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

VPTTCCHC

 DA CCHC

 

2. Tổ chức bộ máy

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý của ngành nông nghiệp-PTNT (Thông tư Liên tịch với Bộ Nội vụ)

Vụ TTCB

 

 

- Tiếp tục thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai các đề án chuyển đổi hoạt động của các Viện theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP

Vụ KHCN& MT

Vụ TCCB, Tài chính

 

3. Phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn

Vụ TCCB

Các đơn vị có liên quan

 

- Thực hiện thí điểm Bản mô tả công việc của từng cán bộ công chức tại một số đơn vị

Vụ TCCB

Các đơn vị có liên quan

 

- Tổ chức đào tạo CBCC theo kế hoạch chung

Vụ TCCB

Trường CBQL

 

- Tiếp tục xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực nông nghiệp-PTNT

Vụ TCCB

 

 

4. Tài chính công

- Chuẩn bị sơ kết việc thực hiện Nghị định 43, 130, 115

Vụ Tài chính

Vụ TCCB, KHCN, VPTTCCHC, DA CCHC

 

- Nghiên cứu đổi mới việc quản lý tài chính và cấp phát kinh phí đề tài, dự án nghiên cứu khoa học theo Quyết định số 36 /2006/QĐ-BNN

Vụ KHCN, MT

Vụ Tài chính

 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và công khai quy trình phê duyệt mua sắm tài sản

Vụ Tài chính

Các đơn vị có liên quan

 

5. Hiện đại hoá nền hành chính

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ.

Vụ KHCN, MT

VPTTCCHC

 

- Xác định nội dung ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính

VPTTCCHC

 

 

- Đôn đốc các Cục đảm bảo tiến độ xây dựng ISO theo kế hoạch chung của Bộ;

VPTTCCHC

 

 

- Triển khai xây dựng ISO của cơ quan Bộ

VPTTCCHC

Các đơn vị có liên quan

 

6. Công tác chỉ đạo

- Ban hành Quy định của Bộ về chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính

VPTTCCHC

 

 

- Ban hành định mức chi tiêu cho công tác CCHC

Vụ Tài chính

VPTTCCHC

Đã xong

- Mở chuyên trang cải cách hành chính trên mard.gov.vn và chuyên mục cải cách hành chính trên Báo NNVN

VPTTCCHC

DA CCHC

 

- Giao ban mạng lưới cán bộ cải cách hành chính

VPTTCCHC

DA CCHC

 

- Hội thảo các DA quốc tế hỗ trợ CCHC

Vụ HTQT

VPTTCCHC, DA CCHC

 

 - Bắt đầu xây dựng hệ thống giám sát đánh giá CCHC tại Bộ

VPTTCCHC

DA CCHC

 

 

Đề nghị các đơn vị bám sát vào kế hoạch cải cách hành chính năm 2008 của Bộ và các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2008 chủ động tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng Thường trực Cải cách hành chính trước 25/6/2008 để tổng hợp chuẩn bị cho cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính quý III./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Đảng uỷ, Đoàn TNCSHCM cơ quan Bộ;
- Dự án “Bộ quản lý vĩ mô”;
- Lưu VT, VPTTCCHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2453/BNN-VP về việc nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm quý II/2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251