Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2081/BNV-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 23/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
BỘ NỘI VỤ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2081/BNV-CCVC

V/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ CVC lên CVCC năm 2007

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP và Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ thông báo một số vấn đề về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2007 như sau:

I. Những quy định chung:

1. Về đối tượng:

Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp chỉ tổ chức cho cán bộ, công chức đang ở ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước phù hợp với vị trí công tác. Cán bộ, công chức đang ở các ngạch khác hoặc không đúng vị trí công tác không cử tham gia kỳ thi này.

2. Về điều kiện dự thi:

Cán bộ, công chức được Hội đồng sơ tuyển của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ, ngành, tỉnh) xem xét đề nghị Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử đi dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp phải có đủ các điều kiện sau:

2.1. Là những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật theo nội dung của phiếu đánh giá công chức hàng năm quy định tại Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ), không trong thời gian thi hành kỷ luật.

2.2. Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch chuyên viên cao cấp ban hành kèm theo Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ); thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch chuyên viên chính và tương đương là 6 năm và đạt hệ số lương tối thiểu từ 5,42 trở lên.

2.3. Phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch chuyên viên cao cấp, cụ thể là:

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

- Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước trình độ chuyên viên cao cấp;

- Chứng chỉ tin học văn phòng;

Trường hợp những người có bằng đại học chuyên ngành công nghệ thông tin thì được miễn chứng chỉ tin học văn phòng.

- Chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) trình độ C.

Trường hợp những người đã tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ở nước ngoài (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) thì được miễn chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C.

- Có ít nhất 1 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc đề án quản lý cấp Bộ, ngành, tỉnh được Hội đồng khoa học ngành, tỉnh công nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả. Cần ghi rõ tên công trình, đề án và có xác nhận của cấp Bộ, ngành, tỉnh.

3. Về chỉ tiêu dự thi:

Căn cứ vào nhu cầu, cơ cấu công chức hiện tại ở các đơn vị do các Bộ, ngành, địa phương báo cáo và khả năng tổ chức kỳ thi hiện nay, Bộ Nội vụ thông báo chỉ tiêu dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2007 của … Bộ Lao động – TBXH … là 03 người.

4. Hồ sơ của người dự thi gồm:

4.1. Đơn xin dự thi nâng ngạch theo mẫu tại Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 26 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng – Trương Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

4.2. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (theo mẫu số 02a-BNV/2007 kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).

4.3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức.

4.4. Bản khai tên công trình nghiên cứu khoa học hoặc đề án quản lý cấp Bộ, ngành, tỉnh xác nhận. Cần ghi rõ tên công trình, đề án, kết quả nghiệm thu, khả năng áp dụng và phải có xác nhận của cấp Bộ, ngành, tỉnh.

4.5. Bản đánh giá, nhận xét của thủ trưởng cơ quan quản lý và sử dụng công chức.

4.6. Công văn cử đi dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2007 của Bộ, ngành, tỉnh (cho từng cá nhân). Trong công văn nêu rõ diễn biến lương trong thời gian 5 năm gần đây; đề nghị của cơ quan về dự kiến xếp lương cho từng thí sinh (nếu trúng tuyển kỳ thi); đồng thời có gửi kèm 01 quyết định nâng lương gần nhất.

Hồ sơ dự thi của mỗi người được bỏ vào một bì đựng riêng (theo đúng kích thước 240cm x 350cm của bì hồ sơ công chức) kèm theo 02 ảnh cỡ 4 x 6.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Sơ tuyển cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch:

1.1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển theo quy định tại Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Hội đồng sơ tuyển căn cứ vào đối tượng, điều kiện dự thi quy định tại phần I của công văn này để tổ chức việc xét duyệt cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch.

1.2. Hội đồng sơ tuyển khi xem xét cần chú ý các tiêu chí sau:

- Nhu cầu, vị trí làm việc tương ứng với chức danh chuyên viên cao cấp của cơ quan, đơn vị cử công chức dự thi để sau khi thi nếu đạt yêu cầu, bố trí công chức đúng vị trí làm việc.

- Đảm bảo sự cân đối về cơ cấu ngạch trong cơ quan, đơn vị và giữa các đơn vị với nhau.

1.3. Sau khi sơ tuyển, Hội đồng sơ tuyển lập danh sách trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định cử cán bộ, công chức dự thi (kèm theo hồ sơ dự thi của từng cá nhân) gửi về Bộ Nội vụ thẩm định trước ngày 15 tháng 9 năm 2007.

2. Thủ tục và trách nhiệm cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch:

2.1. Việc cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch do lãnh đạo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký quyết định (kèm theo hồ sơ dự thi của từng cá nhân) gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 09 năm 2007. Quá thời hạn trên, Bộ Nội vụ không tiếp nhận công văn và coi như đơn vị không có nhu cầu dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2007.

2.2. Cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức chịu trách nhiệm về lý lịch, phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, hệ số lương, thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và ngạch tương đương của cán bộ, công chức được cử đi dự thi.

2.3. Cán bộ, công chức nộp hồ sơ dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.

3. Hội đồng thi nâng ngạch sẽ thông báo cụ thể về kế hoạch và địa điểm tổ chức kỳ thi trong giấy báo dự thi nâng ngạch.

Đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc sơ tuyển cử công chức dự thi nâng ngạch đúng điều kiện, tiêu chuẩn và trong chỉ tiêu dự thi được thông báo. Đồng thời phổ biến nội dung công văn này cho công chức được Hội đồng sơ tuyển cử dự thi để nghiên cứu trước. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ (Vụ Công chức – Viên chức, điện thoại: 04.9762595) để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;

- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC;

- ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TPHCM;

- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Lưu CCVC, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2081/BNV-CCVC về tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp ngày 23/07/2007 do Bộ Nội vụ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.996

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!