Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 21/BNV/BT4-TĐT của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện điều tra CB, CC hành chính và CB,CC cấp xã

Số hiệu: 21/BNV/BT4-TĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Trọng Điều
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/BNV/BT4-TĐT
V/V Hướng dẫn bổ sung thực hiện điều tra CB, CC hành chính và CB,CC cấp xã

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Quyết định 3711/QĐ-BNV (CT4) ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành bộ mẫu biểu, phiếu điều tra khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước giai đoạn I (2003-2005) và kế hoạch thực hiện tổng điều tra trong cả nước; để làm rõ một số ý kiến hỏi của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Bộ, các tỉnh); Bộ Nội vụ - Chương trình 4 – Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương hướng dẫn bổ sung một số nội dung để thống nhất thực hiện như sau:

1. Về thời điểm tổng điều tra: Thống nhất từ 0 giờ ngày 10-11-2005 là thời điểm chốt danh sách để thực hiện tổng điều tra toàn quốc.

2. Về các mẫu biểu, phiếu cán bộ, công chức:

Để các Bộ, các tỉnh có điều kiện ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý cán bộ, công chức; Bộ Nội vụ - Chương trình 4 –Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương quyết định thay thống kê, tổng hợp các số liệu bằng phần mềm tin học, vì vậy các mẫu biểu thống kê, phiếu điều tra được điều chỉnh như sau:

2.1. Về các mẫu biểu, phiếu cán bộ, công chức hành chính:

- Phiếu cán bộ, công chức hành chính (Mẫu 1HC-ĐA1) sau khi kê khai xong, các Bộ, các tỉnh chịu trách nhiệm thu về, Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra và bàn giao cho các Bộ, các tỉnh quản lý để tổng hợp thống kê và nhập tin bằng phần mềm tin học (do Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn và cung cấp).

- Danh sách cán bộ, công chức hành chính (Mẫu 2HC-ĐA1) được điều chỉnh là: Chỉ sử dụng các cột số 1, 2, 3, 8, các cột khác chưa thực hiện. Các Bộ, các tỉnh có trách nhiệm bàn giao về Bộ Nội vụ đầy đủ các danh sách cán bộ, công chức của tất cả các đơn vị được điều tra (các Bộ, các tỉnh không phải tổng hợp mẫu biểu này).

- Thống kê số lượng cán bộ, công chức hành chính theo đơn vị (Mẫu 9HC-ĐA1) được điều chỉnh là: Chỉ sử dụng các cột số: 1, 2, 3, các cột khác chưa thực hiện.

Các mẫu biểu thống kê khác không nêu ở đây sẽ thực hiện bằng phần mềm tin học.

 

2.2. Về các mẫu biểu, phiếu cán bộ, công chức cấp xã:

- Phiếu cán bộ, công chức cấp xã (Mẫu 1X-ĐA1) sau khi kê khai xong, các tỉnh chịu trách nhiệm thu về, Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra và bàn giao cho các tỉnh quản lý để tổng hợp thống kê và nhập tin bằng phần mềm tin học (do Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn và cung cấp).

- Các mẫu 2X-ĐA1, 2H-ĐA1, 2T-ĐA1 và các mẫu 3X-ĐA1, 3H-ĐA1, 3T-ĐA1 được điều chỉnh là: Chỉ sử dụng các cột số 1, 2, 3, các cột khác chưa thực hiện.

- Mẫu 6H-ĐA1, 6T-ĐA1 thực hiện đầy đủ theo mẫu biểu.

Các mẫu biểu thống kê khác không nêu ở đây sẽ thực hiện bằng phần mềm tin học.

3. Phiếu hỏi ý kiến:

- Đối với các Bộ, được hỏi 30% tổng số cán bộ, công chức được điều tra, trong đó chia ra: 10% hỏi lãnh đạo, 15% hỏi cán bộ, công chức hành chính và 5% hỏi chuyên gia tổ chức, nhân sự (các cấp).

- Đối với cấp tỉnh: được hỏi 500 phiếu

+ 300 phiếu hỏi về đối tượng cán bộ, công chức hành chính ở tỉnh, huyện, gồm: 100 phiếu hỏi lãnh đạo, 150 phiếu hỏi cán bộ, công chức hành chính và 50 phiếu hỏi chuyên gia tổ chức, nhân sự (các cấp).

+ 200 phiếu hỏi về đối tượng cán bộ, công chức cấp xã, gồm: 50 phiếu hỏi lãnh đạo các cấp, 100 phiếu hỏi cán bộ, công chức cấp xã và 50 phiếu hỏi người dân.

4. Các mẫu biểu thống kê khác:

Các mẫu biểu thống kê, phiếu hỏi có ký hiệu sau đây vẫn được thực hiện như đã hướng dẫn trong các hội nghị tập huấn:

- 10HC-ĐA1.

- 11HC-ĐA2, 12HC- ĐA2, 13HC-ĐA2, 14HC-ĐA2, 15HC-ĐA2.

- 21HC-PĐTCN- ĐA4, 22HC-PHTW- ĐA4,23HC-PHĐP-ĐA4.

Sau khi hoàn thiện phần mềm tin học, Bộ Nội vụ - Chương trình 4- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ có nghiệp vụ tin học của các Bộ, các tỉnh để thực hiện. Đề nghị các Bộ, các tỉnh lựa chọn ít nhất 02 cán bộ có trình độ tin học để chuẩn bị tập huấn khi có thông báo.

Trên đây là hướng dẫn bổ sung một số nội dung Tổng điều tra. Đề nghị các Bộ, các tỉnh tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Nội vụ các tỉnh;
- Ban chỉ đạo TĐT TW;
- Các đoàn công tác BNV;
- Lưu VT,Vụ CCVC,ĐA1,TTTH.

CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA TW
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ


 

Nguyễn Trọng Điều

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 21/BNV/BT4-TĐT của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện điều tra CB, CC hành chính và CB,CC cấp xã

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.491
DMCA.com Protection Status