Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2312/BNN-TCCB về việc thi nâng ngạch Kiểm lâm viên lên Kiểm lâm viên chính năm 2009 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2312/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 05/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2312/BNN-TCCB
V/v thi nâng ngạch Kiểm lâm viên lên Kiểm lâm viên chính năm 2009

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm lâm.

 

Thực hiện Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước;

Căn cứ công văn số 1968/BNV-CCVC ngày 25/6/2009 của Bộ Nội vụ thỏa thuận Đề án thi nâng ngạch Kiểm lâm viên lên Kiểm lâm viên chính năm 2009;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch lên các ngạch Kiểm lâm chính năm 2009 như sau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Về đối tượng:

Đối tượng dự thi nâng ngạch gồm: Các cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước đang giữ ngạch công chức có mã số ngạch 10.226, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch.

2. Điều kiện dự thi nâng ngạch:

- Cán bộ, công chức viên chức thuộc đối tượng thi nâng ngạch luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có hệ số lương từ 3,66 trở lên, đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch Kiểm lâm viên chính quy định tại Quyết định số 09/2006/BNV-CCVC ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh, mã ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Kiểm lâm; tự nguyện đăng ký dự thi nâng ngạch.

- Được cơ quan trực tiếp sử dụng và cơ quan có thẩm quyền quản lý cử dự thi nâng ngạch.

- Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo quy định tiêu chuẩn trình độ ngạch công chức, viên chức dự thi cụ thể như sau:

+ Bằng tốt nghiệp đại học trở lên,

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi trình độ B trở lên, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét bằng văn bản)

+ Chứng chỉ tin học (hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét bằng văn bản) ,

+ Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch Kiểm lâm viên chính.

Năm 2009 là năm đầu tiên tổ chức thi nâng ngạch kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính, để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính trước khi thi. Các công chức, viên chức đang dự học các khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính hoàn thành khoá học trước ngày 15/11/2009 cũng được xét cử dự thi nâng ngạch năm 2009.

3. Về chỉ tiêu đăng ký dự thi nâng ngạch:

Các cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức căn cứ nhu cầu sử dụng và khả năng của cán bộ, công chức, viên chức thành lập Hội đồng sơ tuyển và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Sở Nội vụ cử; đối với Cục Kiểm lâm do Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cử). Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu dự thi của các tỉnh, thành phố và Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với Bộ Nội vụ danh sách các cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch.

4. Hồ sơ của người dự thi gồm:

- Đơn xin dự thi nâng ngạch (theo mẫu phụ lục số1 kèm theo);

- Bản đánh giá nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (theo mẫu phụ lục số 2 kèm theo);

- Bản khai lý lịch khoa học (theo mẫu phụ lục số 3 kèm theo);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của cơ quan công chứng;

- 02 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ liên hệ.

Hồ sơ của mỗi thí sinh đăng ký dự thi được để trong một bì đựng riêng kích thước 21 x 32cm gửi về Hội đồng sơ tuyển của tỉnh, thành phố; đối với Cục Kiểm lâm gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

II- MÔN THI, HÌNH THỨC THI VÀ NỘI DUNG THI:

1. Môn thi, hình thức thi và thời gian thi:

- Thi viết môn Quản lý Hành chính Nhà nước, thời gian 120 phút;

- Thi viết môn nghiệp vụ kiểm lâm, thời gian 120 phút;

- Thi viết môn ngoại ngữ, thời gian 60 phút ;

- Thi trắc nghiệm môn Tin học, thời gian 30 phút.

2. Nội dung thi:

- Môn quản lý hành chính nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm bao gồm các nội dung, kiến thức theo chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm do Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

- Môn Tin học gồm các kiến thức về hệ điều hành windows, sử dụng các ứng dụng của Microsft Office (Microsf Word và Microsf Excel) và kỹ năng sử dụng Internet.

- Môn ngoại ngữ gồm các kỹ năng đọc hiểu, viết và ngữ pháp trình độ B, một trong 5 thứ tiếng thông dụng (Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung).

3. Miễn thi ngoại ngữ và tin học:

a. Miễn thi ngoại ngữ đối với một số đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức Kiểm lâm đang công tác tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước tính đến 31/12/2009 đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;

- Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc ở các vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số, tiếng Lào, tiến Campuchia do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền.

- Cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc tại các vùng dân tộc thiểu số.

- Cán bộ, Công chức, viên chức có bằng đại học thứ 2 là bằng đại học ngoại ngữ 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.

- Cán bộ, Công chức, viên chức tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài có sử dụng 1 trong 5 thứ tiếng nêu trên, hoặc học đại học, sau đại học bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.

b. Miễn thi môn tin học đối với những cán bộ, công chức, viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tổ chức sơ tuyển cử cán bộ, công chức viên chức dự thi nâng ngạch:

a. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành lập Hội đồng sơ tuyển theo quy định. Căn cứ quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí công tác, nhu cầu sử dụng và đảm bảo cân đối về cơ cấu ngạch trong đơn vị và giữa các đơn vị, Hội đồng sơ tuyển có trách nhiệm sơ tuyển cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch báo cáo cơ quan có thẩm quyền (Sở Nội Vụ) tổng hợp danh sách trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch kèm theo danh sách trích ngang của cán bộ, công chức, viên chức dự thi (có mẫu kèm theo)

Danh sách trích ngang cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền ở các tỉnh, thành phố cử dự thi nâng ngạch gửi về Hội đồng thi nâng ngạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/9/2008.

b. Đối với Cục Kiểm lâm, thành lập Hội đồng sơ tuyển của Cục. Căn cứ nhu cầu sử dụng và khả năng đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch của công chức, viên chức, Hội đồng sơ tuyển tổng hợp danh sách trích ngang, kèm theo hồ sơ gửi Hội đồng thi nâng ngạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/9/2008.

2. Trách nhiệm của cơ quan cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch:

- Cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ, giải quyết mọi khiếu nại tố cáo liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của người dự thi theo quy định của Pháp luật.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức dự thi, trao đổi thống nhất với Bộ Nội vụ về danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch và chịu trách nhiệm tổ chức thi theo quy định.

3. Về tổ chức thi nâng ngạch:

a. Địa điểm:

- Phía Bắc: Tại Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn I, Thanh trì, Hà Nội. Tổ chức thi cho các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị từ Thừa Thiên Huế trở ra.

- Phía Nam: Tại Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp phát triển nông thôn II, 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận I, Thành Phố Hồ Chí Minh. Tổ chức thi cho các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị từ Đà Nẵng trở vào.

b. Thời gian tổ chức thi:

Phía Bắc dự kiến thi từ ngày 08, 09 /12/2009; phía Nam từ ngày 17,18/12/2009, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. Trước khi thi sẽ tổ chức ôn tập từ 5 đến 7 ngày.

c. Lệ phí thi:

- Thu theo quy định của Bộ Tài chính;

- Chi phí ôn tập và tài liệu ôn tập do trường cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I và II thông báo theo quy định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành, Cục Kiểm lâm tổ chức sơ tuyển theo đúng hướng dẫn và gửi danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự thi về Hội đồng thi nâng ngạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong qúa trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ) hoặc liên hệ số điện thoại 04.44592103, để được giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Hội đồng thi NN bộ (thực hiện),
- Trường Cán bộ NNPTNT Ivà II (t/h)
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2312/BNN-TCCB về việc thi nâng ngạch Kiểm lâm viên lên Kiểm lâm viên chính ngày 05/08/2009 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.861

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250