Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 237/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 12/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/VPCP-V.III
V/v triển khai thực hiện NQ số 113/2015/QH13 vhoạt động giám sát chuyên đề, hoạt đng cht vấn

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội khóa XIII ban hành Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn. Đthực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc hội số 113/2015/QH13 (theo bảng phân công kèm theo).

Văn phòng Chính phủ thông báo đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch QH (đ
b/c);
- Thủ tướn
g các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội: Vụ Công tác đại biểu, Vụ phục vụ hoạt động giám sát;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ;
- Lưu: VT,
V.III (3). Huyen

KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

PHÂN CÔNG CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ CHỦ TRÌ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHÍNH PHỦ ĐƯỢC GIAO TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 113/2015/QH13

(Kèm theo Công văn số 237/VPCP-V.III ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính ph)

1. Bộ Công an:

- Thực hiện tốt việc chống oan, sai trong Điều tra.

- Có giải pháp quyết liệt, hữu hiệu nâng cao trách nhiệm xử lý tin báo tố giác tội phạm, chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham nhũng.

- Phòng chống cháy, nổ.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn, khu vực trọng Điểm, biên giới, hải đảo; công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh.

2. Bộ Công thương:

- Chú trọng xây dựng, hoàn thiện và vận hành có hiệu quả các thị trường hàng hóa, dịch vụ.

- Ưu tiên phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật tư, thiết bị, phụ tùng trong nước, giảm dần nhập siêu.

- Nâng cao sức cnh tranh sản phẩm công nghiệp, dịch vụ, phấn đấu đt mức trung bình của các nước ASEAN-6, bảo đảm hội nhập có kết quả.

- Chuẩn bị tốt các Điều kiện trong nước đáp ứng yêu cầu hội nhập.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm trong hoạt động thương mại, sản xuất hàng hóa, nhất là thức ăn chăn nuôi và vật tư nông nghiệp.

- Chú trọng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, phối hợp liên ngành để kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các hành vi sản xut, buôn bán hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và sử dụng hóa chất độc hại trong nông nghiệp và thực phẩm.

- Hoàn thành phê duyệt quy hoạch khoáng sản.

- Sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật, kiểm soát cho được trong phòng, chống gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả; gắn trách nhiệm của người đứng đu với tình hình vi phạm pháp luật tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Trong năm 2017, triển khai vận hành cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm Mục tiêu, yêu cầu và nội dung của Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội v đi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục giữ môn học Lịch strong chương trình sách giáo khoa mới.

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục gắn với hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh.

4. Bộ Giao thông vận tải: Thực hiện Mục tiêu giảm tai nạn giao thông ở tất cả các địa phương, trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) theo Nghị quyết ca Quốc hội.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ: Chú trọng xây dựng, hoàn thiện và vận hành có hiệu quthị trường khoa học và công nghệ; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Tích cực thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; gắn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững.

- Chú trọng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Xây dựng các Mục tiêu, tiêu chí cụ thể đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công.

- Nâng cao năng suất lao động, phấn đấu đạt mức trung bình ca các nước ASEAN-6.

- Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo đôn đốc địa phương bảo đảm hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tại tất cả các khu công nghiệp xây dựng mới trước khi đi vào hoạt động.

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Sớm quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật giáo dục nghnghiệp. Tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dạy ngh, từng bước tiếp cận với trình độ tiên tiến ca các nước trong khu vực và thế giới, đạt các chỉ tiêu về đào tạo nghề, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cu nghvà trình độ đào tạo. Phát triển hệ thng thông tin thị trường lao động, gn kết việc đào tạo với sử dụng lao động, bảo đảm cho các hoạt động của hệ thng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu về lao động theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Chú trọng xây dựng, hoàn thiện và vận hành có hiệu quả thị trường lao động.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Chú trọng xây dựng, hoàn thiện và vận hành có hiệu quả thị trường tiền tệ.

- Tăng cường thanh tra, kiểm soát, xử lý sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng, ban hành chính sách đng bộ để tiếp tục giảm và khống chế nợ xấu; nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Ban hành chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, chế biến, ứng dụng khoa học; tăng tỷ lệ vốn đầu tư ngoài nhà nước trong tổng vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn qua từng năm.

- Xây dựng các hợp tác xã kiểu mới để hỗ trợ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phm nông nghiệp.

- Trong năm 2016, hoàn thành bộ tiêu chí giám sát và đánh giá thực hiện tái cơ cu trong lĩnh vực nông nghiệp; chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc ban hành và thực hiện kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu.

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tiến độ chất lượng thực hiện chương trình Mục tiêu quc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

- Có giải pháp cơ bản giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh liên kết 4 nhà, nâng cao năng sut, giá trị và sức cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước, xây dựng chdẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam; phn đấu đặt tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành trong từng năm đạt từ 3,5 - 4%/năm.

- Đảo đảm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào khu vực tái định cư các dự án thủy điện, thủy lợi và di đời ra khỏi nơi thường xuyên bị thiên tai; hoàn thành trồng bù diện tích rừng các dự án thủy điện, thủy lợi vào năm 2016. Tập trung giải quyết cơ bản tình hình di cư tự do đến các vùng miền núi và trung du.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp, phấn đấu đạt mức trung bình của các nước ASEAN-6.

- Hoàn thành việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý vật tư nông nghiệp.

10. Bộ Nội vụ:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến rõ hơn về cải cách hành chính nhà nước.

- Đánh giá toàn diện, khách quan, minh bạch chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tích cực thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng lộ trình và chỉ tiêu thực hiện cho các năm, bảo đảm Mục tiêu chung đến năm 2021, tinh giản ti thiểu là 10% biên chế của Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Sớm khắc phục tồn tại của việc bổ nhiệm chức vụ, cấp “hàm”; thực hiện đổi mới công tác tuyển dụng, phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp s, cấp phòng; quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý để triển khai thực hiện thống nhất, chặt chẽ trên toàn quc. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách công vụ gắn với kiểm tra công vụ định kỳ, xây dựng đội ngũ công chức trong sạch, chuyên nghiệp, gn dân, tận tâm phục vụ nhân dân; bảo đảm hoạt động của chính quyền từ trung ương đến địa phương thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nhận được sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp.

11. Bộ Quốc phòng:

Công tác tuần tra để phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, nhất là xăng, dầu, khoáng sản, thuốc lá, hàng tiêu dùng.

12. Bộ Tài chính:

- Chú trọng xây dựng, hoàn thiện và vận hành có hiệu quả thị trường tài chính.

- Khẩn trương tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư ngoài ngành; trong năm 2016, cơ bản hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế, phân định rõ hoạt động quản trị doanh nghiệp theo cơ chế thị trường với thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao.

- Cuối năm 2016, hoàn thành việc rà soát, tổng kết, trình Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ XIV việc sửa đổi, bsung Luật quản lý nợ công. Xây dựng lộ trình và các biện pháp hữu hiệu, bảo đảm an toàn nợ công, trong giới hạn Quốc hội cho phép, từng bước giảm dần nợ công.

- Bảo đm sớm thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế phát sinh nợ đọng thuế mi; giảm thời gian làm thủ tục khai, nộp thuế về mức ngang bằng với các nước ASEAN-4.

- Thực hiện các cân đối tài chính, ngân sách, giảm dần bội chi, bảo đảm bội chi trong giới hạn Quốc hội cho phép, chỉ sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cho đu tư phát triển; tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vn, tài sản nhà nước.

- Tăng cường thanh tra, kiểm soát, xử lý sai phạm trong lĩnh vực tài chính.

- Có giải pháp quyết liệt, hữu hiệu nâng cao trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chng lãng phí. Xây dựng các Mục tiêu, tiêu chí cụ thể đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên, làm cơ sở đánh giá hiệu quả của công tác này.

- Công tác kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn, xử hành vi buôn lậu, vận chuyn hàng hóa trái phép qua biên giới, nhất là xăng, du, khoáng sản, thuốc lá, hàng tiêu dùng.

- Sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật, kiểm soát cho được trong phòng, chống buôn lậu; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với tình hình vi phạm pháp luật tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

13. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Trong năm 2016, khắc phục cơ bản tình trạng ô nhiễm, cải thiện môi trường đi với 47 làng nghđang bị ô nhim môi trường đặc biệt nghiêm trọng; tiến hành xử lý và hoàn thành theo tiến độ đề ra đến năm 2020 đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khác trong danh Mục đã được rà soát, thống kê và phê duyệt; cương quyết không để xảy ra cơ sở gây ô nhiễm môi trường mới. Bảo đm hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tại tất cả các cụm công nghiệp xây dựng mới trước khi đi vào hoạt động; tổ chức di dời và hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất nằm trong các khu dân cư, vùng đô thị vào các khu, cụm công nghiệp tập trung. Đẩy mnh công tác bảo vệ môi trường tại các lưu vực sông, bảo đảm môi trường dòng sông, nguồn nước sạch cho sản xuất, sinh hoạt.

- Hoàn thành và triển khai vận hành phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu các khu vực đã cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản trên phạm vi toàn quốc; hoàn thành phê duyệt khu vực khoáng sản; chấn chnh hoạt động cấp phép, chấm dứt cấp phép khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ và ngăn chặn triệt để hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật.

- Rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội; hoàn thiện hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyn shữu nhà ở cho nhân dân.

14. Bộ Thông tin và Truyền thông: Tăng cường quản lý nhà nước về thông tin, tạo chuyển biến rõ nét trong việc định hưng tuyên truyền, quản lý nội dung thông tin, bảo đảm an toàn thông tin, an toàn mạng; chú trọng tuyên truyền về hội nhập quốc tế, khắc phục có hiệu quả tình trạng SIM rác, tin nhắn rác; phát triển hệ thống viễn thông đúng quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm an toàn.

15. Bộ Tư pháp:

- Tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đúng kế hoạch, bảo đm chất lượng, đồng bộ, thống nhất; tăng cường công tác kiểm tra, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ những văn bản không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, bảo đảm đưa Hiến pháp, pháp luật vào đời sống. Năm 2016, về cơ bản hoàn thành việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, y ban thường vụ Quốc hội đã có hiệu lực thi hành. Tổ chức thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp; tổ chức hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Thực hiện nghiêm Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và tổng kết, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật này; nghiêm túc thực hiện các cơ chế pháp lý về bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra,

16. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Iịch:

- Tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam theo hưng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng Điểm; phát triển du lịch bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; phấn đấu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với hệ thng cơ sở vật chất - kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế gii.

- Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, phù hợp vi yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

17. Bộ Xây dựng:

- Tăng cường công tác xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch vùng, địa phương, quy hoạch chung xây dựng các đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng; xử lý nghiêm các sai phạm trong đầu tư, xây dựng công trình.

- Chú trọng xây dựng, hoàn thiện và vận hành có hiệu quả thị trường bất động sản. Tiếp tục tái cơ cu thị trường bất động sản, đa dạng hóa các sản phẩm bất động sản, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

18. Bộ Y tế:

-Triển khai các giải pháp tổng thể, đồng bộ để tạo sự chuyển biến rõ nét về giảm quá tải bệnh viện, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, mrộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng.

- Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính y tế, mở rộng xã hội hóa, khuyến khích đầu tư cho y tế, sử dụng nguồn tài chính y tế hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân theo lộ trình, có giải pháp phù hợp trin khai bảo him y tế theo hộ gia đình; tiếp tục củng choàn thiện mạng lưới và chất lượng y tế cơ sở; bảo đảm 100% số xã có trạm y tế, thực hiện tốt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020; phát triển đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế thôn, bản nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm các quy định về hành nghkhám, chữa bệnh, hành nghề dược, quản lý chất lượng thuc và giá thuốc, khắc phục việc chênh lệch giá bất hợp lý, bảo đảm thị trường thuốc được kiểm soát, ổn định, đáp ứng thuốc phục vụ công tác phòng và Điều trị bệnh của nhân dân.

- Tăng cường quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, hàng năm phải tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực tế đời sống. Kiểm soát việc sử dụng hóa chất độc hại trong thực phẩm. Đến năm 2020, về cơ bản, việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập và phát huy hiệu quả, chđộng trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân và quyền lợi người tiêu dùng.

19. Thanh tra Chính phủ:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Giải quyết dứt Điểm 16 vụ còn tồn đọng trong số 528 vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong năm 2016; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tlệ trên 85% đi với các vụ việc mới phát sinh.

- Chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết đnh xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Chú trọng, thường xuyên kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; bảo đảm không gia tăng tình trạng khiếu nại bức xúc, kéo dài, đông người.

- Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng; thực hiện đầy đủ việc đánh giá tình hình tham nhũng các bộ, ngành, địa phương hàng năm. Có giải pháp quyết liệt, hữu hiệu nâng cao trách nhiệm xử lý tham nhũng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 237/VPCP-V.III ngày 12/01/2016 thực hiện Nghị quyết 113/2015/QH13 về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96