Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2452/BTP-KTrVB năm 2015 về báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị định 16/2013/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 2452/BTP-KTrVB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành: 08/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2452/BTP-KTrVB
V/v báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi:

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản được triển khai bài bản, thống nhất trong cả nước.

Để đánh giá hiệu quả thực hiện, đồng thời chuẩn bị cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, Thông tư số 09/2013/TT-BTP nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016), Bộ Tư pháp đề nghị Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo một số nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP:

1.1. Việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP;

1.2. Các điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Chương V Nghị định số 16/2013/NĐ-CP cụ thể:

- Ban hành thể chế công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Quy trình thực hiện, Quy chế phối hợp...)?

- Tổ chức biên chế, chế độ cộng tác viên?

- Bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản?

- Xây dựng cơ sở dữ liệu rà soát, hệ thống hóa văn bản?

1.3. Tình hình thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản hàng năm.

2. Những kết quả chính đã đạt được:

2.1. Hệ thống hóa kỳ đầu thống nhất trong cả nước:

- Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Tình hình xử lý văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới theo kết quả hệ thống hóa văn bản (Xem Phụ lục số 01).

2.2. Rà soát văn bản theo Hiến pháp năm 2013:

- Tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Bộ, ngành, địa phương về việc tiếp tục cập nhật kết quả rà soát bảo đảm phù hợp với Hiến pháp (theo Công văn số 55/VPCP-PL ngày 09/01/2015 về việc thông báo ý kiến Thủ tướng về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật).

- Tình hình xử lý kết quả rà soát theo Hiến pháp (đặc biệt là tình hình xây dựng văn bản) (Xem Phụ lục số 02).

2.3. Tình hình rà soát văn bản được thực hiện từ khi Nghị định số 16/2013/NĐ-CP có hiệu lực:

- Đối với việc rà soát văn bản được thực hiện trong năm 2014: Đề nghị cập nhật kết quả xử lý văn bản QPPL sau rà soát trong kỳ báo cáo tính đến ngày 15/7/2015 (Xem Phụ lục 03 (Cột 7, 8, 9)).

- Đối với việc rà soát văn bản được thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến ngày 15/7/2015: Đề nghị báo cáo số liệu theo Phụ lục số 04.

2.4. Tình hình định kỳ công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2013, 2014 (Xem Phụ lục số 05).

3. Đánh giá tình hình thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Thuận lợi, khó khăn;

- Nguyên nhân.

(Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá thêm tình hình thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản tại cấp huyện, cấp xã).

4. Đánh giá sự phù hợp, hiệu quả áp dụng của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, Thông tư số 09/2013/TT-BTP

4.1. Ưu điểm của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, Thông tư số 09/2013/TT-BTP;

4.2. Hạn chế của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, Thông tư số 09/2013/TT-BTP (Chỉ rõ những nội dung, quy định cần phải sửa đổi cho phù hợp).

4.3. Đề xuất hướng hoàn thiện.

Lưu ý: Tình hình thực hiện và số liệu báo cáo được tính đến ngày 15/7/2015.

Các Phụ lục phục vụ xây dựng Báo cáo được đăng tải tại mục chỉ đạo điều hành, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp: www.moj.gov.vn (trừ Phụ lục số 02).

Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) trước ngày 01/8/2015 (file điện tử xin gửi về địa chỉ email: giangtt@moj.gov.vn hoặc hoivt@moj.gov.vn).

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Phòng Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp, điện thoại: 04.62 739 658)

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để biết);
- Cục Công nghệ thông tin (để đăng tải lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, Cục KTrVB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 [1] Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã báo cáo đầy đủ nội dung này tại Báo cáo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2014 mà đến nay không có nội dung mới thì không cần báo cáo.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2452/BTP-KTrVB năm 2015 về báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị định 16/2013/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36