Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2371/UBND-THKH về kiểm điểm tình hình thực hiện sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, đề xuất xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2371/UBND-THKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Văn Lắm
Ngày ban hành: 28/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2371/UBND-THKH
Về kiểm điểm tình hình thực hiện sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, đề xuất xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2009

KHẨN

 

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc thành phố.

 

Triển khai thực hiện Công văn số 3226/VPCP-TH ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc thành phố căn cứ Nghị quyết số 01/2009/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và Chương trình công tác năm 2009 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009; Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2009, Chương trình công tác năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản liên quan, khẩn trương báo cáo kiểm điểm kết quả việc thực hiện sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.

Cụ thể như sau:

1.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2009:

a) Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước của các sở - ngành, quận - huyện 6 tháng đầu năm 2009; làm rõ những việc đã làm, chưa làm, nguyên nhân và hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, nhận xét, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh cả nước nói chung, thành phố nói riêng; báo cáo cụ thể những đóng góp của thành phố vào kết quả chung của cả nước.

b) Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị phụ trách; trong đó tập trung các nội dung chủ yếu sau:

- Việc thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án đã được giao chuẩn bị để trình Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, Thành ủy; Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội; Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

- Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị; các văn bản chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.

- Việc ban hành và kiểm tra kết quả thi hành văn bản.

- Kết quả sự phối hợp giữa các sở - ban - ngành, quận - huyện, các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và trong việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

1.2. Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2009:

a) Đề xuất những định hướng, công tác trọng tâm mà Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2009; các nội dung cần đổi mới, cải tiến để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, chương trình, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố từ nay đến cuối năm 2009 để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

c) Đề xuất, kiến nghị khác trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.

1.3. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị cần trình bày thành 2 phần (6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2009); mỗi phần trình bày rõ về công tác chỉ đạo, điều hành; những đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố với nội dung ngắn gọn, đầy đủ theo từng đề mục như trên; gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất là ngày 05 tháng 6 năm 2009 để tổng hợp dự thảo báo cáo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tập trung rà soát, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị; dự thảo Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ, trình Ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất là ngày 10 tháng 6 năm 2009 để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn quy định.

3. Yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc thành phố khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các công việc đã được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tại Công văn này và gửi báo cáo đúng thời hạn quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV, THKH (2b);
- Lưu:VT, (THKH/Ha) H.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trương Văn Lắm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2371/UBND-THKH về kiểm điểm tình hình thực hiện sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, đề xuất xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


974
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180