Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2109/BXD-KHTC báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và xây dựng kế hoạch năm 2013 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2109/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 27/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2109/BXD-KHTC
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và xây dựng kế hoạch năm 2013.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở Xây dựng;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;
- Các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng;
- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
- Tổng công ty Cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng;
- Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng.

 

Để chuẩn bị cho việc kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2013 của ngành Xây dựng; Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:

I. Đối với các Sở

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012:

a) Phân tích, đánh giá về tình hình các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn trong năm 2012; nêu rõ những mặt được và chưa được, các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục, các kiến nghị đề xuất với Bộ.

b) Phần số liệu: thực hiện theo các biểu mẫu báo cáo kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng (thay thế cho các biểu mẫu báo cáo được ban hành tại Quyết định số 28/2007/QĐ-BXD ngày 28/12/2007).

2. Xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của ngành Xây dựng tại địa phương; dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu phấn đấu đạt được.

II. Đối với các Cục, Vụ, Thanh tra Xây dựng, Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012:

a) Đánh giá tình hình thực hiện các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên phạm vi cả nước; nêu rõ những mặt làm được, những mặt còn hạn chế (có số liệu minh họa kèm theo); nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.

b) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã giao cho đơn vị chủ trì tại Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 (ban hành tại Quyết định số 173/QĐ-BXD ngày 29/02/2012 ).

c) Thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực được phân công: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

2. Xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2013, trong đó đề xuất cụ thể các chương trình, đề án cần triển khai thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công (nêu rõ tên chương trình, đề án; cơ quan phối hợp; thời gian trình;…); các giải pháp để thực hiện và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch của Ngành phấn đấu đạt được trong năm 2013 thuộc lĩnh vực được phân công.

III. Đối với các doanh nghiệp

1. Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2012; nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại, vướng mắc, những mặt làm được và chưa làm được, trong đó cần tập trung báo cáo cụ thể các nội dung sau:

a) Phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực (xây lắp, sản xuất công nghiệp, tư vấn,...).

Phần số liệu thực hiện theo biểu số 01a, 01b, 01c được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng.

b) Tình hình thực hiện đầu tư các dự án: kế hoạch đầu tư và tổng số các dự án đăng ký trong kế hoạch năm 2012, tổng số dự án đã và đang triển khai; tình hình huy động vốn cho các dự án, cơ cấu vốn và hiệu quả đầu tư theo từng lĩnh vực, đánh giá chung tiến độ, khối lượng, giải ngân của các dự án,…

Phần số liệu thực hiện theo biểu số 03a, 03b, 03c được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng.

c) Tình hình hoạt động tài chính của công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc: kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch về tài chính (lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu); tình hình nợ (nợ phải thu, nợ phải trả, nợ khó đòi, nợ xấu), tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (nợ sản xuất kinh doanh, nợ đầu tư,…).

Phần số liệu thực hiện theo biểu số 02a được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng.

- Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

- Vấn đề góp vốn, liên doanh của công ty mẹ và các công ty con.

- Vấn đề tăng vốn điều lệ, điều chỉnh vốn nhà nước trong các công ty cổ phần.

 2. Trên cơ sở ước kết quả đạt được trong năm 2012; rà soát, xác định lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 (về sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, tài chính…), đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tốc độ tăng trưởng chung của ngành Xây dựng trên phạm vi cả nước và khả năng của đơn vị kèm theo các giải pháp để thực hiện.

IV. Đối với các đơn vị sự nghiệp:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Tình hình thực hiện tự chủ về tài chính đối với các đơn vị nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động;

- Tình hình hoạt động dịch vụ kinh doah (hoạt động sự nghiệp có thu);

- Kết quả đầu tư từ các nguồn vốn (gồm vốn ngân sách nhà nước cấp, vốn tự huy động,...);

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ đề tài khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, Chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ thường xuyên được giao năm 2012...;

- Tình hình thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại (ODA), vốn vay nước ngoài,...;

- Công tác tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật;

- Các khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất đối với Bộ;

- Các vấn đề tồn tại đối với kết quả Kiểm toán Nhà nước kiến nghị, biện pháp thực hiện;

- Phần số liệu thực hiện theo biểu số 04a, 04b được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng.

2. Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 và đề xuất các giải pháp để thực hiện.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 15/12/2012 đồng thời gửi theo địa chỉ Email: Vukhtc@moc.gov.vn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2109/BXD-KHTC báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và xây dựng kế hoạch năm 2013 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.234

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193